Nimeämispyyntö, Helsingin Taidehallin säätiön hallitus, Helsingin Taidehallin säätiö

HEL 2020-009177
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 68 §

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kaupunginasiamies Anna Koskisen kaupunginkanslian oikeuspalveluista kaupungin edustajaksi Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen keväällä 2021 päättyvän toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin taidehallin säätiö ylläpitää Töölössä sijaitsevaa Taidehallia. Sen hallitukseen kuuluu vähintään 12 ja enintään 14 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Yksi jäsen voi toimia hallituksessa korkeintaan kaksi peräkkäistä kokonaista toimikautta.

Konsernijaosto on 18.12.2017 nimennyt hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaupunginsihteeri Leena Mickwitzin ja varajäseneksi Erja Mehdon kulttuuripalveluista. Mickwitzin erottua hallituksen jäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi hänen tilalleen nimetään uusi varsinainen jäsen kuluvan toimikauden loppuun. Toimikausi päättyy keväällä 2021 pidettävään vuosikokoukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi