Hankesuunnitelma, lattian vahvistaminen, Vallilan varikko

HEL 2020-008693
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 132 §

Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden vahvistaminen, hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti hyväksyä Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden vahvistamisen hankesuunnitelman 10.8.2020 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 1,42 milj. euroa
(alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden vahvistamisella varmistetaan varikon käyttävyys kaikelle HKL:n käyttämälle raitiovaunukalustolle ja estetään mahdolliset vauriot ikääntyneelle kiinteistölle. Lattioiden vahvistaminen parantaa varikon käytettävyyttä ja lisää sen huoltokapasiteettia.

Hankkeiden strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Hankkeiden lähtökohdat ja tavoitteet

Vallilan varikon raitiovaunuhallien lattioiden kantavuus on mitoitettu nykyistä ja suunniteltua tulevaisuuden käyttöä kevyemmälle kuormalle. Lisäksi jo iäkkään rakennuksen lattialaatoissa on todettu halkeamia, jotka aiheuttavat rajoituksia toiminnalle. Suurin osa Vallilan varikon kantavista rakenteista on rakennettu ennen sotia ja niitä on vahvistettu vuosien aikana vaihtelevilla tavoilla ja kestävyydellä.

HKL on arvioinut lopettavansa Vallilan varikon käytön 2020-luvun loppupuoliskolla, mutta lattioiden vahvistaminen on tarkoituksenmukaista kuitenkin tehdä, jotta varikkoa pystytään täysimittaisesti käyttämään niin kauan kuin varikko on HKL:n käytössä. Etenkin lähivuosina pikaraitioteitä varten tilattujen ja tilattavien kantakaupunkiraitiovaunuja pidempien ja painavampien raitiovaunujen siirtely, nosto ja huolto Vallilassa tuottaa tarpeettomia riskejä, jos lattioiden vahvistamista ei toteuteta.

Hankkeen tavoitteena myös on muun toiminnan jatkuvuuden takaaminen ja henkilö- sekä kalustovahinkojen estäminen varikolla.

HKL:llä on ollut valmisteilla kaksi erillistä hanketta Vallilan varikon kantavien rakenteiden ylläpitoon ja kunnostamiseen. Näiden kahden hankkeen yhdistäminen on suunnitteluvaiheessa todettu tarkoituksenmukaiseksi, jotta varikon rakenteiden vahvistaminen saadaan toteutettua koordinoidusti ja hankkeen kokonaiskustannusten valvonta toteutuu tehokkaammin.

Hanketta ei ole aiemmin tuotu päätöksentekoon, sillä hankkeen laajuus on täsmentynyt suunnittelun aikana. Hanke kohdistuu Vallilan varikon C-, D-, G- ja H-osiin, yhteensä noin 2.650 m2 laajuudella.

Hankkeiden toteuttaminen

Hankkeessa tehdään pääosin seuraavat toimenpiteet rakennuksen em. osissa lattioille tarvittavissa määrin:

 • lattialaattojen purkaminen, uusiminen ja pinnoitus
 • uusien pilarikannatuksien asennus
 • käyttämättömien huoltomonttujen umpeen valaminen
 • uusien nosturiperustusten rakentaminen

Hankkeessa ei ole tarkoitus toteuttaa korjauksia esim. valaistukseen, ilmanvaihtoon, eri sähköjärjestelmiin, vaan näitä väliaikaisesti vain siirretään, jotta on mahdollista tehdä teräs-/betonirakentamista.

Hankkeessa työt jakautuvat seuraavasti Vallilan varikon eri osien ja niissä sijaitsevien raiteiden (R) välillä:

C-osa

 • R1 ja R2 kiskot vaihdetaan, kannatusta parannetaan lisäpilarein ja lattialaatta valetaan uudestaan
 • R6-11 raiteiden välisten laattojen alapinta tarkastetaan kokonaisuudessaan ja havaittavat vauriot korjataan
 • R1-10 välillä kaikkien raiteiden ulkotilan ja hallin kynnyskohdat tarkistetaan ja tarvittaessa tuetaan uusin palkein

D-osa

 • R11 rakennetaan lisäpilarit, kulkualueen laatta piikataan ja valetaan uusi laatta
 • R12-14 valetaan aukot umpeen, eli kansi ja nostimien perustukset

H-osa

 • R15 kiskojen uusiminen
 • Tarvittaessa uusitaan myös kohonnutta pintabetonia kiskojen läheisyydessä

G-osa

 • R16-19 lattioissa olevien halkeamien injektointi
 • Raiteiden välille asennetaan palkit, joiden avulla jaetaan painoa

Töiden takia varikon eri osissa olevia laitteita ja tavaroita pitää siirtää muualle töiden suorittamiseksi.

Hankkeessa poistetaan myös ryömintä- yms. tiloihin jäänyt ja kertynyt jäte. Esim. vanhat muottilaudat ja muu rakenteisiin jäänyt rakennusjäte puretaan erikoispurkuna.

Hanke on tarkoitus toteuttaa loppuvuoden 2020 ja vuoden 2021 aikana.

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset rajoittuvat Vallilan tilojen käytettävyyteen, mutta työt eivät sulje minkään tilan käyttöä täysin ja vaikutukset raitioliikenteelle ovat näin rajalliset. Muihin liikennemuotoihin hankkeella ei ole vaikutusta.

Hankkeiden kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 1,42 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty heinäkuuhun 2020 mennessä 0,06 milj. euroa.

Hankkeen kustannusten on arvioitu jakautuvan seuraavasti:

 • Projektipäällikön kustannukset 0,02 milj. euroa
 • Rakennuttamiskustannukset (sis. suunnittelun) 0,06 milj. euroa
 • Rakennustekniset työt 1,34 milj. euroa

Hankkeen kustannukset poikkeavat alkuperäisen projektikuvauksen yhteydessä arvioidusta, koska työn laajuus on kasvanut merkittävästi alkuperäisistä ja koska aiemmin valittu vahvistustapa on todettu tähän hankkeeseen epäsopivaksi.

Hankkeeseen ei olla HKL:n vuoden 2020 budjetissa varauduttu käyttämään varoja, joten hankkeen aloittamiseksi siirretään muille hankkeille budjetoituja varoja tälle hankkeelle. Hankkeen vuoden 2020 kustannuksiksi on arvioitu 0,66 milj. euroa. Vuonna 2021 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,73 milj. euroa. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa kyseiselle vuodelle.

Hankkeiden vaikutukset käyttötalouteen

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina noin 0,047 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 0,55 milj. euroa laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Varikko palvelee liikennöintiä. Varikkoon liittyvät kustannukset HKL kattaa raitioliikenteen liikennöintikorvauksella.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Anssi Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34906

anssi.pietila@hel.fi