Hankinta, maakaapelit raitiotien sähkönsyöttöasemille, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-009814
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 160 §

Prysmian Group Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus maakaapelin hankinnasta raitiotien sähkönsyöttöasemille

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä Prysmian Group Finland Oy:n (jäljempänä Prysmian) hankintaoikaisuvaatimuksen koskien Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (jäljempänä HKL tai Hankintayksikkö) kunnossapitoyksikön johtajan päätöstä 4.9.2020, 35 §, maakaapelin hankinnasta raitiotien sähkönsyöttöasemille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Kunnossapitoyksikön johtaja päätti 4.9.2020, 35 §, tilata raitiotien sähkönsyöttöaseman maakaapelia ZAP Perspective Oy:ltä 8.000 metriä yhteensä enintään 92.432,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Tarkka hinta määräytyy tilaushetken kuparin ja alumiinin pörssihinnasta. Tarjouksen hinta on sidottu kuparin ja alumiinin hinnan indeksiin 31.7.2020 (LME, London metal exchange).

Päätös perustui tarjouskilpailuun 45H20, jossa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti ZAP Perspective Oy (ZAP).

Hankintaoikaisuvaatimus (liite 1) ja valituksenalainen päätös (liite 2) ovat esityslistan liitteinä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alittaa vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnasta annetussa laissa (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) määritellyn EU-kynnysarvon, eikä erityisalojen hankintalakia näin ollen lähtökohtaisesti sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. HKL kuitenkin noudattaa myös kynnysarvon alittavissa hankinnoissa erityisalojen hankintalain mukaisia periaatteita avoimuudesta, tasapuolisuudesta, syrjimättömyydestä ja suhteellisuudesta.

Erityisalojen hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132—135 §:ssä säädetään. Hankintalain 135 §:ää sovelletaan vain viranomaishankintayksikköön.

Hankintalain 135 §:n mukaan hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta tätä lakia. Tällaisen hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta.

Hankintapäätös on annettu Prysmianille tiedoksi 15.9.2020. Hankintalain 133 §:n mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Määräpäivä oikaisuvaatimuksen jättämiselle on ollut 29.9.2020.

Prysmianin hankintaoikaisuvaatimus on saapunut HKL:lle 29.9.2020, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty hankintalain mukaisessa määräajassa ja se on osoitettu oikealle viranomaiselle.

Prysmianin hankintaoikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksessaan Prysmian vaatii hankintapäätöksen hylkäämistä ja uutta kilpailutusta, jossa tekniset vaatimukset on yksiselitteisesti kerrottu, ja jossa vaaditaan ympäristösertifikaattia EU:n pakkausten kierrätysdirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/852, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta) noudattamiseksi. Prysmian vaatii myös uuden kilpailutuksen järjestämistä toimittajaehdokkaiden mahdollisten esteellisyysnäkökulmien huomioimiseksi.

Prysmian on hankintaoikaisussaan vaatinut

 1. tarjouskilpailun voittaneen ZAP:n valinnan uudelleen arviointia, koska ZAP:lla on ja on ollut sopimus sähkökonsultaatiotehtävistä HKL:n kanssa kilpailutuksen aikana,
 2. ZAP:n taloudellisen tilanteen arviointia suhteessa kilpailutuksen toteuttamiseen ottaen huomioon valitun toimittajan saatavilla olevat taloustiedot,
 3. teknisen vertailun lisäämistä tarjouskilpailuun Prysmianin katsoessa teknisen määrittelyn puutteelliseksi ja
 4. ympäristösertifikaattien tai muun vastaavan takeen edellyttämistä, jotta kaapelikelojen kierrätykseen liittyvää EU:n pakkausten kierrätysdirektiiviä noudatettaisiin.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Hankintayksikkö päättää hylätä Prysmianin tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella hankintapäätöstä tulisi muuttaa. Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisesti.

Hankintayksikön vastineet Prysmianin esittämiin vaatimuksiin ovat seuraavat:

 1. ZAP ei ole väitetyn mukaisesti osallistunut hankinnan valmisteluun, joten tarjoajan poissulkemiselle tarjouskilpailusta ei ole ollut perustetta.
 2. Tarjouspyynnöllä ei ole esitetty vaatimusta tarjoajan vähimmäisliikevaihdosta, joten valitun tarjoajan saatavilla olevat taloustiedot eivät ole olleet valinnan perusteena.
 3. Maakaapelin tyyppi AXCMK – HF, 1 x 800/50 on määritetty tarjouspyynnössä, eikä kilpailutuksessa ole ollut mukana teknistä vertailua. Maakaapelityypin määrittely on teknisesti riittävä täyttämään HKL:n vaatimukset hankinnan kohteena oleville maakaapeleille.
 4. Tarjouspyynnöllä ei ole erikseen vaadittu ympäristösertifikaatteja, joten niiden olemassaolo tai puuttuminen ei ole vaikuttanut tarjouskilpailun lopputulokseen. Ympäristönäkökulma on tarjouspyynnöllä huomioitu sillä, että palautettavien kaapelikelapakkausten hyvityshinnalla on saanut etua vertailuhinnassa. Voittanut tarjoaja ei antanut hyvityshintaa keloille, mikä on myös huomioitu vertailuhinnassa.

Päätös on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukainen.

Hankintayksiköllä ei ole ollut voittaneesta tarjouksesta ilmenevien tietojen perusteella aihetta epäillä, että tarjous tai tarjottu tuote olisi tarjouspyynnön vastainen. Näin ollen HKL:llä ei ole ollut velvollisuutta hylätä voittanutta tarjousta tarjouspyynnön vastaisena ja se on siten toiminut hankinnassa erityisalojen hankintalain mukaisten yleisten oikeusperiaatteiden, kuten tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen, mukaisesti.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Kunnossapitoyksikkö Yksikön johtaja 04.09.2020 § 35

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata ZAP Perspective Oy:ltä raitiotien sähkönsyöttöaseman maakaapelia 8.000 metriä yhteensä enintään 92.432,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan (tasossa 7.8.2020). Tarkka hinta määräytyy tilaushetken kuparin ja alumiinin pörssihinnasta. Tarjouksen hinta on sidottu kuparin ja alumiinin hinnan indeksiin 31.7.2020 (LME, London metal exchange).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 45H20. Tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:

 • Prysmian Group Finland Oy
 • Reka Kaapeli Oy
 • ZAP Perspective Oy

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Edullisimman tarjouksen jätti ZAP Perspective Oy. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa. Vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Jukka Anttalainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35503

jukka.anttalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.11.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus, Prysmian Group Finland Oy, 29.9.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.