Toivomusponsi, opastetaulujen ja informaatiopisteiden hankkiminen Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueelle

HEL 2020-009750
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 665 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta, joka koskee opastetaulujen toteuttamista Vallisaareen ja Kuninkaansaareen

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat linnoitushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä luonnonympäristön kannalta arvokasta aluetta. Saaret ovat Suomen valtion omistamia ja Metsähallituksen hallinnoimia alueita, jonne on laadittu asemakaava yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Asemakaavan tavoitteina on kehittää saaria luontomatkailun tarpeisiin alueen arvot huomioiden.

Asemakaavassa on annettu laajoihin selvityksiin, kartoituksiin ja arviointeihin perustuvia kaavamääräyksiä, joilla alueen ominaispiireitä sekä moninaisia arvoja pyritään säilyttämään. Opastamisen tarve kaava-alueella on huomioitu asemakaavamääräyksellä, jonka mukaan alueelle sijoitettavat opasteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne soveltuvat maisemaan. Alueelle laadittu asemakaava ei osoita saarille kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa yleistä aluetta kuten katu tai puistoa. Saarten opastuksen sisältö, suunnittelu ja järjestäminen on siten maanomistajan vastuulla.

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää Vallisaarta ja Kuninkaansaarta vastuullisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämä koskee kaikkia ratkaisuja ja tarkoittaa sitä, että vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan arvioidaan aina tarkoin suunnitteluprosessien aikana. Tällä hetkellä Vallisaaressa on kävijöille satamissa sekä Aleksanterinkierroksen ja Kuninkaansaaren reittien varrella maasto-opastetaulut. Opastaulut käsittävät yhteensä 13 teemataulua, joissa on karttojen ja yleisinfon lisäksi esitelty monipuolisesti alueen historiaa ja luontoa sekä annettu ohjeita saaressa retkeilyyn. Opastaulujen lisäksi Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät eli nk. sopimusoppaat järjestävät saaressa opastettuja kierroksia, joilla syvennytään Vallisaaren historiaan ja merkityksiin monipuolisesti. Opastuksilla kerrotaan myös rakennusten historiallisista käyttötarkoituksista sekä kuullaan tarinoita saarella eletystä elämästä.

Metsähallitus ylläpitää ja kehittää Vallisaaren ja Kuninkaansaaren maasto-opasteita sekä muita opastuksen muotoja ja kanavia jatkossakin. Opastuksen tavoitteena on, että saaressa kävijöille on tarjolla monipuolisesti tietoa saarten historiasta ja sitä kautta niiden arvosta kulttuurihistoriallisesti merkittävinä kohteita.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toivomusponsi

Hyväksyessään 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

"Hyväksyessään Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia saada alueelle opastetauluja ja/tai informaatiopisteitä, joissa kerrotaan seikkaperäisesti alueen sotilas- ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestä." (Laura Kolbe)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 1.12.2020 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37233

janne.prokkola@hel.fi