Kokoonpanon muutos, Helsingin Teatterimuseon säätiön edustajisto, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2020-009879
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 86 §

Teatterimuseon säätiön edustajiston varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Aku Lohimäen (Kok.) Lotta Backlundin varajäseneksi Teatterimuseon säätiön edustajistoon vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Aku Lohimäen Lotta Backlundin varajäseneksi Teatterimuseon säätiön edustajistoon vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Teatterimuseon säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta sekä tehdä tunnetuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiö ylläpitää Kaapelitehtaalla sijaitsevaa Teatterimuseota.

Säätiö edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin kaupunki nimeää edustajistoon kaksi jäsentä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto kymmenen jäsentä ja Suomen Museoliitto yhden jäsenen. Edustajiston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Konsernijaosto on 25.11.2019 § 114 nimennyt säätiön edustajistoon jäseneksi Lotta Backlundin ja hänen varajäsenekseen Topi Korpisen sekä Mikko Lahtiluoman ja hänen varajäsenekseen Marina Huttusen kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2020−2022. Topi Korpinen on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästä, joten Lotta Backlundille tulee nimetä uusi varajäsen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi