Valtuustoaloite, Mahdollisuus "muskariin" kaikille helsinkiläislapsille osana varhaiskasvatusta

HEL 2020-010186
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 60 §

V 17.2.2021, Valtuutettu Laura Rissasen aloite muskarista osana varhaiskasvatusta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Laura Rissanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tuo musiikkileikkikoulun osaksi varhaiskasvatusta ja siten maksuttomasti kaikkien lasten ulottuville.

Kaupunginhallitus toteaa, että musiikki- ja taidekasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksessa on laajasti tiedostettu ja siihen on kehitetty monenlaisia uusia toimintamalleja yhdessä taidetoimijoiden kanssa.

Taideraide-toiminnassa kuusi eri taiteenalojen ammattilaista työskentelee kahdeksan kuukauden ajan sovituissa varhaiskasvatusyksiköissä yhdessä lasten ja henkilökunnan kanssa. Musiikkikasvatuksen osaamista on vahvistettu musakärrytoiminnalla, jossa laadukkaat soittimet kiertävät päiväkodeissa ja henkilökuntaa koulutetaan niiden käyttöön. Vuoden 2020 alusta käynnistynyt Kulttuurin kummilapset -toiminta tuo taiteen ja kulttuurin jokaisen ikäluokan ulottuville.

Varhaiskasvatuksessa vuoden 2021 sitovana tavoitteena toteutetaan jokaisessa lapsiryhmässä ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa ei ole varauduttu musiikkileikkikoulun opettajien palkkaamisesta aiheutuviin määrärahatarpeisiin. Helsingissä on 350 kaupungin päiväkotia, joten opettajia tulisi palkata useita, jos kiertävien opettajien avulla haluttaisiin tuoda säännöllinen toiminta kaikkien lasten ulottuville.

Musiikki, liike ja tanssi ovat varhaiskasvatuksessa monella tapaa läsnä päivän eri tilanteissa jo nyt. Ne tuottavat lapsille iloa, luovat yhteisöllisyyttä ryhmässä ja auttavat uuden oppimisessa. On hyvä, että varhaiskasvatuksen henkilökunta voi toteuttaa musiikkikasvatusta lasten vireystilaan sopivimman aikataulun mukaan.

Lasten musiikki- ja taidekasvatusta voidaan edistää henkilökunnan osaamista kehittämällä. Yhden musiikkileikkikoulun opettajan vuosittaisia kustannuksia vastaavalla summalla voidaan järjestää pitkäkestoista musiikkipedagogista täydennyskoulutusta laajalle joukolle varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia voidaan selvittää yhteistyössä musiikkipedagogin opintoja järjestävien korkeakoulujen tai musiikkiopistojen kanssa.

Vastaus on kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 299

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Laura Rissasen valtuustoaloitteesta tuoda maksuton musiikkileikkikoulu osaksi varhaiskasvatusta, kaikkien lasten ulottuville:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset.

Varhaiskasvatussuunnitelman yhtenä oppimisen alueena on ilmaisun monet muodot. Se sisältää tavoitteet lasten musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun edistämiselle. Ilmaisun eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen.

Kansallinen arviointikeskus (Karvi) julkaisi syyskuussa 2019 arvioinnin tulokset varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumisesta päiväkotien ja perhepäivähoidon arjessa. Tutkimuksen perusteella yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi todettiin taidekasvatuksen aseman vahvistaminen varhaiskasvatuksessa.

Helsingissä tiedostetaan musiikki- ja taidekasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksessa. Taidekasvatukseen on kehitetty uusia toimintamalleja yhdessä taidetoimijoiden kanssa. Helsingin Taideraide toiminnassa käynnistyy jo viides toimintakausi. Taideraide toimintaan rekrytoidaan vuosittain kuusi eri taiteenalojen ammattilaista, jotka työskentelevät kahdeksan kuukauden ajan sovituissa varhaiskasvatusyksiköissä yhdessä lasten ja henkilökunnan kanssa. Lisäksi vuoden 2020 alusta käynnistynyt Kulttuurin kummilapset -toiminta tuo taiteen ja kulttuurin saavutettavaksi jokaiselle ikäluokalle.

Varhaiskasvatuksessa vuoden 2021 sitovana tavoitteena toteutetaan jokaisessa lapsiryhmässä ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.

Musiikkikasvatus Helsingin varhaiskasvatuksessa

Musiikki, laulut, lorut ja rytmittelyt, liike ja tanssi ovat varhaiskasvatuksessa läsnä päivän eri tilanteissa. Ne tuottavat lapsille iloa, luovat positiivisella tavalla yhteisöllisyyttä ryhmässä ja auttavat uuden oppimisessa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta voi toteuttaa musiikkikasvatusta lasten vireystilaan sopivimman aikataulun mukaan.

Henkilökunnan osaamista kehittämällä ja musiikkikasvatuksen täydennyskoulutuksella voidaan varhaiskasvatuksessa edistää lasten yksilöllisiä tarpeita vastaavaa musiikki- ja taidekasvatusta.

Helsingin varhaiskasvatuksessa musiikkikasvatuksen osaamista on vahvistettu musakärrytoiminnalla. Musakärry on lapsiryhmille suunniteltua musiikkipedagogista toimintaa. Laadukkaat soittimet kiertävät päiväkodeissa ja henkilökunnalle suunnatun koulutuksen avulla mahdollistuu pedagoginen toiminta. Musakärrytoiminnassa on myös lapsen kielellistä kehitystä tukevia elementtejä. Musakärrytoimintaa toteutetaan laajasti kahdella varhaiskasvatusalueella. Lisäksi henkilökuntaa eri puolilta Helsinkiä on koulutettu soittimien ja muiden musiikillisten ja ilmaisullisten elementtien käyttöön päivittäisessä työssään.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki voisi tuoda musiikkileikkikoulun maksuttomasti osaksi varhaiskasvatusta, esimerkiksi palkkaamalla päiväkoteihin kiertäviä musiikkileikkikoulun opettajia.

Varhaiskasvatuksessa on 350 kunnallista päiväkotia ja 136 yksityistä päiväkotia. Musiikkileikkikoulun opettajia tulisi palkata useita, jos kiertävien opettajien avulla haluttaisiin mahdollistaa säännöllinen toiminta kaikkien lasten ulottuville.

Yhden musiikkileikkikoulun opettajan vuosittaisia kustannuksia vastaavalla summalla (noin 40 000 euroa/pedagogi) voidaan järjestää pitkäkestoista musiikkipedagogista täydennyskoulutusta laajalle joukolle varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Täydennyskoulutuksen järjestämisen mahdollisuuksia voitaisiin selvittää yhteistyössä musiikkipedagogin opintoja järjestävien korkeakoulujen (Sibelius-Akatemia ja Metropolia) tai musiikkiopistojen kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2021 ei ole varauduttu musiikkileikkikoulun opettajien palkkaamisesta aiheutuviin lisämäärärahatarpeisiin.

Lapsivaikutusten arviointi

Musiikin harrastaminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Lapsen oikeus taiteeseen toteutuu osana laadukasta varhaiskasvatusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi