Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2021

HEL 2020-009275
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 70 §

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteen mukaisen esityksen tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi vuodelle 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymässä Helsingin kaupungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja
-säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi konsernijaosto seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkistrategian 2017-2021 ja kaupunkikonsernin omistajapolitiikan mukaan kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tytär- ja muiden yhteisöjen omistajuudella ja määräysvallalla tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Vuoden 2021 talousarvion käsittelyä varten valmistellut ehdotukset tytäryhteisökohtaisiksi tulostavoitteiksi ovat liitteenä. Tavoite-ehdotuksissa on asetettu tytäryhteisöille niiden toimintaan, talouteen ja/tai ympäristövaikutuksiin liittyviä tavoitteita. Ehdotukset on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä erityisesti kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä ao. yhteisöjen kanssa. Taulukossa on näkyvissä vertailun vuoksi myös vuodelle 2020 asetetut tulostavoitteet. Talousarviotavoitteet esiteltiin alustavasti kaupunginhallituksen konsernijaostolle 15.6.2020 kokouksen yhteydessä. Talousarviotavoitteet liitetään aiempien vuosien tapaan konsernijaoston käsittelyn jälkeen osaksi kaupungin vuoden 2021 talousarvion valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.

Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä kaupunginvaltuustolle raportoitavista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Kaupungin tytäryhteisöille valmistellaan tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita, joissa on tarkoitus määritellä yhteisöjen keskeiset tavoitteet ja niitä koskevat mittarit. Näiden keskeisten tavoitteiden ja mittarien on tarkoitus tulevaisuudessa korvata erilliset vuotuiset talousarviota varten merkittävimmille tytäryhteisöille valmisteltavat tavoitteet.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi