Aamukouluasia, Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen

HEL 2020-009608
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 509 §

Aamukouluasia: teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat tekninen johtaja Kari Pudas ja strategiapäällikkö Marko Karvinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 todetaan, että ”toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti”.

Vs. kansliapäällikkö asetti 20.2.2019 (§ 35) työryhmän, jonka tehtävänä oli:

  • valmistella ehdotus kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisista linjauksista, joissa selkeästi määritellään kaupungin teknisten palvelujen oma- ja ostotuotanto,
  • tehdä ehdotukset palvelustrategisten linjausten pohjalta tarvittavista muutoksista teknisen toimen tilaaja-tuottaja -toimintoihin,
  • selvittää teknisen toimen palvelutuotannon päällekkäisyydet kaupungin sisällä, sekä
  • ehdottaa Staralle asetettavista kustannusten läpinäkyvyyteen ja tuottavuuteen liittyvistä tavoitteista.

Asettamispäätöksen mukaan valmistelussa tuli tarkastella myös teknisten palvelujen henkilöstötilannetta.

Työryhmän työtä käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 3.2.2020 ja 3.3.2020. Johtoryhmä päätti, että aiheesta teetetään ulkopuolinen arvio. Työ on valmistunut, ja sitä on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 18.8. ja 25.8.2020.

Asiantuntijana osallistuvat tekninen johtaja Kari Pudas ja strategiapäällikkö Marko Karvinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi