Aiesopimus, Elielinaukion kehittäminen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

HEL 2020-008126
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 402 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Elielinaukion kehittämisen aiesopimuksen hyväksymiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kolmeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovén: Pyydän asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että

  • kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Elielin- ja Asema-aukion kehittämistä koskevan, liitteenä 1 olevan aiesopimuksen.
  • kaupunginhallitus oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia
Sulje

Elielinaukio on ollut varattuna vuodesta 2017 alkaen toimitilahankkeiden kehittämistä varten. Nyt tehtävän aiesopimuksen tarkoituksena on tarkentaa varausehtoja ja valmistautua toteutukseen tähtääviin sopimuksiin.

Sulje

Varaustilanne

Elinkeinojaosto on päättänyt 23.3.2020 jatkaa kehittämisvarausta 31.12.2023 asti toimitilahankkeiden toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Varausehtoina oli muun muassa arkkitehtuurikilpailun järjestäminen.

Hankkeen kuvaus

Elielinaukion kehittämishankkeella on tarkoitus tiivistää Elielin- ja Asema-aukioiden alueen kaupunkirakennetta ja synnyttää täydennysrakentamalla vetovoimainen ja monipuolisesti elävä osa keskustaa, johon sijoittuu työpaikkoja, majoituspalveluita, kauppaa, vapaa-ajan toimintoja sekä kohtaamispaikkoja. Hankkeen myötä keskustan toimitilatarjontaa on mahdollista lisätä merkittävästi kestäviin kulkumuotoihin nojaten ja näin kasvattaa kaupunkituottavuutta erityisen kestävällä tavalla. Hankkeella parannetaan alueen jalankulkuympäristön laatua ja turvallisuutta.

Tavoiteaikataulu

Hankkeen tavoiteaikataulu on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä. Sen mukaisesti asemakaavoitusta valmistelevat toimenpiteet on aloitettu syksyllä 2019. Arkkitehtuurikilpailu on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020. Asemakaavoitus on tarkoitus aloittaa arkkitehtuurikilpailun pohjalta viimeistään syksyllä 2021. Hankkeeseen liittyvät rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 aikana, mikäli asemakaava ja luvat ovat lainvoimaisia. Aikataulusta sovitaan tarkemmin hankkeen edetessä.

Aiesopimuksen tarkoitus ja tavoite

Aiesopimuksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen ja kaupungin yhteinen näkemys tärkeimmistä reunaehdoista, joiden täyttyessä hanketta voidaan kehittää edelleen.

Sopijapuolet laativat hankkeesta sen edetessä toteutussopimuksen ja/tai kiinteistökaupan esisopimuksen, jossa sovitaan tarkemmin vastuurajoista sekä myöhemmin laadittavista muista sopimuksista sekä sopijapuolten oikeuksista ja velvoitteista.

Aiesopimusluonnos on liitteessä 1.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Aiesopimusluonnos_Eliel_300620

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.