Vuokraus, varastotilan ja toimistotilan vuokraaminen, Suokallionkuja 8, Vantaa, Trident Logistics HoldCo Oy

HEL 2020-009684
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 201 §

Kaupunginmuseon Suokallionkuja 8 kokoelmakeskuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan kaupunginmuseon Suokallionkuja 8 kokoelmakeskuksen tarveselvityksen ja päätti vuokrata tilat kaupungin sisäisellä vuokrasopimuksella kaupunkiympäristön toimialalta takautuvasti 1.7.2020 alkaen. Tilan vuokrakustannukset ovat noin 19 106 euroa kuukaudessa ja 229 270 euroa vuodessa. Kaupunkiympäristön toimialan poikkeavan päätösmenettelyn vuoksi hankkeesta ei tehdä erillistä hankesuunnitelmaa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli intendentti Elina Kallio. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginmuseon Hyrylän kokoelmakeskus on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä vuonna 2007 säilytystilaksi museokokoelmiin kuuluville ajoneuvoille ja näyttelyvarastolle. Lisäksi tiloissa on museomestarien verstastoiminnan edellyttämä maalaamo. Hyrylän kokoelmakeskuksen pinta-ala on 1 900 m2 ja se sijaitsee Tuusulassa Hyrylän entisellä kasarmialueella osoitteessa Huoltokeskuksentie 43. Kokoelmakeskukselle tarvitaan korvaava tila, koska Hyrylän Rykmentinpuiston alue kaavoitetaan ja rakennetaan asumiskäyttöön, minkä johdosta vuokranantaja Senaatti-kiinteistöt tulee päättämään tilojen vuokrauksen.

Kaupunginmuseon muut kokoelmasäilytys- ja työtilat ovat vuonna 2017 käyttöönotetussa kaupunginmuseon ja taidemuseon yhteisessä kokoelmakeskuksessa, joka sijaitsee Vantaan Turvalaaksossa Suomen pankin kiinteistössä. Hyrylän kokoelmakeskuksen toimintoja ei voitu tilavaatimusten takia integroida yhteiseen kokoelmakeskukseen. Sen korvaavien tilojen sijoittaminen mahdollisimman lähelle yhteistä kokoelmakeskusta on logistiikan ja toiminnan tehokkuuden kannalta optimaalisin ratkaisu.

Vaihtoehtojen selvitysten perusteella on päädytty ratkaisuun, jossa Hyrylän kokoelmakeskuksen korvaavat tilat sijoitetaan Vantaalla Viinikkalan kaupunginosassa osoitteessa Suokallionkuja 8 sijaitsevaan logistiikkakiinteistöön. Tilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa kiinteistön omistaja Trident Logistics HoldCo Oy, joka on vuokrannut tilat kaupunkiympäristön toimialalle, joka vuokraa ne edelleen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Suokallionkuja 8 sijaitsee alle 5 km:n etäisyydellä yhteisestä kokoelmakeskuksesta ja se on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa Kehä III:n kautta.

Suokalliokuja 8:n kaksikerroksinen rakennus valmistunut 2020. Tilat muodostuvat pääosin korkeasta tuotantohalli- ja varastotilasta ja lisäksi lastaus-, sosiaali- ja toimistotiloista. Rakennus on jaettu neljälle erilliselle toimijalle tilakokonaisuuksiksi, joista kokoelmakeskukselle vuokrattava osa on laajuudeltaan 1817,5 htm2. Kokoelmakeskuksen säilytys-, maalaamo- ja lastaustilat sijaitsevat 1.kerroksessa. 2.kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja sosiaalitilat sekä varastoparvi. Korvaavien tilojen sijoittaminen Turvalaakson yhteisen kokoelmakeskuksen välittömään läheisyyteen parantaa logistiikan sujuvuutta ja toiminnan tehokkuutta.

Kustannusvaikutukset ja vuokrasopimus

Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 10,51 euroa/htm²/kk, yhteensä 19 106 euroa/kk ja noin 229 270 euroa/vuosi, kun vuokrattavan tilan laajuus on 1 817,5 htm². Hyrylän kokoelmakeskukseen verrattuna vuokrakustannukset nousevat vuositasolla 80 816 euroa. Kokonaisvuokran lisäksi kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala maksaa kaupunkiympäristön toimialalle korvausta yleiskustannuksista 0,50 euroa/htm2/kk (alv 0 %) eli 10 905 euroa/vuosi.

Kaupunginmuseo hankkii tilan käyttöönoton vaatimat uudet hyllyt sekä kalusteet ja laitteet irtaimen omaisuuden määrärahoistaan.

Hanke ei edellytä väistötiloja. Kaupunginmuseo ottaa tilat käyttöön välittömästi.

Tila vuokrataan määräaikaisella 10 vuoden vuokrasopimuksella, johon sisältyy kaksi viiden vuoden pituista optiota sopimuksen jatkamiseen määräaikaisena.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tilapalvelut Toimitilavuokraus Yksikön päällikkö 11.11.2020 § 125

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tilapalvelut Toimitilavuokraus Yksikön päällikkö 27.08.2020 § 86

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätietojen antaja

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 09 310 71555

elina.kallio@hel.fi