Sopimus, osakkuuksien lunastaminen, Turun Tunnin Juna Oy

HEL 2020-010143
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 608 §

Sopimus Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeiden mahdolliseen lunastamiseen liittyen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Turun Tunnin Juna Oy:n perustamiseen osallistuvien kuntien kanssa tehtävän sopimuksen yhtiön osakkeiden mahdolliseen lunastamiseen liittyen (liite).

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Turun Tunnin Juna Oy

Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi neuvoteltiin alkuvuodesta Turun Tunnin Juna Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kaupungin ohella seuraavat osallistujat: Espoon kaupunki, Kirkkonummen kunta, Lohjan kaupunki, Salon kaupunki, Turun kaupunki sekä Vihdin kunta.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Turun välinen raideyhteys on Suomen merkittävimpiä raideyhteyksiä ja sen kehittämiselle on tunnistettu laaja-alaiset tarpeet. Helsinki-Turku nopean junayhteyden voidaan katsoa koostuvan neljästä eri osakokonaisuudesta: Espoo-rata, Espoo-Salo-oikorata, Salo-Turku-rataväli sekä Turun ratapihan kehittämisen eräät osa-alueet.

Hankeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Mahdollinen rakentamisvaihe pitäisi sisällään suunnitteluhankkeen toteuttamisen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuunnittelun ja suunnitteluhankeen sisältämien kokonaisuuksien rakentamisen kokonaan tai osittain.

Espoo-Salo-oikorata lyhentäisi Helsinki-Turku-rataa. Se mahdollistaisi nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan. Salo-Turku-kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junia ja junien kohtaamisen välillä Salo-Turku sekä myös lähiliikenteen Turku-Salo välille. Nopea junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta tuoden uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja kehitykseen. Suunnitteluhankkeen kohteena oleva ratayhteys on osa rajat ylittävää TEN-T -ydinverkkokäytävää.

Valtio haki perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea myönnettiin kesällä 2020 Turun tunnin juna -hankkeen suunnittelukustannuksiin 37,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta aikaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020, § 97 hyväksyä kaupungin osallistumisen hankeyhtiöön siten, että kaupungin rahoitusosuus on enintään 5,9 miljoonaa euroa.

Hankeyhtiön perustaminen

Helsingin ohella myös muut Turun Tunnin Juna Oy:n kuntaomistajat ovat tehneet omat osallistumispäätöksensä kaupungin-/kunnanvaltuustoissaan kevään 2020 aikana. Salon kaupunkia ja Vihdin kuntaa lukuun ottamatta päätökset ovat tulleet lainvoimaiseksi. Salon kaupungin ja Vihdin kunnan päätöksistä on valitettu ja niihin liittyvä hallinto-oikeusprosessi on käynnistynyt.

Hankkeen edistämiseksi ja siihen myönnetyn EU-tuen aikataulu huomioon ottaen on tarpeen mahdollistaa hankeyhtiön perustaminen, vaikka Salon ja Vihdin osallistumispäätökset eivät olekaan vielä lainvoimaisia. Toisaalta perustaminen tulee tehdä niin, että ei muuteta valtion ja muiden kuntien keväällä omalta osaltaan päättämiä enimmäisrahoitusosuuksia.

Kunnat ja valtio ovat neuvotelleet eri vaihtoehdoista, joilla hankeyhtiö voidaan valituksista huolimatta perustaa.

Sopimus hankeyhtiön osakkeiden mahdolliseen lunastamiseen liittyen

Käytyjen neuvottelujen perusteella on laadittu liitteenä oleva luonnos kuntien väliseksi sopimukseksi, jolla sovitaan Salon kaupungin ja/tai Vihdin kunnan Turun Tunnin Juna Oy:n osakkuuksien lunastamisesta, mikäli hallintotuomioistuin kumoaa lainvoimaisella päätöksellä Salon kaupunginvaltuuston ja/tai Vihdin kunnanvaltuuston Turun Tunnin Juna Oy:n osakkuutta koskevan päätöksen siten, että osakkuus Turun Tunnin Juna Oy:ssä päättyy.

Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Turun Tunnin Juna Oy:n perustaminen syksyn 2020 kuluessa siten, että Salon kaupungin ja Vihdin kunnan päätöksistä tehdyt kunnallisvalitukset eivät vaikuta perustettavan yhtiön lukuun myönnetyn ja suunnitteluaikatauluun kytketyn 37,5 miljoonan euron CEF-rahoituksen toteutumiseen.

Turun Tunnin Juna Oy:n perustaminen ja suunnitteluhankkeen käynnistäminen edellyttää Salon kaupunginvaltuuston sekä Vihdin kunnanvaltuuston Turun Tunnin Juna Oy:n osakkuutta ja rahoittamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa tilanteessa, jossa toimielinten päätökset eivät ole saaneet lainvoimaa.

Laadittu sopimus on yhdenmukainen kaupunginhallituksen konsernijaoston 6.4.2020, § 33 hyväksymän Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen ehtojen kanssa. Lunastamista koskeva sopimus selkiyttää neuvotteluprosessia, joka käynnistetään, jos Salon ja/tai Vihdin päätös ei saa lainvoimaa.

Mikäli hallintotuomioistuin kumoaa lainvoimaisella päätöksellä Salon kaupungin ja/tai Vihdin kunnanvaltuuston Turun Tunnin Juna Oy:n osakkuutta ja rahoittamista koskevan päätöksen, yhtiön jäljelle jääneet kuntaosakkaat sitoutuvat sopimuksella käynnistämään neuvottelun ja tarpeellisen valmistelun kyseisten kuntaosakkaiden osakkuuden lunastamiseksi. Neuvottelun lähtökohtana on lunastuksen toteuttaminen kuntaosakkaiden keskinäisten omistusosuuksien suhteessa.

Lunastusta koskevalla sopimuksella kaupunki ei sitoudu osakkeiden lunastamiseen vaan sitä koskevien neuvottelujen käymiseen. Mahdollinen lunastaminen tulisi neuvottelujen jälkeen erikseen päätettäväksi.

Edellyttäen, että kaikki osapuolet hyväksyvät liitteenä olevan sopimuksen omalta osaltaan, Turun Tunnin Juna Oy on tarkoitus perustaa lokakuun 2020 aikana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi