Osakassopimus, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen, Yrkesinstitutet Prakticum

HEL 2020-010125
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 4 §

Yrkesinstitutet Prakticumin (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n) osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Yrkesinstitutet Prakticumia ylläpitävän Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on ehdollinen kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

Samalla konsernijaosto oikeutti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Prakticumin omistus

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab on osakeyhtiö, joka ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia. Yhtiön omistajina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Porvoon ja Loviisan kaupungit, Kirkkonummen, Sipoon ja Lapinjärven kunnat sekä Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. ja Sydkustens landskapsförbund r.f. Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä n. 16 prosenttia yhtiön osakkeista.

Inveonin koulutustoimintojen siirtyminen Prakticumille

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland tekivät 11.1.2019 luovutussopimuksen Inveonin koulutustoiminnan siirtämisestä Prakticumille. Inveon oli Itä-Uudellamaalla toimiva kuntayhtymä, joka järjesti ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta Porvoossa, Sipoossa, Loviisassa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Oppilaitosten yhdistyminen tuli voimaan vuoden 2020 alusta.

Luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 suunnatusta osakeannista Inveonissa mukana oleville kunnille. Liikkeeseen lasketuista 400 uudesta osakkeesta merkittiin kuitenkin vain 210. Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset suunnattua osakeantia koskevat ehdot eivät siten täyttyneet ja suunnattu osakeanti raukesi. Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään Prakticumin osakkeita.

Osakkeenomistajien kesken neuvoteltiin omistusosuuksista syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Yhtiökokous päätti uudelleen suunnatusta osakeannista 24.6.2020, jotta omistusosuudet säilyvät tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Yhtiökokous laski liikkeeseen 380 uutta osaketta, jotka merkittiin seuraavasti:

 • 215 osaketta Porvoon kaupungille
 • 145 osaketta Loviisan kaupungille
 • 10 osaketta Lapinjärven kunnalle
 • 10 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle

Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on
2 380.

Luovutussopimuksen mukaan suunnatun osakeannin jälkeen Prakticumin vanhojen omistajien välillä tehdään tarvittavat osakekaupat, jotta omistusosuudet säilyvät edelleen tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Helsingin kaupungin on luovutussopimuksen mukaisesti tarkoitus myydä 76 osaketta Folkhälsanille.

Osakkeiden myynti viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen kun kaikki osakkeenomistajat ovat hyväksyneet nyt päätettävänä olevan osakassopimuksen.

Prakticumin uusi osakassopimus

Inveonin koulutustoimintojen siirtymisen myötä Prakticumille on tarpeen hyväksyä osakassopimus, jolla täydennetään ja tarkennetaan yhtiöjärjestystä. Esimerkiksi omistuksen jakautumisesta tasan yksityisen ja julkisen sektorin välillä ei ole tällä hetkellä sovittu kirjallisesti.

Osakassopimusta koskevia neuvotteluja on käyty uusien ja vanhojen osakkeenomistajien kesken syksyn 2020 aikana. Liitteenä oleva osakassopimusluonnos valmistui joulukuussa 2020. Sen ehdot ovat keskeisiltä osin seuraavat:

 • Yhtiön osakepääomaa on mahdollista korottaa, mutta vain siten, että omistusjako säilyy tasan yksityisten ja julkisten osapuolten välillä. Osakepääoman korotus edellyttää, että edustus hallituksessa tarkistetaan vastaamaan omistuspohjaa.
 • Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. Hallituspaikkojen jakaantumisesta päätetään osakassopimuksessa niin, että Helsingillä säilyy jatkossakin yksi paikka. Hallituksen puheenjohtajan paikka on Folkhälsanilla, joka on yhtiön suurin omistaja.
 • Yhtiöjärjestykseen merkityn osingonjaon kieltoon ei voi tehdä muutosta ilman kaikkien osapuolten yksimielistä päätöstä.
 • Seudun ruotsinkielisten koulutusstrategioiden yhteensovittamiseksi yhtiö kutsuu kaikkien osapuolten edustajat koordinointikokoukseen vähintään kerran lukukaudessa.

Asian valmistelu ja osakassopimusta ja osakkeiden myyntiä koskeva toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakassopimuksen hyväksymisestä. Osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen kuuluu hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja konserniohjauksen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi