Kokoonpanon muutos, kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä suomenkielinen jaosto, eroaminen

HEL 2020-009314
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 558 §

V 7.10.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Heikki Valmulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimista
  • valitsee Samuel Adouchiefin varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan ja
  • valitsee Samuel Adouchiefin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Heikki Valmun (Vas.) 7.6.2017 § 264 varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan sekä 16.5.2018 § 101 jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Heikki Valmu pyytää 11.8.2020 eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimista Helsingistä poismuuton vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 11.8.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.