Hankinta, Virtuaalinen Helsinki -konseptin edistäminen

HEL 2020-010783
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Virtuaalinen Helsinki-palvelun jatkokehittämisen edistäminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Vs. viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan kaksi lisähankintaa Virtuaalisen Helsingin jatkokehittämiseen ja sen viestinnällisen potentiaalin hyödyntämiseen liittyen aiemmin tehdyn kilpailutetun hankinnan ja digitaalisessa johtoryhmässä 2.5.2019 tehdyn päätöksen jatkona.

Virtuaalisen Helsingin kokonaisuutta on kehitetty osana Helsingin digitaalista strategiaa vuodesta 2019 eteenpäin. (Digitaalinen strategia C6: Digitaalinen kaksonen).

Virtuaalinen Helsinki on elämyksellinen tapa tutustua Helsinkiin virtuaalitodellisuudessa. Virtuaalisessa Helsingissä kävijät voivat liikkua vapaasti Helsingin digitaalisessa simulaatiossa ja tutkia kaupunkia omassa tahdissaan ja luoda omia kokemuksiaan menneestä, nykyajasta ja tulevaisuudesta.

Virtuaalisen Helsinki -konseptin jatkokehittäminen ja siihen liittyvät hankinnat käsiteltiin ja valmisteltiin kaupungin Digitaalisessa johtoryhmässä 2.5.2019. Projektille päätettiin allokoida maksimissaan 120 000 euron rahoitus.

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto kilpailutti Virtuaalisen Helsingin palvelun jatkokehittämisen palvelun vuonna 2019. (5.7.2019 päivätty tarjouspyyntö H035-19, Dnro HEL 2019-009044, jota korjattiin 15.8.2019) Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnan arvo oli 68 000 euroa (alv 0%) ja hankinnan sisältö oli Vallisaareen sijoittuvan nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaaliin liittyvät kaksi interaktiivista sisältöä sekä 3D-materiaalista tuotettu digitaalinen sisältö (kuva- ja videomateriaali).

Aiemmin tehdyn kilpailutetun hankinnan ja digitaalisessa johtoryhmässä 2.5.2019 tehdyn päätöksen jatkona vs. viestintäjohtaja hyväksyi seuraavat kaksi lisähankintaa Virtuaalisen Helsingin jatkokehittämiseen ja sen viestinnällisen potentiaalin hyödyntämiseen, joita kuvataan seuraavassa tarkemmin:

1) 37 000 euroa (alv 0%) hankinta selainpohjaisen virtuaalisen Helsingin teknisen ratkaisun rakentamiseen sekä Helsinki Design Weekin sisällöllisten kokonaisuuksien toteuttamiseen.

Selainpohjainen virtuaalitoteutus laajentaa Virtuaalisen Helsingin hyödynnettävyyttä ja tavoittavuutta, sillä se on käytettävissä ilman VR-laseja. Selainpohjainen Virtuaalisen Helsingin ratkaisu mahdollistaa myös alustatalouteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämisen mm matkailun sekä kongressi- ja tapahtumatoiminnan osalta.

Osana jatkohankintaa toteutetaan myös Helsingin kaupungin kumppanuustapahtuma Helsinki Design Weekin kanssa uusi elämyksellinen sisältökokonaisuus, jossa Aleksanterinkadun rakennukset muuttuvat nuorten suunnittelijoiden toimesta virtuaaliseksi kaupunkigalleriaksi ja kuvitteelliseksi kaupunkitilaksi, joka poikkeuksellisella tavalla laajentaa virtuaalisen tilakokemuksen hyödyntämistä niin kaupungin markkinoinnissa, viestinnässä kuin mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamisessa.

2) 15 000 euron (alv 0%) hankinta Virtuaalisen Helsingin kansainvälisen viestinnän jatkamiseen kohdennettuna sekä kokonaishankkeeseen ja sen kehityspolkuun että erityisesti vuodelle 2021 siirtyneeseen Helsinki biennaalin virtuaalisen sisältöjen viestintään.

Kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, kaupunginkanslia, projektilta 181200301105, Data, tekoäly ja robotisaatio. Virtuaalisen Helsingin jatkokehitys on käsitelty ja valmisteltu kaupungin Digitaalisessa johtoryhmässä 2.5.2019. Samassa kokouksessa päätettiin allokoida maksimissaan 120 000 euron rahoitus hankkeeseen.

Päätöksen perustelut

Virtuaalinen Helsinki nostaa Helsinkiä kansainvälisesti virtuaalisen matkailun edelläkävijäkaupungiksi, ja se vahvistaa Helsingin profiilia maailman parhaana digitaalisuutta hyödyntävänä kaupunkina sekä AR/VR-teknologian osaamiskeskittymänä. Virtuaalimatkailu lisää Helsingin tunnettuutta ja vetovoimaa kestävän matkailun kaupunkina sekä tukee Helsingin kongressi- ja tapahtumakaupunkimyyntiä.

Virtuaalinen Helsinki on konkreettinen teko, jonka kautta synnytetään kansainvälistä kiinnostusta Helsingin digitaalista kehittämistä kohtaan. Virtuaalisen Helsingin kehitysvaiheet ovat nousseet laajasti esiin kansainvälisessä mediassa. Virtuaalisen Helsingin kansainvälinen mediatyö on tavoittanut yhteensä yli 13,4 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa ja sen media-arvo on noussut 133 miljoonaan. Koronakeväänä etävapun konsertti toteutettiin Virtuaalisen Helsingin Burst-alustassa ja se keräsi 1,4 miljoonan yleisön niin kotimaasta kuin kansainvälisesti. Konsertista syntyi kansainvälinen mediailmiö ja konsertin näkyvyyden media-arvo nousi lähes viiteen miljoonaan. Koronakevään poikkeuksellinen tilanne antoi hyvän mahdollisuuden kommunikoida Virtuaalisen Helsingin mahdollistamia uusia avauksia kansainvälisesti. Helsinki biennaalin siirryttyä vuoteen 2021, valmiiksi toteutettujen virtuaalisisältöjen lanseeraus siirrettiin seuraavaan vuoteen.

Koronakevään poikkeuksellinen tilanne antoi hyvän mahdollisuuden kommunikoida Virtuaalisen Helsingin mahdollistamia uusia avauksia kansainvälisesti. Helsinki biennaalin siirryttyä vuoteen 2021, valmiiksi toteutettujen virtuaalisisältöjen lanseeraus siirrettiin seuraavaan vuoteen.

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Forsström, brändiyksikön päällikkö, puhelin: 09-310 22433

sanna.forsstrom@hel.fi

Päättäjä

Jukka Jänönen
vs. viestintäjohtaja