Hankesopimus, Urheilun suurtapahtumahanke Suomessa, kansallinen yhteistyöhanke

HEL 2020-010551
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallinen hanke 2020-2022

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin ja Lahti Region Oy:n välisen sopimuksen vuosille 2020–2022 koskien urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallista hanketta. Helsingin, Jyväskylän, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit muodostavat kaupunkiverkoston hankkeelle, jolla yhdistetään kaupunkien erilaista asiantuntijuutta ja vahvistetaan Suomi-brändiä kansainvälisten urheilun suurtapahtumien järjestäjänä. Myös Suomen urheiluopistosäätiö on mukana omalla erityisosaamisellaan valtakunnallisessa yhteistyössä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lahti Region Oy. Hankkeen rahoittajina ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, viisi suurtapahtumakaupunkia sekä Suomen urheiluopistosäätiö. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä ovat mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö sekä Business Finland.

Hankkeen arvonlisäveroton kustannus viestintäosastolle on 10 000 euroa. Yhteistyön kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, sisäinen tilaus 1872000033, viestintäosaston brändiyksikölle osoitetusta määrärahasta.

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa brändiyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Urheiluun ja liikuntaan linkittyvä tapahtumateollisuus on globaalisti merkittävää ja kasvavaa liiketoimintaa. Urheilu-, liikunta- ja hyvinvoinnin suurtapahtumat toimivat varsinaisen asiasisältönsä lisäksi alustana monenlaiselle toiminnalle ja innovaatioille, joilla voidaan edistää niin yhteiskunnan, kaupunkien, urheilun ja liikunnan kuin yritystenkin erilaisia tavoitteita. Näitä ovat mm. elinkeinotoiminta, maakuvatyö, liikunnan olosuhdekehitys ja matkailu, työllisyys sekä yhteisöllisyys.

Vuonna 2019 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, Business Finlandin ja suurtapahtumakaupunkien kanssa toteutettu ”Kansallinen liikunnan ja urheilun suurtapahtumien selvitys- ja strategiatyö” osoittivat, että Suomi tarvitsee kansainvälisten urheilun arvokilpailujen ja suurtapahtumien hakemista ja järjestämistä koordinoivan tahon. OKM:n aloitteesta rakennettiin keväällä 2020 yhteistyössä suurtapahtumakaupunkien (Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Tampere ja Turku) sekä Urheiluopistosäätiön ja Urheiluopistoyhdistyksen kanssa hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa kansallista liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategiaa sekä synnyttää pitkäjänteistä ja pysyvää osaamista ja toimintamallia, jota voidaan jatkossa skaalata laajemmallekin tapahtumateollisuuden alalle. Projekti luo tiekarttaa tuleville vuosille, jotta jatkossa Suomessa on pysyvä ja riittävän resursoitu toimintamalli.

Helsingin kaupungin kanslian viestintäosasto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaavat kolmivuotisesta hankeyhteistyöstä 2020–2022.

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja