Ryhmäaloite, ap, Saarisen rakentamaton merkkiteos Elielinaukiolle

HEL 2020-010637
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 76 §

V 17.2.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkkitehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinaukion suunnittelukilpailussa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Avoimen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan 23.9.2020, että Eliel Saarisen suunnittelemalla, rakentamatta jääneellä Chicago Tribune Tower -rakennuksella voisi osallistua Elielinaukion ja Asema-aukion alueen suunnittelukilpailuun. Rakennuksen tulisi olla nykysäännösten mukainen ja vähintään sen alimman kerroksen tulisi olla julkista tilaa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Elielinaukion ja Asema-aukion asemakaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet 17.11.2020 Elielin aukion suunnittelukilpailun ohjeeksi. Periaatteiden tavoitteena on ohjata suunnittelua siten, että alueen ominaispiirteet toimivat lähtökohtina alueen kehittämisessä. Keskeisimmät alueen suunnittelua ohjaavat elementit ovat arvokas ympäristö ja liikenteelliset lähtökohdat, erityisesti alueen kävely-ympäristö.

Eliel Saarisen Chicagon arkkitehtikilpailuun vuonna 1922 osallistunut ehdotus on 29-kerroksinen, noin 140 metriä korkea ja pohjapinta-altaan noin 1 200 m². Arkkitehtuurikilpailun tontti sijoittui pohjoisamerikkalaisen suurkaupungin keskustaan. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella toimistotalo ja löytää arkkitehtoninen ilme uudelle rakennustyypille. Suunnitelma on sittemmin toiminut esikuvana useille 1900-luvun alkupuolen pilvenpiirtäjä-rakennuksille Yhdysvalloissa.

Kaupunginhallitus katsoo kaupunkiympäristön toimialan tapaan, että ryhmäaloitteessa esitetty suunnitelmavaihtoehto ei ole alueen kaavoituksen lähtökohtien eikä alueelle hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden mukainen, ja se poikkeaa myös yleiskaavan ja korkean rakentamisen periaatteista. Suunnitelma muodostaisi alueelle uuden merkittävän maamerkin, joka ei olisi kilpailun lähtökotien mukainen. Rakennus olisi valmistuessaan keskustan ja kantakaupungin korkein rakennus. Vain mahdolliset Pasilan ratapihan Trigoni-tornit olisivat korkeampia nykyisten suunnitelmien mukaisina.

Keskeinen tavoite alueen suunnittelussa on ympäristön arvojen huomioiminen. Saarisen suunnitelma sijoittui toiseen paikkaan, jossa suunnittelun lähtökohdat olivat erilaiset. Elielin- ja Asema-aukion suunnittelun kaupunkikuvalliset lähtökohdat muodostuvat eri lähtökohdista; päärautatieasema kellotorneineen tulee säilyä alueen maamerkkinä ja merkittävimpänä rakennuksena. Lisäksi uudisrakentaminen tulee sovittaa alueen ympäröivään rakennuskantaan.

Elielin- ja Asema-aukion ympäristön rakennukset ovat myös ajallisesti eri vaiheissa rakentuneita ja edustavat rakentamisajankohtansa tyyliä ja rakentamisen tapaa. Aloitteessa esitetty Eliel Saarisen suunnitelma oli vuonna 1922 moderni ja uutta luovaa arkkitehtuuria. Nykyään rakennus edustaisi sata vuotta vanhaa amerikkalaista arkkitehtuurin tyyliä, eikä liity Helsingin tämän päivän rakentamisen ominaispiirteisiin.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kaupunginhallituksen vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi