Osto, osakkeiden hankinta, Sarastia Oy

HEL 2020-009425
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 672 §

Sarastia Oy:n osakkeiden merkitseminen HR-järjestelmähankinnan mahdollistamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • hyväksyä Sarastia Oy:n osakkeiden merkinnän HR-järjestelmähankinnan mahdollistamiseksi sidosyksikköhankintana,
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun 1 500 kappaletta Sarastia Oy:n osakkeita suunnatussa osakeannissa,
 • osoittaa 5  490 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi Sarastia Oy:n 1 500 osakkeen merkitsemistä varten, sekä
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan osakemerkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan merkintäsitoumuksen, sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa merkintäsitoumukseen ja muihin asiaan liittyviin asiakirjoihin vähäisiä muutoksia

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sarastia Oy

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omistama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa em. palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Sarastia Oy syntyi yhdistämällä Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n toiminnot ja resurssit 1.5.2019 lukien. Sarastia Oy:n liikevaihto per 31.12.2019 oli reilut 54 miljoonaa euroa ja liiketappio -180 000 euroa. Yhtiössä työskenteli vuonna 2019 keskimäärin 724 henkilöä.

Osakasluettelon per 10.8.2020 mukaan yhtiössä on yhteensä 268 osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia ovat Hämeenlinnan kaupunki (18 %), Porin kaupunki (22 %) ja Turun kaupunki (5 %), joita lukuun ottamatta kunkin muun yksittäisen osakkeenomistajan omistusosuus yhtiössä on reilusti alle yhden (1) prosentin.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä osakemerkinnän jälkeen tulee olemaan arviolta 0,04%.

Kaupungin osakkuus Sarastia Oy:ssä

Helsingin kaupunki on tehnyt touko-kesäkuussa 2020 esiselvityksen Sarastia365 HR -järjestelmän soveltuvuudesta kaupungin palkanlaskennan ja HR-perustoimintojen järjestelmäksi. Sarastia365 HR on pilvipalvelupohjainen valmisjärjestelmä, johon on toteutettu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkanlaskennan ja palvelussuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät toiminnallisuudet. Esiselvityksessä todettiin, että järjestelmä soveltuu hyvin kaupungin palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon perustoimintojen hoitamiseen. Esiselvityksen yhteenveto on esitelty 23.6.2020 kaupungin johtoryhmässä.

Sarastia Oy:n kanssa on käynnistetty sopimusneuvottelut 20.8.2020 alkaen, ja palveluhankinnan päälinjoista on saavutettu yhteisymmärrys, minkä johdosta voidaan nyt käynnistää osakkuusprosessi. Järjestelmä on mahdollista hankkia sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta, mikäli Helsingin kaupunki tulee Sarastia Oy:n osakkaaksi.

Sarastia365 -järjestelmä sidosyksikköhankinnan toteuttamiseksi tulevan asiakasomistajan on tehtävä päätös osakkaaksi tulosta, jonka mukaisesti allekirjoitetaan liitteenä oleva merkintäsitoumus osakkeiden merkitsemisestä sekä hyväksytään nykyinen osakassopimus sitovaksi.

Sen jälkeen Sarastia Oy:n hallitus tekee merkintäsitoumuksen perusteella päätöksen tulevalle asiakasomistajalle suunnatusta osakeannista, joka perustuu yhtiökokouksen 7.5.2019 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Sarastia Oy:n yhtiökokous on 20.4.2020 päättänyt osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnaksi 3,66 euroa / osake. Uusien merkittävien osakkeiden lukumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1 500 kpl. Helsingin kaupungin osakkeiden merkintähinta on yhteensä 5 490 euroa.

Osakassopimus allekirjoitetaan merkintäsitoumuksen tultua hyväksytyksi.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Valmistellessa päätöstä Sarastia Oy:n osakkeiden merkinnästä on arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoastaan silloin, kun tuensaaja on yritys. Euroopan unionin tuomioistuin on määritellyt yritykset taloudellista toimintaa harjoittaviksi yksiköiksi, riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla (Komission käsitetiedonanto 2016/C 262/01, kohdat 6 – 12).

Sarastia Oy syntyi yhdistämällä Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n toiminnot ja resurssit 1.5.2019 lukien. Sarastia Oy:n palveluntuotanto on rajattu hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille. Yhtiön osakkeita voivat hankkia ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt, eikä yhtiö voi tuottaa palveluita muille asiakkaille kuin kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Sarastia Oy:n tarjoamia palveluja käytetään vain sellaisissa kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden toiminnoissa, joissa ei ole kyse taloudellisesta toiminnasta.

Yllä olevilla perusteilla Sarastia Oy ei harjoita valtiontukisäännösten näkökulmasta taloudellista toimintaa, eikä suunniteltuun osakemerkintään sisälly (SEUT) 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Lopuksi

Kaupungin nykyinen palkka- ja henkilöstötietojärjestelmä (HIJAT) on teknisesti vanhentunut ja sen ylläpito on päättymässä. Kaupungin on varmistettava palkanmaksun häiriötön jatkuminen ja hankittava korvaava soveltuva järjestelmä käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Sarastia365 HR -järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön noin vuoden kuluessa käyttöönottoprojektin aloittamisesta. Käyttöönoton suunniteltu aikataulu on vuoden 2022 alusta.

Järjestelmähankinta tukee kaupungin digitalisaation hyödyntämisen tavoitteita. Sarastia365 HR -järjestelmän avulla henkilöstö- ja palkkahallinnon prosesseja on mahdollista automatisoida nykyistä paremmin ja laajemmin. Järjestelmään on mahdollista toteuttaa kaupungin organisaatiorakenne ja esihenkilöhierarkia sekä tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin. Järjestelmä tarjoaa henkilöstölle nykyistä laajemmat HR-perustoimintojen itsepalvelukanavat ja mobiilikäyttömahdollisuuden. Tuotteistetun järjestelmän käyttöönotto vähentää toimittajariippuvuutta.

Tavoitteena on, että Helsingin kaupunki tekee Sarastia Oy:n osakkuuteen liittyvät päätökset lokakuun 2020 aikana. Tällöin järjestelmähankinnan valmistelussa voidaan edetä Sarastia Oy:n kanssa sellaisella aikataululla, että Sarastian palvelu on testattuna kaupungille käyttövalmis 1.1.2022 alkaen. Osakkuuteen liittyvästä osakassopimuksesta päätetään kaupunginhallituksen konsernijaostossa. HR-järjestelmähankinnasta ja siihen liittyvistä sopimuksista päätetään myöhemmin erikseen.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, oikeuspalveluiden ja tietohallinnon kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Jani Aarnio, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36677

jani.aarnio@hel.fi

Irmeli Mäkitalo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21033

irmeli.makitalo@hel.fi