Lainan myöntäminen, Liikunta- ja voimisteluhalli, K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali

HEL 2020-010722
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 145 §

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota 7.10.2019, § 678 tekemänsä päätöksen ja myönsi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille (3004407-1) urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 500 000 euron lainan urheiluhallin rakentamiseksi Vartiokylään, seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin 15 vuoden kuluessa lainan nostamisesta kuitenkin siten, että ensimmäiset kaksi vuotta ovat lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko:
Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus:
Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 7.10.2019, § 678 myöntää perustettavalle yhtiölle (Koy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali) 1 900 000 euron lainan osarahoituksena 3 600 kerrosneliömetrin suuruisen liikunta- ja voimisteluhallin rakentamiseksi Vartiokylään. Hallin suunniteltiin palvelevan ensisijaisesti voimistelua harrastavien tarpeita. Yhtiön edustajat ilmoittivat kuitenkin jo tuolloin suunnittelevansa lisärakennuksen rakennuttamista hallin yhteyteen ja hakevansa hankkeeseen myös kaupungin lainaa. Yhtiön suunnitelmat muuttuivat ja he päättivät käyttää kerralla koko rakennusoikeutensa ja rakennuttaa hankkeen kokonaan heti.

Nyt rakennettava liikunta- ja voimisteluhalli on suunniteltu palvelemaan teline- ja muuta voimistelua sekä padelia harrastavien tarpeita pääkaupunkiseudulla. Rakennettavassa 5 500 kem²:n suuruisessa hallissa on telinevoimistelutila, voimistelua varten räätälöity 1 500 kem²:n suuruinen monitoimitila, 10 padel-kenttää sekä noin 700 kem²:n kuntosali. Halliin tulee myös kahvio/ravintola sekä toimisto- ja kokoustiloja.

Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021, § 23 muuttaa 9.9.2019, § 599 tekemäänsä päätöstä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myöntämänsä maa-alueen vuokrausoikeuden suhteen siten, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Liikunta- ja voimistelusali (y-tunnus 3004407-1) voi rakentaa osoitteeseen Ratasmyllynkuja 3 kooltaan 5 500 kerrosneliömetrin suuruisen liikuntahallin. Aiemman päätöksen mukainen halli oli 3 600 kem²:n suuruinen ja loppuosa rakennusoikeudesta oli tarkoitus käyttää myöhemmin. Vuokrattava maa-alue sijaitsee Vartiokylässä ja liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3145-19) vuoden 2043 loppuun asti.

Koy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali hakee rakennuskustannuksiltaan noin 6,5 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2,5 miljoonan euron lainaa. Lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 2,5 miljoonan euron pankkilainalla ja 1,5 miljoonan euron omalla pääomalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Koy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Koy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille myönnetyn 2 500 000 euron lainan vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Koy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin hakema laina sisältää korkotukea. Laina-asian käsittelyn yhteydessä on lisäksi arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Lainan myöntämiseen sisältyvä korkotuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se tarkistetaan puolivuosittain peruskoron muuttuessa.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 73,6 miljoonaa euroa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.12.2020 § 195

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle K Oy Helsingin Liikunta- ja voimisteluhallin lainahakemuksesta, joka koskee Vartiokylän kaupunginosaan (Myllypuro) rakennettavaa liikunta- ja voimisteluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla
2 500 000 euron lainan myöntämistä 15 vuoden lainaajalla K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikunta- ja voimisteluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle. Laina-ajan kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle esitetään lyhennysvapaata.

Liikuntapalvelukokonaisuuden kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Liikunta- ja voimisteluhallihanke tulee parantamaan pääkaupunkiseudun liikunnan harjoitteluolosuhteita, vastaamaan kysyntää ja tarvetta sekä tarjoaa tilat mm. eri voimistelulajien kansainvälisiä että kansallisia kilpailuja ja leirityksiä varten. Hallihankkeella on Suomen Voimisteluliiton tuki ja pääkaupunkiseudun voimisteluseurat ovat ilmoittaneet, että nykyisten harrastetilojen määrä on riittämätön lajin harrastajamäärän kasvattamiseksi. Helsingissä koetaan olevan kasvava pula laadukkaista ja helposti saavutettavista voimisteluharrastuksen mahdollistavista tiloista. Lisäksi halli tuo paljon kysyttäjä uusia padel-urheilun sisäolosuhteita Helsinkiin.

Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimus 31.12.2043 saakka.

K Oy Liikunta- ja voimistelusali hakee kokonaiskustannuksiltaan
6,5 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 2,5 miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 2,5 miljoonaa euroa ja omalla rahoituksella 1,5 miljoonaa euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksen mukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi