Toivomusponsi, Helsinki Biennaalin raskaat rakenteet ja runsas kävijämäärä huomioitava Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavassa

HEL 2020-009754
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 666 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pentti Arajärven toivomusponnesta, joka koskee luontoarvojen huomioon ottamista Vallisaaren Biennalen järjestelyissä

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat linnoitushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä luonnonympäristön kannalta arvokasta aluetta. Saaret ovat Suomen valtion omistamia ja Metsähallituksen hallinnoimia alueita, jolle on laadittu asemakaava yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Asemakaavan tavoitteina on kehittää saaria luontomatkailun tarpeisiin alueen arvot huomioiden. Asemakaava ei osoita saarille kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa yleistä aluetta, kuten katua tai puistoa. Saarten rakentamisen, hoidon ja ylläpidon suunnittelu sekä niiden toteuttaminen on siten maanomistajan eli Metsähallituksen vastuulla.

Helsinki Biennale 2021 järjestämisestä vastaa HAM Helsingin taidemuseo. Teosten sijoittamispaikkojen suunnittelussa on tehty tiivistä lupayhteistyötä taidemuseon, Museoviraston, Metsähallituksen sekä kaupungin viranomaisten kesken. Lupaprosessissa on arvioitu tarkoin biennalen järjestelyihin liittyvää turvallisuutta, esteettömyyttä ja kävijähallintaa erityisesti ympäristön kestävyyden näkökulmasta. Teokset sijoittuvat saaren olemassa olevan reitistön varrelle, jota Metsähallitus ylläpitää ja jonka historiallisia rakenteita on jo ennestään suojattu ja vahvistettu. Teoksia ei olla sijoittamassa liikkumisrajoitusalueille, luonnonsuojelualueille tai herkiksi luokiteltujen maastotyyppien alueille, joilla kulkee myös sallittuja reittejä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toivomusponsi

Hyväksyessään 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

”Hyväksyessään Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta valmisteilla olevan merellisen Helsinki Biennaalin järjestelyissä ottaa huomioon saarten ainutlaatuiseen luontoon ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvan todennäköisesti raskaat rakenteet ja runsaan kävijämäärän." (Pentti Arajärvi)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 1.12.2020 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37233

janne.prokkola@hel.fi