Virkojen perustaminen, sosiaali- ja terveystoimiala 1.12.2020 lukien

HEL 2020-010155
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 609 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.12.2020 alkaen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.12.2020 lukien:

- yksi sosiaalityöntekijän virka
- yksi erityissosiaalityöntekijän virka ja
- neljä asiakasohjaajan virkaa.
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yksi erityissosiaalityöntekijän virka lännen aikuissosiaalityöhön kuntoutusohjauksen yksikköön. Samalla esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka lastensuojelun palvelun palvelujen asiakasohjauksen yksikköön. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska työntekijät tekevät sosiaalihuoltolain (1301/2014) 61 § 2 momentin voimaantulosäännöksen nojalla sosiaalihuoltolain (68/2002) 27 d § ja 27 e §:n mukaisia vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan sekä perhehoitolaki 16 - 18 §:n mukaisia (mm. vastaanottoperhehoitajan hoitopalkkiot) päätöksiä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen Helppiseniori-palveluun esitetään perustettavaksi neljä asiakasohjaajan virkaa. Heidän tehtäviään ovat mm. sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen, mikä edellyttää virkasuhdetta.

Hallintosääntö 12 luku 3 § 1 momentti 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella:

- sosiaalityöntekijä 3 411,49 euroa
- erityissosiaalityöntekijä 3 409,35 euroa
- asiakasohjaaja 2 660,37 euroa.
 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Perustettavaksi esitettäville kuudelle viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta hallintosäännön 8 luku 1 § 1 momentti 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi