Osto, osakkeiden hankinta, Sarastia Oy

HEL 2020-009425
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 94 §

Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen HR-järjestelmähankinnan mahdollistamiseksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä kaupungin sitoutumisen Sarastia Oy:n liitteenä olevaan osakassopimukseen ja kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy Sarastia Oy:n osakemerkinnän ja että Sarastia Oy:n hallitus on hyväksynyt kaupungin merkintäsitoumuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sarastia Oy

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omistama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstö-hallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa em. palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Sarastia Oy syntyi yhdistämällä Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n toiminnot ja resurssit 1.5.2019 lukien. Sarastia Oy:n liikevaihto per 31.12.2019 oli reilut 54 miljoonaa euroa ja liiketappio -180 000 euroa. Yhtiössä työskenteli vuonna 2019 keskimäärin 724 henkilöä.

Osakasluettelon per 10.8.2020 mukaan yhtiössä on yhteensä 268 osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia ovat Hämeenlinnan kaupunki (18 %), Porin kaupunki (22 %) ja Turun kaupunki (5 %), joita lukuun ottamatta kunkin muun yksittäisen osakkeenomistajan omistus-osuus yhtiössä on reilusti alle yhden (1) prosentin.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä osakemerkinnän jälkeen tulee olemaan arviolta 0,04%.

Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Helsingin kaupunginhallitus päättää Sarastia Oy:n osakkeiden merkitsemisestä HR-järjestelmän sidosyksikköhankinnan mahdollistamiseksi. Sarastia Oy:n osakkuuteen liittyen Helsingin kaupungin tulee myös hyväksyä itseään sitovaksi Sarastia Oy:n 7.5.2019 päivätty osakassopimus, jossa muun muassa sovitaan

 • yhtiön sidosyksikköaseman kannalta olennaisista seikoista (yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat, nimitysvaliokunnan kokoonpano ja tehtävät sekä neuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät),
 • uusien osakkaiden liittymisestä, sekä
 • myös yhtiöjärjestykseen sisältyvistä osakkeiden omistusta ja siirtymistä koskevista rajoituksista.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista huomioiden, että lopulliset päätökset tehdään aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaisella osakkeenomistajalla on neuvottelukunnan kokouksissa yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Yhtiön strategian tai osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen taikka uusien palveluiden lisääminen yhtiön palveluvalikoimaan vaativat aina neuvottelukunnan käsittelyn riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti yhtiössä kuuluu.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista sekä hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokuntaan valitaan 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden (1) jäsenen ja kolme (3) suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden (1) jäsenen. Lisäksi on mahdollista valita enintään kaksi (2) lisäjäsentä edellä mainittujen lisäksi.

Kolme suurinta asiakasomistajaa määräytyy päättyneen tilikauden talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ostovolyymien perusteella.

Lopuksi

Kaupunki on käynnistänyt Sarastia Oy:n kanssa sopimusneuvottelut 20.8.2020 alkaen, ja palveluhankinnan päälinjoista on saavutettu yhteisymmärrys, minkä johdosta voidaan nyt käynnistää osakkuusprosessi.

Sarastia Oy:n osakkuus ja siihen liittyvä sitoutuminen osakassopimukseen mahdollistavat Sarastia365 -järjestelmähankinnan sidosyksikköhankintana. Kaupungin nykyinen palkka- ja henkilöstötietojärjestelmä (HIJAT) on teknisesti vanhentunut ja sen ylläpito on päättymässä. Kaupungin on varmistettava palkanmaksun häiriötön jatkuminen ja hankittava korvaava soveltuva järjestelmä käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla.

Järjestelmähankinta tukee kaupungin digitalisaation hyödyntämisen tavoitteita. Sarastia365 HR -järjestelmän avulla henkilöstö- ja palkkahallinnon prosesseja on mahdollista automatisoida nykyistä paremmin ja laajemmin. Järjestelmään on mahdollista toteuttaa kaupungin organisaatiorakenne ja esihenkilöhierarkia sekä tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin. Järjestelmä tarjoaa henkilöstölle nykyistä laajemmat HR-perustoimintojen itsepalvelukanavat ja mobiilikäyttömahdollisuuden. Tuotteistetun järjestelmän käyttöönotto vähentää toimittajariippuvuutta.

Tavoitteena on, että Helsingin kaupunki tekee Sarastia Oy:n osakkuuteen liittyvät päätökset lokakuun 2020 aikana. Tällöin järjestelmähankinnan valmistelussa voidaan edetä Sarastia Oy:n kanssa sellaisella aikataululla, että Sarastian palvelu on testattuna kaupungille käyttövalmis 1.1.2022 alkaen.

Osakkeiden merkinnästä päättää kaupunginhallitus. HR-järjestelmähankinnasta ja siihen liittyvistä sopimuksista päätetään myöhemmin erikseen.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, oikeuspalveluiden ja tietohallinnon kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Jani Aarnio, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36677

jani.aarnio@hel.fi

Irmeli Mäkitalo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21033

irmeli.makitalo@hel.fi