Kokoonpanon muutos, Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9, hallituksen täydentäminen

HEL 2020-010764
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 93 §

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9 -nimisen yhtiön hallituksen täydentäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9 -nimisen yhtiön tulevassa yhtiökokouksessa valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi lakimies Päivi Pakarisen sekä hallituksen varajäseneksi lakimies Tuomas Heinosen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Helsingin kau-pungin 10. kaupunginosan korttelissa no 398 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua kolmea (3) liiketaloa.

Kaupungin omistusosuus 44,90 %.

Hallitus

Yhtiön asioita hoitamaan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä ja enintään kolme varajäsentä.

Jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksen päätyttyä ja kestää toiseksi seuraavan valintakokouksen loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunki on vakiintuneesti valinnut yhtiön hallitukseen kaksi varsi-naista jäsentä ja yhden varajäsenen. Kaupungin nimeämiä hallituksen jäseniä ovat Jarmo Raveala, joka toimii tällä hetkellä myös hallituksen puheenjohtajana, ja Arto Hiltunen sekä varajäsenenä Päivi Pakarinen. Arto Hiltusen eläköitymisen johdosta on tarkoituksenmukaista valita Päivi Pakarinen hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi ja Tuomas Heinonen varajäseneksi. Jarmo Raveala jatkaa yhtiön hallituksessa.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi