Kokoonpanon muutos, yhtiön hallituksen jäsenten nimitys, Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

HEL 2020-009203
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 84 §

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokous 2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa

  • hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisena, sekä
  • valitsemaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi projektinjohtaja Päivi Ahlroosin sekä jäseneksi johtava kiinteistölakimies Martti Tallilan ja kiinteistölakimies Anu Kumaran yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n A-osakkeen ostamisen ja että osakkeen omistus- ja hallintaoikeus on siirtynyt kaupungille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupunginhallituksen on tarkoitus syksyllä 2020 päättää yhtiön äänivaltaisen A-osakkeen ostamisesta kaupungille. Osakekaupan seurauksena yhtiö tulee kuulumaan kaupunkikonserniin.

A-osakkeen kaupan tausta

YIT, Senaatti ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet Keski-Pasilan jätteen putkikeräysjärjestelmää koskevan yhteistoimintasopimuksen 22.6.2016. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti YIT on perustanut Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n omistamaan, toteuttamaan, hallinnoimaan ja ylläpitämään jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottamaan omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan YIT pitää yhtiön ainoan äänivaltaisen A-osakkeen omistuksessaan Triplan alueen viimeisen rakennusvaiheen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen YIT:n on tarkoitus luovuttaa A-osake ja yhtiön hallinto yhteistoimintasopimuksessa sovituin tavoin.

YIT on keväällä 2020 yhteistoimintasopimuksen perusteella tehnyt esityksen A-osakkeen myynnistä Helsingin kaupungille, ja kaupunki on ilmoittanut haluavansa ostaa A-osakkeen YIT:ltä. Kaupunginhallituksen päättää osakekaupasta ja samassa yhteydessä on tarkoitus päättää yhteistoimintasopimuksen sekä yhtiön ja YIT:n välisen osakaslainan järjestelyistä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä yhtiön A-osakkeen ostamisen kaupungille ja osakekauppakirjan tultua allekirjoitetuksi yhtiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Konserniohjeeseen ja hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuen yhtiön yhtiöjärjestystä päivitetään osakekaupan jälkeen konsernijaoston hyväksymän malliyhtiöjärjestyksen mukaan.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä huomioidaan B-osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa vastaavasti kuin muissakin kaupungin jäteputkiyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä.

Yhteistoimintasopimuksen muutossopimuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatu Senaatti-kiinteistöjen suostumus.

Hallitus

Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä yhtiöjärjestyksessä määrätään hallituksesta seuraavasti:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Senaatilla ja Helsingin kaupungilla on ollut oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. YIT:llä on aiemmin B-osakkeen omistajana ollut oikeus nimittää loput hallituksen jäsenet. Kun YIT on myynyt A-osakkeen kaupungille, on YIT:llä tai sen nimeämillä Triplan alueen kiinteistönomistajilla oikeus nimittää jäteyhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. A-osakkeenomistajalla on oikeus nimittää loput hallituksen varsinaiset jäsenet ennen yhtiön hallinnon luovutusta B-osakkeenomistajille.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi