Kokoonpanon muutos, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

HEL 2020-009960
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 79 §

Varajäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yksikön päällikkö Riikka Åberg nimetään Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallituksen varajäseneksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,64 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Yhtiön hallituksen varajäsen Pertti Forss on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.10.2020 lukien, koska hänen palvelussuhteensa kaupungilla päättyy. Hänen tilalleen on tarpeen nimittää uusi varajäsen.

Yhtiön uudeksi hallituksen varajäseneksi on tarkoituksenmukaista valita tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kaupunkiympäristötoimialan Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi