Vuokraus, maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Lars Sonckin tie 5, Kulosaari, 409-1-632, Grön-Vita Lawtennis Klubben r.f.

HEL 2020-009169
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 205 §

Maa-alueen vuokraaminen Kulosaaresta Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.:lle

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Kulosaari) karttaliitteeseen merkityn 5 759 m²:n suuruisen maa-alueen Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.:lle ajalle 1.1.2021–31.12.2030.

Vuokraus on jatkoa 31.12.2020 päättyvälle maanvuokraukselle. Vuokra-alueella on 600 kem²:n suuruinen ylipainehalli, 191 kem²:n suuruinen kerhotalo ja yhteensä 2 240 m²:n suuruiset ulkotenniskentät. Ylläpitoalueen koko on 2 728 m². Vuokrakohde sijaitsee osoitteessa Lars Sonckin tie 5, 00570 Helsinki.

Vuokrasopimus solmitaan seuraavin ehdoin:

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2019 kesiarvon pistelukua 1968 on 6 014,19 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 268,36 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % ylipainehallin (8,5 kk) ja kerhotalon maa-alueen osalta niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisiksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään vuokraukseen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f. on hakenut 3.8.2020 Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Kulosaari), osoitteessa Lars Sonckin tie 5, 00570 sijaitsevan 31.12.2020 päättyvän maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista sekä uusimista 25 vuoden vuokra-ajalle 1.1.2021 alkaen. Vuokratun maa-alueen koko aiemmassa vuokrauksessa oli 5 000 m².

Vuokralaisen kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa 10 vuoden vuokrasopimus on riittävä eli sopimus solmitaan ajalle 1.1.2021–31.12.2030.

Vuokra-alueella on 600 kem²:n suuruinen ylipainehalli, 191 kem² suuruinen kerhotalo ja yhteensä 2 240 m²:n suuruiset ulkotenniskentät.

Uusi vuokraus

Vuokraus solmitaan ajalle 1.1.2020–31.12.2030. Uudelleen vuokrattava maa-alue laajennetaan koskemaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sisäisesti vuokrattua 5 759 m² suuruista maa-aluetta. Vuokrattava maa-alue on osa kiinteistöjä 91-409-1-632 ja 91-409-1-976.

Alueen asemakaava

Alueella on voimassa 14.6.1985 lainvoiman saanut asemakaava nro 8630, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3142-14) vuoden 2043 loppuun asti. Vuokra-alueen koko on 5 759 m². Alue on liikuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 5 759 m². Vuokra-alueella on 600 kem²:n suuruinen ylipainehalli, 191 kem² suuruinen kerhotalo ja yhteensä 2 240 m²:n suuruiset ulkotenniskentät.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Vuokrattavan alueen vuokra on määritelty ylipainehallin, kerhotalon ja ulkotenniskenttien maa-alueen mukaan pitäen maan pääoma-arvona ylipainehallin osalta virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron kerrosneliömetrihintaa, kerhotalon osalta 12,00 euron kerrosneliömetrin hintaa ja ulkotenniskenttien osalta 1,00 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Täysimääräisen vuokran määrittely:

Ylipainehalli:
600 kem² x 8,50 €/kem² x 5 % x 19,68 x 8,5/12 kk = 3 554,70 €
600 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 3,5/12 kk x 19,68 = 172,20 €

Kerhotalo:
191 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,68 = 2 255,33 €

Ulkotenniskentät:
2 240 m² x 1,00€/m² x 5 % x 19,68 = 2 204,16 €

Ylläpitoalueen 2 728 m² osalta ei peritä vuokraa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % ylipainehallin (8,5 kk) ja kerhotalon maa-alueen osalta niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka.

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra ylipainehallin maa-alueen osalta on 1 949,55 euroa ja kerhotalon osalta on 1 127,66 euroa ja ulkotenniskenttien osalta 2 204,16 euroa. Perittävä vuosivuokra on yhteensä 5 281,37 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.:n maanvuokrasopimuksen käsittelyn yhteydessä on arvioitu, sisältyykö vuokrasopimukseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea. Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.:n välillä sisältää vuokratukea.

Vuokrauksen kohteena olevalla maa-alueella on kerhorakennus, 3 ulkotenniskenttää sekä lisäksi yksi tenniskenttä, jonka päälle ylipainehalli rakennetaan osaksi vuotta. Tenniskenttiä ja niihin liittyvää kerhorakennusta käyttää pääasiallisesti maa-alueen vuokraaja eli tennisseura Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f. Kenttiä voivat käyttää lisäksi muutkin kuin seuran jäsenet. Kenttiä käyttävät tennisseuran lisäksi pääasiallisesti lähialueiden asukkaat. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tiloista, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 3.8.2020
2. Vuokrasopimusluonnos_Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.