Hankinta, henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2020-010952
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 132 §

Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tukevat palvelut ja suorahakupalvelut

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Eezy Personnel Oy:n henkilöarviointipalveluista, rekrytointia koskevista palveluista ja suorahakupalveluista 3.12.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus jätetään myöhässä saapuneena tutkimatta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeistuksen mukaisesti kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:ssä säädetään, että sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Hankinnassa tarjouksen jättänyt Eezy Personnel Oy on saanut hankintajohtajan 3.12.2020 tekemän hankintapäätöksen tiedokseen sähköisesti perjantaina 4.12.2020 klo 9:39:02 (liite 3). Näin ollen määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen esittämiselle on päättynyt perjantaina 18.12.2020 klo 16.00.

Vaikka Eezy Personnel Oy:n hankintaoikaisuvaatimus (liite 1) on päivätty 18.12.2020, se on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon lauantaina 19. joulukuuta 2020 klo 15:44, kuten hankintaoikaisuvaatimusta koskevasta sähköpostilähetteestä ilmenee (liite 2). Hankintaoikaisuvaatimus on näin ollen saapunut myöhässä. Hallintolain 49 c §:n mukaisesti hankintaoikaisuvaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 14.01.2021 § 6

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että henkilöarviointipalveluiden ja rekrytointia tukevien palveluiden hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa:

Psycon Oy (0807347-4)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 137 500 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 211 § 3.12.2020 henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut hankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian tarjouspyyntöön H075-20 / HEL 2020-010952.

Hankintajohtajan päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Kaupungilla on toistuvasti käynnissä ylimmän johdon ja vaativien esihenkilö- asiantuntijatehtävien rekrytointeja, joissa tehtävän luonteen takia edellytetään henkilöarviointien tekemistä päätöksenteon tueksi. Hankinnan luonteen takia väliaikainen järjestely on välttämätöntä Helsingin kaupungille.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 3.12.2020 koskeva valitus on markkinaoikeudessa ratkaistu ja kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2020 § 211

Lisätiedot

Janina Riutta, puhelin:

janina.riutta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.02.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 18.12.2020
2. Oikaisuvaatimus 18.12.2020, saate 19.12.2020
3. Tiedoksianto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.