Yhteistyösopimus, Flow Festival -tapahtuma, Flow Festival Oy, kaupunginkanslia

HEL 2020-008088
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Kaupunginkanslian viestintäosaston ja Flow Festival Oy:n välinen yhteistyösopimus vuosille 2020-2022

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin ja Flow Festival Oy väliseen yhteistyösopimukseen sekä sopimukseen liittyvän vuoden 2020 toimintasuunnitelman, jossa on määritelty kaupunkitasoisen yhteistyön vastikkeet ja yhteistyön kustannukset.

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto vastaa yhteistyön kolmivuotisesta runkosopimuksesta. Vuoden 2020 yhteistyön arvolisäveroton kokonaisarvo on yhteensä 50 000 euroa. Viestintäosaston toteuttaman vuoden 2020 yhteistyön arvonlisäveroton arvo on 20 000 euroa (alv 0 %). Yhteistyön kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, sisäinen tilaus 1872000048, viestintäosaston markkinointiyksikölle osoitetusta määrärahasta. Kaupunginkanslian viestintäosaston markkinointiyksikkö toteuttaa sopimuksessa määritellyt markkinointitoimenpiteet.

Samalla viestintäjohtaja päätti oikeuttaa markkinointiyksikön päällikön allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Edelleen viestintäjohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska Flow Festival Oy omistaa Helsingissä järjestettävän Flow Festival -tapahtuman järjestämisoikeuden.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Lisäksi Helsingin kaupunki on linjannut, että Covid 19 -viruksen aiheuttama epidemia ja siitä johtuvat poikkeusolosuhteet vaikuttivat ensimmäisten joukossa tapahtumiin ja niiden liiketoimintamahdollisuuksiin. Kaupunki linjasi keväällä, että se pyrkii kaikin tavoin toimimaan yritysmyönteisesti. Peruuntuneen Flow -kumppanuustapahtuman osalta, edellä mainituista syistä johtuen, Helsingin kaupunki ja Flow toteuttavat yhdessä korvaavia toimenpiteitä vuoden 2020 aikana. Toimenpiteet hyödyntävät yhdessä asetettuja tavoitteita.

Tapahtuman järjestämistä koskevalla vuosittain laadittavalla toimintasuunnitelmalla sovitaan kaupunginkanslian viestintäosaston yhteistyötoimenpiteistä sekä kaupungin saamista yhteistyövastikkeista.

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja