Ylitysoikeus, vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulotuki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2020-011512
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 4 §

V 20.1.2021/ Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 85 735 000 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 4 644 000 euroa.

Ta-kohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 38 140 000 euroa
määrärahan ylitys 450 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 62 000 000 euroa
määrärahan ylitys 13 285 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 1 237 586 000 euroa
määrärahan ylitys 9 000 000 euroa

Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
toimintakate talousarviossa 232 901 000 euroa
toimintakatteen alitus 4 644 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 498 098 000 euroa
määrärahan ylitys 24 000 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 665 700 000 euroa
määrärahan ylitys 39 000 000 euroa


Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 42 600 000 euroa.

Ta-kohta
 
        euroa
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
 
8 01 02 03
Kalasataman esirakentaminen
+19 100 000
 
 
 
8 02
Rakennukset
 
8 02 02
Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
 
8 02 02 06
Muut korjausrakennushankkeet
+10 000 000
 
 
 
8 03
Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01
Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
 
8 03 01 02
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt
 
 
siltojen peruskorjaukset
+2 500 000
 
liikennejärjestelyt
+5 000 000
 
jalankulun ja pyöräilyn väylät
+6 000 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2020 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen - 6 000 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
läntinen suurpiiri +3 000 000 euroa
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
koillinen suurpiiri + 3 000 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -15 000 000 euroa
8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -4 000 000 euroa
8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet -1 000 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet + 20 000 000

Talousarviokohdalta
8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 03 02 07 Kruunusillat - 3 100 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 keskinen suurpiiri +3 100 000 euroa

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käyttötalousosan ylitykset

1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 38 140 000 euroa, joka ylittyy 450 000 euroa. Kohdassa kaupungin maksuosuus verotuksen toteuttamisen kustannuksiin ylittää talousarviossa varatun tason. Valtion veloittamat verohallintolain 11 § mukaiset verotuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset vuonna 2020 ovat 17 434 000 euroa. Näissä kustannuksissa nousua on edelliseen vuoteen nähden 760 000 euroa ja vuoteen 2018 nähden lähes 2 700 000 euroa. Tähän kaupungille kohdentuvaan maksuosuuteen kaupunki ei voi itse toimillaan vaikuttaa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 450 000 euroa.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2020 määräraha oli 62 000 000 euroa, joka ylittyy 13 285 000 euroa. Vuoden 2020 määrärahavaraus työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun perustui oletukseen, että tuen saajien määrä vuonna 2020 pysyy vuoden 2019 tasolla tai laskee hieman. Keväällä 2020 alkaneen Covid 19 –epidemian vuoksi tuensaajien määrä on kääntynyt nousuun. Tähän on vaikuttanut pääosin koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Tämä on nopeuttanut työttömyyspäivien kertymiä ja sitä myöten siirtymiä työmarkkinatuen kuntaosuudelle.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 13 285 000 euroa.

2 10 01 Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden menot ylittävät talousarvion 9 000 000 eurolla. Esityksen perusteena on kaupungin saamat käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset ja muu ulkopuolinen rahoitus, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa 2020.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 9 000 000 euroa.

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakate alittuu 4 644 000 euroa. Esityksen perusteena on museoiden uusi aluevastuumuseotoiminta (281 000 euroa), kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan siirtyminen toimialalle (200 000 euroa), Helsinki-apu-toiminta (200 000 euroa) sekä taiteen ja kulttuurin lisäavustus (3 000 000 euroa). Lisäksi koronaepidemian vaikutus toimintakatteen alitukseen arvioidaan olevan 963 000 euroa.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 4 644 000 euroa.

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat ylittyvät 24 000 000 euroa. Ylityksestä 3 000 000 euroa koostuu valtionperinnöistä jaettavista avustuksista (2 400 000 euroa) ja valtionavustuksista (600 000 euroa), jotka ovat kirjautuneet talousarviokohdalle tuloina. 21 000 000 euroa ylityksestä koostuu koronapandemian aiheuttamista lisäkustannuksista. Ilman koronapandemian aiheuttamia lisäkustannuksia ja teknisiä ylityksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioitaisiin alittavan budjetin noin 17 100 000 eurolla.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 24 000 000 euroa.

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahat ylittyvät 39 000 000 euroa. Koronapandemiasta johtuva HUS:n alijäämä on ennusteiden mukaan noin 116 miljoonaa euroa. Valtio on myöntänyt sairaanhoitopiireille valtionavustusta koronakustannuksiin. HUS on saanut valtionavusta yhteensä noin 87 500 000 euroa. Jäsenkunnille jää katettavaksi koronasta johtuvaa alijäämää noin 29 000 0000 euroa, josta Helsingin osuuden arvioidaan olevan noin 11 000 000 euroa. Lisäksi HUS:n vuoden 2020 palvelutuotannon kustannukset ylittävät Helsingin talousarviossa arvioidut kustannukset noin 26 000 000 euroa. HUS:n vuoden 2020 talousarvio on laadittu 40 000 000 euroa alijäämäiseksi ja tämän kattamista ei ole huomioitu ylitysoikeusesityksessä. Ylitysoikeutta haetaan hieman arvioitua ylitystä suurempana, koska HUS:n alijäämän suuruus, ja Helsingin osuus siitä, on koronapandemiatilanteesta johtuen vielä epävarmaa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 39 000 000 euroa.

Investointiosan ylitykset

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitys johtuu Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan urakan arvioitua nopeammasta etenemisestä. Ylitysesitys on tarkentunut toimialan esityksestä.

Verkkosaaren pohjoisosa on maaperäolosuhteiltaan erittäin vaikea. Alueella on pilaantuneen maaperän lisäksi puujätettä, ja alueen stabiliteetti varmistetaan rakentamalla porapaaluseinä alueen rantaan. Lisäksi lähes kaikki alueen kadut rakennetaan paalulaatoille. Urakoitsija on työn toteutuksen hyvällä suunnittelulla pystynyt aikatauluttamaan töiden valmistumisen alkuperäisiä suunnitelmia nopeammaksi. Tämän lisäksi poikkeuksellisen leuto talvi ja lämmin syksy ovat mahdollistaneet urakan jatkumisen keskeytyksettä ilman pakkasta ja routaa. Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisurakka on edennyt nopeammin, kuin urakan valmistelun yhteydessä arvioitiin. Määrärahat ylittyvät 25 milj. eurolla. Urakan valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisää kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmälle aikavälille. Ilman urakka-asiakirjoihin asetettua vuotuista laskutuskattoa urakoitsija on pystynyt vapaasti suunnittelemaan työt mahdollisimman kustannustehokkaasti. Urakan arvioitua nopeampi eteneminen mahdollistaa Verkkosaaren asuntotuotannon käynnistämisen viimeistään syksyllä 2022.

8 02 Rakennukset

Kohdentamattomille korjaustöille osoitettu määrärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Kohdentamattomiin korjauksiin käytetään 64 milj. euroa, joka ylittää talousarviomäärärahan 10 milj. eurolla. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin käytettiin n. 65 milj. euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha ylittyy 13,5 milj. eurolla. Määrärahaa on käytetty ennakoitua enemmän mm. asuntotuotannon edellytysinvestointeihin, kuten Raide-Jokerin liittyviin hankkeisiin, jossa nopeutettu aikataulu on nostanut määrärahatarvetta suunnitellusta. Myöskään Kruunusiltojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei talousarviossa oltu varauduttu täysimääräisesti. Hämeentien urakan rakentamisvaiheessa esiin tulleiden poikkeamien johdosta määräraha ylittyy arvioidusta merkittävästi. Lauttasaaren sillan urakka ylittää varatun määrärahan 2,5 milj. eurolla, koska sillan alapuolisten töiden tekeminen on edennyt arvioitua nopeammin leudon talven johdosta. Määrärahasiirtojen jälkeen talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt määräraha ylittyy 13,5 milj. euroa.

Määrärahasiirrot

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta määrärahasta jää käyttämättä noin 6,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. Hakaniemen hallin huoltopihan toteutuksen viivästyksestä johtuen, josta määrärahasta jää käyttämättä 3,5 milj. euroa. Myös Oulunkylän Gasumin johtosiirtoon varattu määräraha alittuu merkittävästi.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudis- ja lisärakennushankkeiden kaikki aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja käyttämättä jäävät määrärahat 20 milj. euroa siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaustöille.

Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen rakentamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aikataulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päiväkodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennusluvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut 2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020. Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020 mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna 2021.

Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä toteutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021 syksyllä.

Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aikana, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhtikuussa. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuodelle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittämishanke on pääosin saatu valmiiksi, mutta julkisivuvalaistushanke jatkuu vuonna 2021

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uudelleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta rakentamisaikataulua.

8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määrärahasta osa jää käyttämättä mm. kaava- ja vesilupavalituksien aiheuttamasta viiveestä johtuen.

Merkittävimmät poikkeamat koskevat talousarviokohtia 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti sekä 8 03 02 07 Kruunusillat. Talousarviokohtaan Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa osoitettu 5,1 milj. euroa. Töölönlahden tulvasuojelun vesiluvan jatkosta on valitettu, jolloin urakkaa ei ole voitu käynnistää suunnitellusti. Kamppi-Töölönlahti projektialueen katujen määrärahaa jää käyttämättä 4,9 milj. euroa. Talousarviokohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa varattu 5,4 milj. euroa. Hankkeen kehitysvaihe on käynnissä ja määrärahasta jää käyttämättä 3,1 milj. euroa. Käyttämättä jäävä määräraha esitetään siirrettäväksi talousarviokohtaan 8 03 01 01 Keskinen suurpiiri, Kruunusillat -hankkeen kehitysvaiheen kustannuksista aiheutuneen ylityksen kattamiseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.