Oikaisuvaatimus tarkastusmaksu, As Oy Verbo Bostads Ab, Pursimiehenkatu 25

HEL 2020-008429
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 411 §

Oikaisuvaatimus määrätyistä valvontamaksuista koskien asemakaavan vastaisen raja-aidan poistamiseksi asetettua velvoitetta

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä As Oy Verbo Bostads Ab:n oikaisuvaatimuksen ympäristö- ja lupajaoston 28.9.2018 (§ 180) määräämästä valvontamaksusta.

Pöytäkirjanote saantitodistuksella oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 28.9.2018 § 180 kohdalla velvoittaa As Oy Verbo Bostads Ab:n purkamaan tonttien 91-5-116-7 ja 91-5-116-26 vastaisille rajoille rakennetun teräslanka-aidan niiltä osin, kun tonttien välinen korkeusero on alle 50 cm, 1.12.2018 mennessä. Velvoitteen tehosteeksi asetettiin uhkasakot.

Päätöksessä määrättiin maksettavaksi kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan 20 §:n mukainen valvontamaksu kaupungin suorittamista valvontatoimenpiteistä, määrältään 1000 euroa.

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Lautakunta päätti todeta, että kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 10.11.2017 hyväksymän rakennusvalvontataksan 20 §:n mukainen valvontamaksu kaupungin suorittamista valvontatoimenpiteistä voisi olla enintään 5000 euroa päätökseltä, riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta rakennusvalvontaviranomaisen työmäärästä. Valvontaviranomainen on suorittanut paikallakäynnin 8.8.2017 ja 6.11.2017 sekä tarkastuskäynnin 7.5.2018. Näin ollen kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksellä maksettavaksi määrättyä valvontamaksua, 1000 euroa, voidaan pitää kaupungille asian valmistelusta ja päättämisestä aiheutuneeseen työmäärään verrattuna määrältään oikean suuruisena ja se on linjassa vastaavissa tapauksissa määrättyjen valvontamaksujen kanssa.

Lautakunta päätti todeta, että oikaisuvaatimuskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaisia perusteita, joiden nojalla valvontamaksua tulisi alentaa tai se tulisi poistaa kokonaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on valittanut pääasiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka on päätöksellään 24.9.2019 dnro 06284/18/4122 hylännyt As Oy Verbo Bostadsin valituksen velvoitteen asettamisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut velvoitteen asettamista koskevan päätöksen osalta valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta marraskuussa 2019, jossa asia on yhä vireillä.

Oikaisuvaatimus

As Oy Verbo Bostads on 29.10.2018 saapuneella kirjelmällä määräajassa vaatinut oikaisua valvontamaksuun. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty muun ohella seuraavaa:

As Oy Verbo Bostads Ab:lla osoitteessa Pursimiehenkatu 25 on voimassa oleva rakennuslupa (1913-61-C), jonka mukaisesti piha-alueen järjestelyt edellyttävät tontin rajoille verkkoaitaa. Aidan rakentaminen oli rakennusluvan ehtona.

Ympäristölleen sekä turvallisuuden että esteettisyyden vuoksi huonokuntoinen teräsverkkoaita korkeudeltaan 150 cm purettiin ja tilalle rakennettiin uusi aita korkeudeltaan 140 cm. Aidan väritys poikkesi aikaisemmasta ollen tumman harmaa verkkoaita, joka värityksensä vuoksi sopii paremmin pihapiiriin ja on entistä näkymättömämpi. Kaikki aitaan rajautuvat kolme rakennusta edustavat 60-luvun funktionaalista arkkitehtuuria, jossa valkoisen ja harmaan sävyt ovat keskeisessä asemassa julkisivuvärityksessä. Suunnittelijoina arkkitehti, professori Aarno Ruusuvuori (Merimiehenkatu 32 vuodelta 1962) ja arkkitehti Kaj Salenius (pursimiehenkatu 25 vuodelta 1961 ja Perämiehenkatu 9 vuodelta 1963). Perämiehenkatu 9:n hallitus on antanut 19.10.2018 puoltavan kannanoton aidan rakentamiselle.

As Oy Verbo Bostads Ab pitää kohtuuttomana päätöstä valvontamaksusta ja uhkasakoista.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 134 §

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.08.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Sara Rintamo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 26485

sara.rintamo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 29.10.2018, päätös 28.9.2018
2. Pursimiehenkatu 25, ylja päätös 28.9.2018
3. Pursimiehenkatu 25, päätös 24.9.2019, Helsingin hallinto-oikeus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.