Hankinta, Ilmakuvaus Helsinki 2020

HEL 2020-009236
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Ilmakuvaus Helsinki 2020 hankinta

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti hyväksyä TerraTec Oy:n tarjouksen ja päätti, että TerraTec Oy:n kanssa tehdään hankintasopimus Ilmakuvaus Helsinki 2020 hankinnasta. Hankinnan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 59 890,00 euroa.

Kaupungingeodeetti päätti hylätä Tripodi Finland Oy:n tarjouksen, koska tarjous ei täytä tarjouspyynnössä palvelulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia koskien ilmakuvauskamerassa käytettävän kennon kokoa.

Hankintasopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan erikseen myöhemmin tehtävällä hankintasopimuksella.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala järjesti tarjouskilpailun (tarjouspyyntö HEL 2020-009236 Ilmakuvaus Helsinki 2020) digitaalisesta värillisestä ja vääräväri- kartoitusilmakuvauksesta sekä orientoitujen stereomallien ja digitaalisten ortokuvien tuottamisesta. Ilmakuvausaineisto kattaa osan Helsingin kaupungin alueesta ja joitakin kaupunkiin rajoittuvia alueita.

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin sekä Hilma-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi) 11.8.2020 että Helsingin kaupungin tarjouspalvelu.fi - portaalissa, josta tarjouspyyntömateriaali oli sähköisesti saatavilla.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella kansallisena hankintana ja avoimella menettelyllä.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 24.08.2020 mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) tarjoajaa:
1. TerraTec Oy
2. Tripodi Finland Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevien vaatimusten osalta tarjoajalta edellytettiin, että tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä kaikki tarjouspyynnössä asetetut pakolliset soveltuvuusvaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkistanut voittaneen tarjoajan soveltuvuusvaatimukset ja todennut, että voittanut tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjouspyynnön mukaisuutta koskien arvioitiin, täyttivätkö tarjoukset ne vähimmäisvaatimukset, joita hankinnan osalta on asetettu.

Hankintayksikkö lähetti 24.8.2020 kummallekin tarjoajalle tarkennuspyynnön koskien tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus kohdassa 2a ilmoitettua teknistä vähimmäisvaatimusta.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus kohdassa 2a on mm. kuvattu tuotteelle asetettuja teknisiä vähimmäisvaatimuksia seuraavasti:
- kamera: suuriformaattinen ilmakuvamittakamera minimissään 14000 x 25000 pikseliä
- stabiloitu kameraripustus

TerraTec Oy:ltä pyydettiin tarkentamaan, onko tarjoajan käyttämässä ilmakuvausjärjestelmässä stabiloitu kameraripustus.

Tripodi Finland Oy:ltä pyydettiin tarkentamaan, onko tarjoajan käyttämässä ilmakuvauskamerassa vähintään 14000 x 25000 pikselin kennon koko.

Vastaus pyydettiin toimittamaan muodossa KYLLÄ / EI. Määräaika vastausten toimittamiselle oli 26.8.2020 klo.12:00.

Kummatkin tarjoajat ovat vastanneet tarkennuspyyntöön.

TerraTec Oy:n tarjous täyttää tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Tripodi Finland Oy:n vastauksen mukaan, tarjoajan käyttämässä ilmakuvauskamerassa ei ole vähintään 14000 x 25000 pikselin kennon koko. Tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen ja tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jota vertaillaan halvimman hinnan perusteella.

Koska vain yksi tarjous on tarjouspyynnön mukainen, tarjousten vertailua ei suoriteta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (21.4.2020 § 220) mukaan kaupungingeodeetilla on hankintavaltuudet enintään 200 000 euron suuruisiin hankintoihin. Kaupungingeodeetti on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti