Yhteistyösopimus, MyData Global yhdistyksen organisaatiojäsenyys

HEL 2020-010524
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 18 §

Helsingin kaupungin liittyminen MyData Global yhdistyksen jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy MyData Global yhdistyksen jäseneksi vuoden 2021 alusta.

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkansliassa vuoden 2021 alusta toimintansa aloittavan digitalisaatioyksikön edustamaan kaupunkia verkostossa ja allekirjoittamaan yhteistyön toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mitä MyData on?

MyDatalla (myös omadata) tarkoitetaan yhtäältä ihmiskeskeisiä henkilötiedon hallinta- ja hyödyntämismalleja, joissa ihmisille annetaan oikeus omaan dataansa ja toisaalta tällaisten mallien mukaisesti hallinnoitua henkilötietoa. Lähtökohtana on, että ihmiset itse voivat hyödyntää, hallita ja luvittaa eteenpäin heistä kerättyä dataa kuten liikkumis-, talous- tai terveystietoja.

Ihmiskeskeisellä datan hallinnalla luodaan yhteentoimivuutta ja minimoidaan palvelulukkojen syntymistä dataa hyödyntävien alustojen kehittyessä. Malli sovittaa yksilön oikeudet ja korkeat tietosuojavaatimukset yhteen datan saatavuuden edistämisen kanssa.

MyData on tunnustettu mm. Euroopan komission datastrategiassa yhtenä kiinnostavana aloitteena, joka tarjoaa kansalaisille merkittäviä hyötyjä liittyen mm. oikeuksien toteutumiseen ja sähköisen asioinnin helpottumiseen. Mallin yleistyminen voi merkittävästi nopeuttaa datatalouden kehitystä ja avointen ekosysteemien syntymistä erityisesti vahvan tietosuojan ympäristöissä.

MyData Global ry

MyData Global ry on vuonna 2018 MyData-liikkeen ympärille perustettu voittoa tavoittelematon, kansainvälinen järjestö, jonka kotipaikka on Helsinki. Järjestön tavoitteena on edistää yksilöiden oikeuksia liittyen heidän omien henkilötietojensa käsittelyyn, levitykseen ja uudelleenkäyttöön.

Järjestö jäseninä on yli 100 yhteisöjäsentä ja 400 yksityishenkilöä yli 50 maasta ja kuudesta maanosasta. Järjestön yhteisöjäseninä on mm. yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, julkishallinnon elimiä ja järjestöjä.

MyData Helsingin strategiassa

Helsinki on allekirjoittanut MyData-periaatteiden julistuksen jo vuonna 2017.​

Vuoden 2019 digitalisaatio-ohjelma linjaa, että "kaupunkilainen voi vaikuttaa siihen, miten hänestä kerättyä dataa hyödynnetään". Jokainen saa näkyvyyden siihen, millaista henkilökohtaista dataa hänestä on kerätty ja voi vaikuttaa siihen, miten Helsinki tuota dataa hyödyntää.

​Kaupungin vuonna 2020 julkaistussa datastrategiassa, periaatteessa IX, sitoudutaan MyData-periaatteisiin:​ "Asiakas voi MyData-periaatteiden mukaisesti vaikuttaa siihen, miten hänestä kertynyttä dataa hyödynnetään."​

Vuonna 2020 käynnistyi myös valtiovarainministeriön rahoittama omadataoperaattorihanke Helsingin ja kolmen muun suomalaisen kaupungin yhteistyönä.​

Jäsenyyden hyödyt kaupungille

Helsinki pystyy vaikuttamaan MyData-periaatteiden kehitykseen.

Tukemalla järjestöä ja omalla esimerkillään kaupunki edistää ihmiskeskeistä ja eettistä henkilötiedon käyttöä globaalisti​.

Tukee Helsingin ryhtymistä MyData operaattoriksi.

Verkosto parantaa osaamista vertaisoppimisen kautta ja edistää yhteistyötä Suomessa ja maailmalla.​

Helsinki saa äänestää vuosittaisissa avoimissa hallitusvaaleissa sekä asettaa edustajansa ehdolle vuosittain valittavaan ohjausryhmän jäseneksi​.

Liittyminen MyData Global yhdistykseen

Päätösesitys kaupungin liittymisestä MyData Global yhdistykseen on valmisteltu kaupunginkanslian muutostoimiston ja tietohallinnon yhteistyönä. Päätösesitys on käsitelty ja hyväksytty digitaalisessa johtoryhmässä 26.8.2020.

Kaupunginkansliassa vuoden 2021 alusta toimintansa aloittava digitalisaatioyksikkö toimii Helsingin kaupungin vastuuyksikkönä MyData Global jäsenyyden hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä.

MyData Global jäsenyyden arvonlisäveroton jäsenmaksu on 2500 euroa vuodessa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 17.12.2018) mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällikkö.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kimmo Karhu, Tiedolla johtamisen päällikkö, puhelin: 040 7576871

kimmo.karhu@hel.fi

Mika Leivo, ICT-arkkitehti, puhelin: 040 6497779

mika.leivo@hel.fi