Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, Pyysaari, Laajasalo, Helsingin Työväen pursiseura ry

HEL 2020-011248
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 206 §

Maa-alueen vuokraaminen Pyysaaresta Helsingin Työväen Pursiseura ry:lle venesatamatoimintaa varten

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin Työväen Pursiseura ry:lle Pyysaaressa sijaitsevan, karttaliitteen mukaisen 8 418 m²:n suuruisen maa-alueen venesatamatoimintaa varten 1.1.2021–31.12.2030 väliseksi ajaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemän siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Vuosivuokrana peritään 11 195,76 euroa (alv 0 %).

Muutoin sopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Työväen Pursiseura ry on vuonna 1925 perustettu seura, jonka tarkoituksena edistää jäsentensä merimiestaitoja ja meriurheilun harrastusta. Seuran tarkoitus on myös jakaa tietoa alusten rakentamisesta, käyttämisestä ja hoidosta.

Pyysaaressa sijaitsee ravintola ja vierasvenesatama ja lisäksi veneiden kunnostukseen ja rakentamiseen tarkoitettu hallirakennus, jossa myös purjeensäilytystila, talonmiehen asunto, taukotilat, verstas ja saunatila.

Helsingin Pursiseura ry on 11.10.2020 lähettänyt hakemuksen, jossa he hakevat 10 vuoden jatkosopimusta vuokra-alueesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut maa-alueen ja rakennukset sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristön toimialalta. Sisäinen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2043 saakka.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimuksen uusimisen käsittelyn yhteydessä on arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107 (1) artiklan mukaista valtiontukea. Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin Työväen Pursiseura ry:n välillä sisältää vuokratukea rakennetun alueen osalta.

Helsingin Työväen Pursiseura ry vuokraa Helsingin kaupungilta maa-alueita venesatamatoimintaa varten. Venesatamaa käyttävät pääasiallisesti paikalliset asukkaat. Ulkomaiset venekunnat käyttävät satamaa vähän ja satunnaisesti. Vuokratulla maa-alueella sijaitsevat rakennukset liittyvät lähtökohtaisesti veneilytoimintaan, joten niitä käyttävät veneilijät. Vuokratulla maa-alueella sijaitsee myös ravintola, jonka asiakkaita ovat veneilijät sekä maita pitkin tulevat asiakkaat. Ravintola on auki ainoastaan veneilykauden aikana. Arvioinnissa on katsottu, että maa-alueella olevat rakennukset ovat pääasiallisesti veneilyyn liittyviä vapaa-ajan tiloja, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita, ja jotka eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197.) Vuokratuen vaikutus rajat ylittäviin investointeihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on todennäköisesti enintään marginaalinen. Näin ollen vuokratuella ei ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eli SEUT 107 (1) artiklan kaikki kriteerit eivät täyty. Vuokratuki ei siten tässä tapauksessa kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan ja vuokratukea voidaan näin ollen myöntää.

Toimivalta maa-alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi