Hankinta, henkilösuojaimet, kankaiset suojamaskit COVID-19 pandemian aikana, koronavirus-tilanne, kaupunginkanslia

HEL 2020-009385
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 719 §

Hankintaoikaisuvaatimus, kankaiset kasvomaskit

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä kankaisista kasvomaskeista 23.9.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan Carevo Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kankaisten kasvomaskien hankinnassa (H079-20) tarjouksen antanut Carevo Oy on esittänyt määräajassa oikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu 23.9.2020 tehtyyn hankintapäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetään, että hankinta kumotaan ja kilpailutetaan uudelleen. Vaatimusta perustellaan sillä, että hankintalain 67 §:n menettelysäännöksiä ei ole noudatettu. Hankintalain 67 §:n säännöstä sovelletaan EU-hankinnoissa. Kankaisten kasvomaskien hankinta ei kuitenkaan ole EU-kynnysarvon ylittävä hankinta vaan kansallinen hankinta, eikä siihen näin ollen sovelleta hankintalain 67 §:ää. Kansallisessa hankinnassa on EU-hankintoja laajempi harkintavalta noudatettavan menettelyn suhteen. Kansallisessa hankinnassa on noudatettava hankintalain 11 luvun säännöksiä.

Hankintalain 11 luvun 102, 104 ja 106 §:ssä säädetään kansallisen hankinnan tarjouspyynnön sisällöstä ja tarjouksen valinnasta. Hankintalain 102 §:ssä säädetään mitä kansallisen hankinnan ilmoitukseen ja tarjouspyyntöön on sisällyttävä. Tarjouspyyntö on 104 §:n mukaan laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintalain 106 §:n mukaan hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet. Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on joko hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten vertailuperusteiden määrittämisessä. Vertailuperusteiden on kuitenkin aina liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta.

Kankaisten kasvomaskien hankintailmoitus ja tarjouspyyntö täyttävät laissa asetetut sisällölliset vaatimukset. Kilpailutuksessa käytettiin arviointiperusteena hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet” määriteltiin, että kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta, jota arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella tärkeysjärjestyksessä: 1) aistinvarainen arviointi maskin käyttömukavuudesta ja kestävyydestä, 2) toimitusaika, 3) hinta. Hankintayksikön on sallittua käyttää vertailuperusteiden painoarvojen sijasta myös tärkeysjärjestystä, kuten tässä kilpailutuksessa tehtiin. Kansallisissa hankinnoissa vertailuperusteiden asettamista on väljennetty EU-tasosta siten, että vertailuperusteiden alakriteerien painoarvoja ei tarvitse yksilöidä. Kilpailutuksessa päädyttiin käyttämään tärkeysjärjestystä, koska hankinta tuli saada nopeasti päätökseen COVID-19-pandemian ja THL:n uusien maskinkäyttösuositusten vuoksi. Pisteytysvertailua ei kilpailutuksessa näin ollen käytetty. Kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttäneet näytemaskit arvioitiin aistinvaraisesti ja tulokset kirjaten tarjouspyynnössä kerrotulla tavalla. Aistinvarainen kvalitatiivinen arviointi on kilpailutuksissa yleisesti käytetty ja sallittu menetelmä, kunhan arvioinnin tulos perustellaan hankintalain vaatimusten mukaisesti.

Hankintalain 14 luvun yhteisissä säännöksissä säädetään hankintapäätöksen tekemisestä. Luvun 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain perustelujen mukaan päätöksessä tulee esittää tarjousvertailua koskevat perustelut sillä tarkkuudella, että tarjoajalle käy ilmi oman tarjouksensa sijoittuminen suhteessa muihin. Perusteluissa on kuitenkin riittävää kertoa vain keskeisimmät perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Erityisen laajoissa, kymmeniä tai satoja tuotteita sisältävissä hankinnoissa hankintayksikön ei tarvitse yksilöidä erikseen, miten kutakin vertailuperustetta on sovellettu kuhunkin tarjoukseen jokaisessa tuotteessa tai tuoteryhmässä, vaan eroja voidaan kuvata tätä yleisemmällä mutta hankinnan luonteeseen nähden riittävän kuvaavalla tasolla. Lainkohdan perusteena on hankintadirektiivin 55 artiklan 2 kohta, jonka mukaan hankintapäätöksen perusteluvelvollisuus tarjousten vertailun osalta kattaa valitun tarjouksen ominaisuuksien ja suhteellisen edun selostamisen. Perusteluvelvollisuuden keventämisellä pyritään vähentämään hankintayksiköiden hallinnollista taakkaa. Perustelujen tulee kuitenkin olla riittäviä, jotta asianosaiset voivat asianmukaisesti arvioida päätösten oikeellisuutta ja näin ollen valitustarpeensa.

