Tonttivaraus / aluevaraus, Savonkatu, Alppila, NCC Property Development Oy

HEL 2020-009944
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 104 §

Alueen kehittämisvarauksen jatkaminen Alppilan pohjoisosasta NCC:lle toimitila- ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Savonkadun alue)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus jatkoi Alppilan pohjoisosan Savonkadun alueen kehittämisvarausta NCC Property Development Oy:lle (y-tunnus 1765519-3) toimitila- ja asuntoalueen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
 • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2024 saakka.
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus ja aiempi kehittämisvaraus

NCC Property Development Oy on pyytänyt jatkamaan 31.12.2022 päättynyttä varausta Savonkadun ympäristön hybridihankkeen jatkosuunnittelua varten 31.12.2024 asti, sillä alueen asemakaavan muutosehdotus ei ole vielä valmistunut. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2025.

Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021 § 35 varata Alppilan pohjoisosasta Savonkadun ympäristöstä noin 7 hehtaarin laajuisen alueen NCC Property Development Oy:lle toimitila- ja asuntoalueen suunnittelua varten (kehittämisvaraus).

Asemakaavoitus

Alueella on vireillä asemakaavan muutoksen valmistelu, jonka tavoitteena on Keski-Pasilan kehittämistä tukien mahdollistaa kaupunkimaisen tiiviin, toimitilavaltaisen alueen rakentaminen Savonkadun molemmin puolin sekä Alppilan asuinalueen täydentäminen suunnittelualueen itälaidalla.

Varauksen jatkaminen

Varauksen jatkaminen on perusteltua, sillä NCC Property Development Oy (jatkossa varauksensaaja) on tutkinut ja suunnitellut hanketta sekä edistänyt osaltaan varausalueen asemakaavoitusta varausehtojen mukaisesti yhteistyössä kaupungin ja viereisten kiinteistöjen kanssa.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Varauksensaaja hakee jatkoa varaukselle, sillä alueen asemakaavan muutosehdotuksen laatiminen on kesken.

Varausalue on yleiskaavassa osoitettu kantakaupungiksi (C2). Hanke vahvistaa Savonkadun ympäristön vetovoimaa sekä vastaa modernien toimistotyöpaikkojen ja asumisen kysyntään Pasilan aseman vaikutusalueella. Suunnittelun tavoitteena on kehittää Savonkadun alue kantakaupunkimaiseksi, aktiiviseksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi uusine työpaikkoineen, asuntoineen ja palveluineen huomioiden korkeatasoinen arkkitehtuuri ja Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman tavoitteet.

Vuorovaikutus

Kehittämisvarauksen yhtenä varausehtona on ollut laaja vuorovaikutus. Ennen kaavoituksen käynnistymistä NCC keräsi yhdessä kaupungin kanssa suunnittelun tueksi lähtötietoa alueesta ja sen käytöstä muun muassa tutkimuksen, kyselyjen, haastatteluiden ja asukastilaisuuden muodossa. Suosituista kulkureiteistä ja ajanviettopaikoista kerättiin matkapuhelindatan avulla tietoa kevään ja syksyn 2021 välisenä aikana.

Kaavoituksen käynnistyessä kesällä 2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman myötä kaupunkilaisilla oli mahdollisuus antaa kolmesta viitesuunnitelmasta palautetta kaupungin Kerro kantasi -palvelussa, johon kommentteja saatiin lähes 600 kappaletta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana järjestettiin myös kaikille avoin maastokävely suunnittelualueella. Kaupunkilaisten kannanotoista tehtävä yhteenveto tulee osaksi kaupunkiympäristölautakunnalle esiteltävää asemakaavan vuorovaikutusraporttia.

Kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle kevään 2023 aikana. Kaavaehdotuksen valmistelussa on huomioitu laaditut selvitykset, saatu palaute ja kehittämisvarauksen ehdot.

Varausehdot ja tontinluovutus

Erityiset ja yleiset varausehdot ovat liitteenä 2. Kehittämisvarausaikana kaavoitettavat toimitilatontit tullaan todennäköisesti luovuttamaan vuokraamalla osto-optioin. Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään erikseen. Varausehtojen mukaan varauksensaajalle tullaan luovuttamaan toimitilarakennusoikeutta noin 45 000 k-m². Asuntotontteja tarjotaan kaupungin asuntotuotannolle (ATT).

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 24.01.2023 § 31

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Alppilan pohjoisosan Savonkadun ympäristön varauksen jatkamista NCC Property Development Oy:lle (y-tunnus 1765519-3) toimitila- ja asuntoalueen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 1 mukainen
 • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2024 saakka
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
  (varaustunnus L1112-3)

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

14.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Anu Hämäläinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37396

anu.hamalainen@hel.fi

Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Paula Leiwo, arkkitehti, puhelin: 09 310 23637

paula.leiwo@hel.fi

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 35

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Alppilan pohjoisosan Savonkadun alueen NCC Property Development Oy:lle (y-tunnus 1765519-3) toimitila- ja asuntoalueen suunnittelua varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
 • Alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria.
 • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia  erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

14.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi