Virkojen perustaminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, työllisyyden kuntakokeilun tehtävät

HEL 2020-011371
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 717 §

Määräaikaisten virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työllisyyden kuntakokeilun tehtäviin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.1.2021 alkaen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle seuraavat virat 1.1.2021-30.6.2023 kestäväksi määräajaksi:

palvelupäällikkö
kolme virkaa
palveluesihenkilö
viisi virkaa
sosiaalityöntekijä
yhdeksän virkaa
asiantuntija
41 virkaa
tiimipäällikkö
yksi virka
suunnittelija
kuusi virkaa
toimistosihteeri
kaksi virkaa
juristi
yksi virka
yrityskoordinaattori
kolme virkaa

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Hallituksen esityksissä laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) Helsinki järjestäisi alueellaan useita julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta sekä antaisi eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta. Näiden palveluiden järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan esitetyn erillislainsäädännön 14 §:n 2 momentin mukaan myöntää vain kunnan virkamiehelle, joka hoitaa kokeilulain mukaisia tehtäviä.

Perustettavat virat käytetään suurimmaksi osaksi vahvistamaan työllisyyskokeilun asiakastyötä mahdollistamalla kaupungin työllisyydenhoidon työsuhteisen nykyhenkilöstön siirtyminen määräajaksi kokeilulain mukaisiin tehtäviin. Lisäksi kokeilun toimintakyvyn turvaamiseksi esitetään perustettavaksi eräitä uusia virkoja, joille ei löydy elinkeino-osastolta työsuhteisia vastineita. Nämä tehtävät liittyvät työnantajille maksettavien rekrytoinnin taloudellisten tukien myöntämiseen sekä työllisyyden kuntakokeilun oikeudelliseen tukeen. Kaupungin omien virkojen lisäksi valtiolta siirtyy kokeilun tehtäviin 232 henkilötyövuotta.

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu rahoitus kaupungin työllisyydenhoidon määrärahoista eivätkä ne edellytä lisärahoitusta talousarviossa. Kokeilun toimeenpanoa varten perustettavien kaupungin virkojen sekä valtiolta siirtyvän virkahenkilöstön toimivallasta päättää kaupunginhallitus myöhemmin loppuvuoden 2020 aikana.

Perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaiset palkat ovat seuraavat:

palvelupäällikkö
5100 €
palveluesihenkilö
3900 €
sosiaalityöntekijä
3250 €
asiantuntija
2750 €
tiimipäällikkö
4000 €
suunnittelija
3475,89 €
toimistosihteeri
2374,51 €
juristi
4147,75 €
yrityskoordinaattori
3432,39 €

Toimivalta

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 82535

johannes.hirvela@hel.fi