Kankaisten kasvomaskien hankinnassa hankintapäätöstä on perusteltu riittävällä tavalla. Päätöksessä on esitetty hylättyjen tarjousten perustelut tarkasti. Aistinvaraisessa arvioinnissa tärkeysjärjestyksessä ensimmäiselle sijalle yltäneen tarjouksen ominaisuuksia ja suhteellisen edullisuuden perusteita on perusteltu seikkaperäisesti. Vertailutaulukossa on esitetty tärkeysjärjestykseen perustuen ensimmäiselle sijalle tullut tarjous kummassakin osa-alueessa aistinvarainen arviointi huomioon ottaen. Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa kansalliselle menettelylle asetettuja säännöksiä. Perusteita hankintamenettelyn kumoamiseen ei ole.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Hallintolain 34 §:n mukaisesti asianosaiskuulemista ei ole tehty kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 23.09.2020 § 191

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kankaisten kasvomaskien hankinnassa kokonaistaloudellisesti edullisimpana:

Osa-alue 1 Proclosupply BV

Osa-alue 2 Proclosupply BV

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta GuardianX Technologies Oy:n, Fanistore Printstore verkkokaupan, Droppe Oy:n, Cardplus Oy:n (2 tarjousta) tarjoukset, koska tarjoukset eivät sisältäneet pyydettyjä näytteitä tai näytteet saapuivat määräajan jälkeen.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta CleanSide Oy:n, Husadena Oy:n, Import Numero 1 Oy:n, Innoflame Oy:n, Lightson Oy:n, Medic Ensiaputarvike Oy:n (osa-alue 2), OGG Finland, Puhla Oy:n safe Työsuojelutarvike Oy:n, Upviser Oy:n ja Wolttinen OY:n tarjoukset, koska tarjotut tuotteet eivät täyttäneet annettuja vaatimuksia.

Hankintajohtaja päätti hylätä Cravatta Oy:n tarjouksen, koska Cravatta Oy:n tarjousta ei jätetty sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 176 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 27.8.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön H079-20 / HEL 2020-009385. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 27.8.2020 sekä korjausilmoitus 4.9.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 9.9.2020. Määräaikaan mennessä saapui 49 tarjousta: Alfa Wear Oy, Annox Oy, Black Moda Oy, CardPlus Oy (2 tarjousta), Carevo Oy, CleanSide Oy, Cravatta Oy, Droppe Oy, Fais Finland Oy, Fanistore Printstore verkkokauppa, Fin Dignity Ab, Globe Hope Oy, GuardianX Technologies Oy, Helemed Group Oy, High Peak Finland Oy, Husadena OY, Import Numero 1 Oy (3 tarjousta), Innoflame Oy, Kauppahuone A B M Oy, KIR-FIX OY, Lightson oy, Lyreco Finland Oy, Marrow Oy, Medic Ensiaputarvike Oy, MedKit Finland OY, OGG Finland, polar conceptsia, Proclosupply BV, Promoa Oy (2 tarjousta), Puhla Oy, Q-VIO Branding Oy, RCK Finland Oy, Rusanen MicroClean Oy, Safe Työsuojelutarvike Oy, Standa Oy, SUOMEN ALKOHOLITUKKU OY, Suomen Kolibri Oy, Ticcola Oy, Tietoset Oy, TJH Promotions Oy, Touchpoint Oy, UpViser Oy, Wackes Ab sivuliike Suomessa, Wolttinen Oy, Würth Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä hankinnan kohteelle esitettiin seuraava vaatimus: ”Materiaalin tulee olla kaksinkertaista Öko-tex - sertifioitua kangasta tai kuitukangasta.” Husadena Oy:n, Innoflame Oy:n, Lightson Oy:n, Puhla Oy:n, Safe Työsuojelutarvike Oy:n ja Wolttinen Oy:n tarjoukset hylättiin, koska tuotteessa oli kangaskerroksia enemmän kuin kaksi. Import Numero 1 Oy:n (tarjous NOPROB) sekä UpViser Oy:n tarjous hylättiin, koska tuotteessa oli vain yksi kangaskerros.

Tarjouspyynnössä hankinnan kohteelle esitettiin seuraava vaatimus: ”Kasvomaskin tulee kestää konepesu vähintään 60 asteessa ja lyhyt keittäminen THL:n ohjeiden mukaisesti.” CleanSide Oy:n tarjous sekä Medic Ensiaputarvike Oy:n osa-aluetta 2 koskeva tarjous hylättiin, koska tuotteille oli ilmoitettu tarjouspyynnön vastainen pesuohje.

Tarjouspyynnössä hankinnan kohteelle esitettiin seuraava vaatimus: ”Kasvomaskin kiinnityksen tulee olla korvan taakse tuleva joustava lenkki tai kuminauha, joka on kestävästi kiinnitetty kasvomaskiin. Kuminauha/lenkki ei saa olla solmittu.” OGG Finlandin tarjous hylättiin, koska tuotteessa oli solmittava kiinnitys.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta CleanSide Oy:n, Husadena Oy:n, Import Numero 1 Oy:n Innoflame Oy:n, Lightson Oy:n, Medic Ensiaputarvike Oy:n (osa-alue 2), OGG Finland, Puhla Oy:n, safe Työsuojelutarvike Oy:n, UpViser Oy:n ja Wolttinen OY:n tarjouksia, sillä tarjotut tuotteet eivät täyttäneet annettuja vaatimuksia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä tarjoukset tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta, jota arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella tärkeysjärjestyksessä:

1. Aistinvarainen arviointi maskin käyttömukavuudesta ja kestävyydestä

2. Toimitusaika

3. Hinta

Aistinvarainen arviointi maskin käyttömukavuudesta ja kestävyydestä suoritettiin hankintayksikölle toimitettujen näytteiden arvioinnilla. Arvioinnissa tarkasteltiin muun muassa maskin asettumista kasvoille, maskin paikoillaan pysyminen puhuessa, miellyttävyyttä iholla, helposti hengitettävyyttä varsinaisessa käytössä sekä maskin pesukestävyyttä keittämällä. Arvioinnin suoritti arviointiraati.

Aistinvaraisessa arvioinnissa Proclosupply BV:n tarjoama maski erottui käyttömukavuutensa ja kestävyyden osalta ominaisuuksiltaan erityisen hyvänä. Maski asettui hyvin erimuotoisille kasvoille ja pysyi hyvin paikoillaan myös puhuttaessa, maski oli hyvin miellyttävä iholla ja sen läpi oli helppo hengittää. Korvan taakse tuleva lenkki ei hangannut tai painanut korvaa ja oli kestävästi tehty. Maski säilytti hyvin ominaisuutensa myös keittämisen jälkeen.

Toimitusajan osalta hankintayksikkö on arvostanut lyhyttä toimitusaikaa. Hinnan osalta vertailussa on vertailtu tarjottuja hintoja.

Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty kaikkien vertailtujen tarjousten tarjotut toimitusajat ja hinnat.

Maskin käyttömukavuus ja kestävyys, toimitusaika ja hinta huomioiden hinta-laatusuhteeltaan parhaimmat tarjoukset ovat:

osa-alue 1 Proclosupply BV

osa-alue 2 Proclosupply BV

Lisätiedot

Krista-Marilla Foudila, Palvelupäällikkö:

krista.foudila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 6.10.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.