Hankesuunnitelma, Päiväkoti Sompasaari

HEL 2020-010052
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 64 §

Päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen 15.9.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 2 130 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 331 000 euroa kesäkuun 2020 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee Sompasaaren uudelle asuinalueelle rakennettavaa päiväkoti Sompasaaren uudisrakennusta. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Kallion peruspiirissä tulee 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvamaan noin 640 lapsella seuraavan 15 vuoden aikana. Väestön kasvu kohdentuu erityisesti Kalasataman alueelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt hankkeen toteuttamista alueellisen palvelutilaverkkotarkastelun perusteella. Päiväkoti tarvitaan osana uuden asuinalueen palvelutarjontaa. Päiväkoti Sompasaaren uudishankkeella saadaan noin 210 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12299, joka
on tullut voimaan 10.10.2014. Alue on kaavoitettu pääasiallisesti asuinrakentamiseen. Päiväkodin uudisrakennus sijoittuu voimassa olevan asemakaavan mukaiselle Y-tontille 10636/2. Korttelin 10636 muu osa koostuu AK-tonteista ja sen keskellä on AH-korttelialue (asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue). Päiväkodin leikkipiha sijoittuu korttelin yhteispihalle (AH-korttelialue), johon on asemakaavassa määritelty leikkialueeksi varattu ohjeellinen alueen osa. Pihakannen alle tulee autohalli, joka ulottuu osittain päiväkodin leikkipihan alle. Pihan halki, päiväkodin ja sen pihan vierestä kulkee kaavassa yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asemakaavamääräyksen mukaisesti päiväkodille osoitetaan 6 autopaikkaa, joista yksi liikuntarajoitteisille. Toteutussuunnittelun yhteydessä selvitetään autopaikkojen sijoittumista. Alustavasti on suunniteltu viiden paikan sijoittamista Kapteeni Sundmanin kadulta vuokrattaville LPA-alueille. Esteetön autopaikka voidaan mahdollisesti osoittaa Priki Johannan kujalle, vaikka kadulle ei varsinaisesti merkitäkään pysäköintipaikkoja.

Uudisrakennus suunnitellaan 210 tilapaikan päiväkodiksi (7 toiminta-aluetta), jossa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille. Hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on noin 40–45, riippuen lasten ikäjakaumasta. Suunnittelussa on otettu huomioon varautuminen asukaskäyttöön. Päiväkotirakennus tulee tarjoamaan tiloja erilaiselle vapaa-ajan toiminnalle päiväkotiaikojen ulkopuolella.

Rakennus suunnitellaan päiväkotien normaalin laatutason mukaiseksi. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat päiväkodin yhteiset tilat, joista ruokasali sekä liikuntasalit ovat vuokrattavissa ulos. Päiväkodin toiminta-alueet sijaitsevat rakennuksen 2. ja 3. kerroksissa. Pää- ja huoltosisäänkäynnit sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen avautuen Priki Johannan kujalle. Sisäänkäynnit toiminta-alueille on järjestetty leikkipihan tasoon rakennuksen toiseen kerrokseen sijoitettujen kuraeteisten kautta. Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi sekä liikuntarajoitteisille soveltuviksi. Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys. Ulkopuolisiin toimijoihin varaudutaan
kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.

Hankkeen laajuus

Uudisrakennushankkeen laajuus on noin 2 130 brm² ja noin 1 690 htm².

Päiväkodin yhteydessä olevan leikkipihan laajuus on 825 m².
Päiväkoti käyttää leikkialueenaan myös viereistä, osin aidattavaa Loviseholminpuistoa, jonne on kulku Priki Johannan kujan pihakadun kautta. Päiväkodin käyttöön varatun puiston osan laajuus on 630 m².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 9 331 000 euroa kesäkuun 2020 kustannustasossa.

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2030 hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 9,2 miljoonaa euroa vuosille 2022−2023.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 9,3 miljoonan euron rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta laadittaessa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Kuukausivuokra on arviolta noin 54 362 euroa ja vuosivuokra noin 652 345 euroa. Kuukausivuokra on 32,11 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,64 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 6,47 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 1 693 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Vuokrakustannuksiin sisältyvät päiväkodin leikkipihan vuokra sekä mahdollisten viiden autopaikan vuokra Kapteeni Sundmanin kadun varrella. Loviseholminpuistoon rakennettavan leikkialueen päiväkodille osoitettavasta, aidattavasta alueesta ei peritä vuokraa, mutta sen ylläpitokustannukset sisältyvät kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta perittäviin ylläpitokustannuksiin.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelun, rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen edustajia sekä esteettömyysasiamiestä. Lisäksi on kuultu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut.

Uudisrakennus ja sen leikkipiha on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat huhtikuussa 2022 ja tilat valmistuvat kesäkuussa 2023.

Asuinkortteliin toteutettavan leikkipiha-alueen toteuttaa Kalasataman Palvelu 2 Oy ainakin pihakanteen asti. Pintarakenteiden toteutus sovitaan myöhemmin erikseen.

Pihakannen päälle sijoittuvan leikkipihan sekä rakennuksen jätehuollon toteutus on riippuvainen muun korttelin rakentumisesta. Päiväkotihankkeen valmistuminen aikataulussa edellyttää, että viereiset kiinteistöt toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti.

Loviseholminpuistoon osoitettu päiväkodin leikkialue toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan toimesta muun puistoalueen toteutuksen yhteydessä. Aikatauluarvion mukaan se valmistuu kesäkuussa 2023.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 10.11.2020 § 274 antanut hankesuunnitelmasta lausunnon. Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, että hanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, 865 § päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.11.2020 § 274

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 21.8.2020 päivätystä Sompasaareen osoitteeseen Priki Johannankuja 4 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti Sompasaareen toteutettavan päiväkodin toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 01.10.2020 § 110

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen 15.9.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 130 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 331 000 euroa kesäkuun 2020 kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mika Suominen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Mika Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 28563

mika.suominen@hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi