Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, kaupunkimarkkinointiyhtiöt

HEL 2020-009968
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 75 §

Elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski. Lisäksi paikalla oli Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Marketing Oy Ltd

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla.

Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä.

Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun yleisten toimintaedellytysten edistämiseen.

Yhtiön toiminta organisoidaan uudelleen vuoden 2021 alusta, jolloin yhtiö siirtyy kokonaisuudessa Helsingin kaupungin omistukseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45,0 %. Kaupunginhallitus päätti 1.6.2020, § 333 hyväksyä yhtiön koko osakekannan hankkimisen kaupungin omistukseen. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy kaupungille vuoden 2020 lopussa.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakekannan hankkimista koskevan päätöksen jälkeen kaupunki on käynnistänyt selvityksen siitä, miten Helsinki Business Hubin toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää kaupungin kunnianhimoista strategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla. Kaupungin tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka keskittyy Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseen kaupan, investointien, markkinoinnin ja partnership-suhteiden alueilla. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jonka toiminta on kaupungin näkökulmasta vielä tuloksellisempaa, kuin siihen liitettyjen toimintojen oma tekeminen on tähän saakka ollut. Selvitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020
seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

Helsinki Marketing Oy Ltd

1. Yhtiö vahvistaa sidosryhmäyhteistyötään Helsingin kansainvälisen vetovoiman edistämiseksi.
2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.
3. Yhtiö edistää Helsingin kansainvälisen tunnettuuden vahvistamista kestävän kasvun kaupunkina.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski antavat yhtiöitä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen puheenjohtajat Liisa Kivelä ja Marja-Leena Rinkineva.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi