Lausuntopyyntö, kulttuurin toimialan eettinen toimielin, Opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2020-011675
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 827 §

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki kannattaa esitystä kulttuurialan eettisen toimielimen ja siinä toimivan neuvoston tehtävistä. Myös painotus ennaltaehkäisevään toimintaan on kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvityksessä tuotiin esiin useita haasteita, joten esitetty siirtymäkausi sen käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen ja kulttuurin toimijakenttä on verrattain pieni ja varsinkin pääkaupungissa myös kansainvälinen. Eettisen toimielimen perustaminen olisi hyödyksi koko toimijakentälle. Helsingin kaupunki kuitenkin kannustaa jatkoselvittämään toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taiteen edistämiskeskus. Se voisi sijoittua esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimia itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimielimenä.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liittyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen toimielimen tarkastelualueelle on tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulee aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä. Eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulee huolehtia.

Helsingin kaupungin kannat lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin

1. Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Helsingin kaupunki pitää taiteen ja kulttuurin eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista erittäin tarpeellisena. Taide- ja kulttuurialan eettiset kysymykset ovat monialaisia ja alan erityispiirteistä huolimatta ne liittyvät keskeisesti myös muiden eettisten toimielinten toimintakenttään. On tärkeää, että eettisiä periaatteita kehitetään koko taiteen ja kulttuurin alalla yhdessä ja myös yhteistyössä muiden eettisten toimielinten kuten tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa.

2. Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Helsingin kaupunki kannustaa jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taiteen edistämiskeskus (Taike). Se voisi sijoittua esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimia itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimielimenä. Taikella on taide- ja kulttuurialalla merkittävä rahoittajan rooli. Eettisen toimielimen toimeksiannoksi voi tulla asioita, jossa Taike on osallinen. Tämän lisäksi Taike toimii samalla alalla myös työnantajan roolissa, kun se työllistää taiteilijoita määräaikaisiin työsuhteisiin. "Käsivarren mitan" etäisyydestä huolimatta voisi syntyä tilanteita, joissa toimielimen riippumattomuus saatettaisiin asettaa kyseenalaiseksi.

Taiteen edistämiskeskus on profiloitunut vahvasti taiteen edistäjänä, mutta sen roolia koko kulttuurisektorin yleistoimivaltaisena viranomaisena on vaikea tällä hetkellä tunnistaa. On vaikea nähdä, että eettisen toimielimen sijoittaminen Taikeen yksistään vahvistaisi sen roolia taiteen ja kulttuurin yleisviranomaisena.

3. Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Helsingin kaupunki kannattaa selvityksen esitystä toimielimen ja siinä toimivan neuvoston tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäisevään toimintaan on myös kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvityksessä tuotiin esiin useita haasteita. Esitetty, esimerkiksi kahden vuoden siirtymäkausi jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liittyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen toimielimen tarkastelualueelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulisi aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä. Eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi huolehtia.

4. Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Helsingin kaupungin kannalta selvityksessä esitettyihin tehtäviin perustuen ehdotus toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta on kohtuullinen. Erityisesti toimielimen käynnistämisvaiheessa on tärkeää varata resursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen.

5. Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Selvityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja säätiöissä kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin selvittää edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden määrittelyyn organisaatioiden toimialoilla kulttuurin yksityinen ja julkinen rahoitus huomioiden.

Helsingin kaupungin kannalta ehdotus jää esitetyssä muodossa epäselväksi. Vaikka laaja-alainen yhteinen keskustelu eettisistä periaatteista ja toimintatavoista on tärkeää myös taiteen ja kulttuurin rahoittajien kanssa, on kuitenkin tarpeen huomioida, että jokainen rahoittaja toimii omien periaatteidensa mukaisesti. Kuntaliitto ei edusta toimivaltaisesti kuntien päätöksentekoa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 25.11.2020 mennessä lausuntoja ehdotuksesta perustaa taiteen ja kulttuurin toimialalle eettinen toimielin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistuneen selvityksen mukaan eettinen toimielin tarvitaan. Sen tehtävät koskisivat sekä ennaltaehkäisevää että jälkikäteistä toimintaa siten, että pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Selvityksessä ehdotetaan, että toimielin sijoitettaisiin hallinnollisesti Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteyteen, kuitenkin niin, että se olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton suhteessa sekä Taikeen että opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Helsingin kaupungilta ei ole pyydetty ehdotuksesta lausuntoa, mutta kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on katsonut asian olevan niin merkittävä, että kaupungin on tärkeää antaa lausunto. Lausuntomenettelystä on lähetetty tieto sähköpostilla niille tahoille, joita asian ainakin katsotaan koskevan, ja lausuntoja voivat antaa myös muut. Lausunnot annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kaupungin lausunnot ulkopuolisille. Esitys kaupungin lausunnoksi on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 3.11.2020 § 180 kaupunginhallitukselle tekemän esityksen mukainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.2.2020 asettanut selvityshenkilön, jonka tavoitteena oli selvittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja eettisen toimielimen perustamiseen liittyen. Selvityshenkilön tehtävät toimeksiannossa olivat:

  • Millainen kulttuurialan eettisen toimielimen tulisi olla oikeudelliselta muodoltaan?
  • Keiden toimijoiden (viranomaiset, yhteisöt, muut toimijat) tulisi perustaa kulttuurialan eettinen toimielin?
  • Mitkä olisivat kulttuurialan eettisen toimielimen tehtävät?
  • Mikä olisi kulttuurialan eettisen toimielimen toimivalta?
  • Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnan rahoitus olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista rahoittaa?
  • Miten kulttuurialan eettisen toimielimen hallinto olisi tarkoituksenmukaista järjestää?
  • Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnassa voitaisiin varmistaa, että yksittäinen henkilö voi tarvittaessa nimettömänä tuoda esiin kokemansa epäkohdat?
  • Miten mahdollinen yhteistyö muiden alojen eettisiä asioita käsittelevien toimielinten tai vastaavien kanssa olisi mahdollista järjestää?
  • Muut mahdolliset selvitystyön aikana esille tulevat asiat.

Alla on kuvattu selvityksen keskeinen sisältö. Lausuntopyyntö ja selvitys ovat kokonaisuudessaan esityksen liitteinä.

Selvityksen keskeinen sisältö

Selvitys tuo kattavasti esiin taide- ja kulttuurialalla käydyn laajan keskustelun yhteisten eettisten periaatteiden määrittelyn sekä alan eettisen toimielimen perustamisen tarpeellisuudesta. Erityisesti Me too -liikkeen nostamien epäkohtien myötä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta on laadittu selvityksiä epäasiallisesta kohtelusta teatteri- ja elokuva-alalla sekä taide- ja kulttuurialan tasa-arvosta. Myös näiden selvitysten johtopäätöksissä alan yhteisten toimintamallien tarve tulee esiin.

Selvityksen mukaan eettinen tarkastelu ulottuu periaatteessa kaikkeen kulttuurin alojen toimintaan − kulttuurin rahoitukseen ja muihin kulttuurihallinnon toimintoihin sekä kulttuurin ja taiteen kentän toimijoiden toimiin. Taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden osalta eettisen arvioinnin kohteena ovat toiminnan suhde eettisiin normeihin ja toimijoiden käyttäytyminen toisia kohtaan.

Eettisen toimielimen perustamista valtion viranomaistoiminnan yhteyteen perustellaan selvityksessä muun muassa sillä, että aihetta käsitelleissä keskusteluissa valtion läsnäoloa on laajasti esitetty. Valtio on muidenkin vastaavien toimielinten perustaja. Uuden pienen ja irrallisen toimielimen perustamista ei nähdä selvityksen perusteella tarkoituksenmukaisena, eikä toimielintä voida muodostaa tai rahoittaa kentän yhteisöjen omasta toimesta.

Eettisen toimielimen sijoittamista Taiteen edistämiskeskukseen perustellaan selvityksessä Taiken laissa määritellyillä tehtävillä edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään. Eettisen näkökulman esiin nostaminen nähdään selvityksessä kulttuurin edistämistehtävänä. Eettisen toimielimen perustamisella Taiken yhteyteen voitaisiin selvityksen mukaan myös vahvistaa Taiken roolia taiteen ja kulttuurin yleisviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Eettinen toimielin olisi selvityksen mukaan käsivarren mitan päässä Taikesta ja sen puolueettomuudesta huolehdittaisiin muun muassa sillä, että toimielimeen perustettavassa kulttuurialojen eettisessä neuvostossa ainakin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mahdollisesti muitakin jäseniä, tulisivat taide- ja kulttuurialojen ulkopuolelta.

Toimielimeen perustettavan neuvoston tehtäviksi esitetään taiteen ja kulttuurin alojen eettisiin kysymyksiin liittyvien aloitteiden, lausuntojen ja suositusten tekeminen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen sekä tiedonvälitys, valitusten ja kantelujen käsittely, julkisen keskustelun edistäminen sekä harkinnan perusteella muut ministeriön antamat tehtävät. Toimielimen toimivalta olisi neuvoa-antava. Sen päätökset, ohjeet ja kannanotot eivät olisi sitovia vaan suositusluontoisia.

Eettisen toimielimen tärkein tehtäväalue olisi ennaltaehkäisevä toiminta. Tämä muodostuisi muun muassa taide- ja kulttuurialojen eettisten periaatteiden identifioinnista, kokoamisesta ja dokumentoinnista. Tähän ei kuuluisi konkreettisten tapausten, valitusten tai kantelujen käsittely, vaan ne olisivat osa jälkikäteistä toimintaa. Konkreettisten tapausten käsittely on ennaltaehkäisevään toimintaan verrattuna kompleksinen ja arkaluontoinen alue. Suositeltava mahdollisuus olisi avata kantelu- ja valitusmenettely vasta esimerkiksi kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen, jolloin keskeiset eettiset periaatteet olisi laajasti tunnistettu, tunnustettu ja omaksuttu.

Selvityksessä käsitellään myös kulttuurialan eettisen toimielimen suhdetta muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin. Urheilun ja tieteen aloilla on Suomessa omat eettisten kysymysten käsittelymekanisminsa. Opettajankoulutuksessa on kiinnitetty huomiota eettisiin kysymyksiin ja opetusalan Ammattijärjestö OAJ on muodostanut omat ammattieettiset ohjeensa. Eettistä toimielintä opetuksen aloilla ei ole. Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liittyvien eettisten näkökulmien yhdistämistä kulttuurialan eettisen toimielimen tarkastelualueelle on kuitenkin selvityksen mukaan tarpeen vahvasti harkita. Selvitys jättää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, mihin eettisen toimielimen toimialueen raja vedetään suhteessa ministeriön muihin hallinnonaloihin.

Selvityksessä ehdotetaan, että toimielimessä olisi neuvosto, pääsihteeri, kaksi asiantuntijavirkamiestä ja tarpeellinen avustava henkilö. Pääsihteeri olisi neuvoksen tasoinen virka ja kaksi asiantuntijavirkaa olisivat ministeriön muiden asiantuntijavirkojen (hallitussihteeri jne.) tasoisia. Erityisesti toimielimen ensimmäisinä toimintavuosina pitäisi olla mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen projekteissa ja selvityksissä. Näin toimielin saisi laajan ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttöönsä, toiminnan vaikuttavuus paranisi ja toimielimen osaamisen kehittyisi.

Ehdotuksessa toimielimen vuotuinen rahoitustarve on arvioitu 400 000–470 000 euron välille niin, että palkkamenoihin varattaisiin noin 250 000 euroa ja muihin toimintamenoihin (esim. asiantuntijoiden hyödyntämiseen) 150 000–200 000 euroa.

Selvityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja säätiöissä kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin selvittää halukkuutta ja edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden määrittelyyn näiden organisaatioiden toimialoilla.

Sulje

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 804

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 180

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuriministeriön 20.2.2020 asettaman selvityshenkilön tekemästä ehdotuksesta kulttuurialan eettisen toimielimen perustamiseksi seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa selvityksen esitystä kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta ja siinä toimivan neuvoston tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäisevään toimintaan on kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvityksessä tuotiin esiin useita haasteita ja esitetty, esimerkiksi kahden vuoden, siirtymäkausi jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen ja kulttuurin toimijakenttä on verrattain pieni ja varsinkin pääkaupungissa myös kansainvälinen, eettisen toimielimen perustaminen olisi hyödyksi koko toimijakentälle. Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimijana

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liittyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen kulttuurialan eettisen toimielimen tarkastelualueelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulisi aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä ja eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi huolehtia.

Helsingin kaupungin kannat lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin

1. Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Helsingin kaupunki pitää selvityksessä ehdotetun, taiteen ja kulttuurin eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista erittäin tarpeellisena. Taide- ja kulttuurialan eettiset kysymykset ovat monialaisia ja alan erityispiirteistä huolimatta, kysymykset liittyvät keskeisesti myös muiden eettisten toimielinten toimintakenttään. On tärkeää, että eettisiä periaatteita kehitetään koko taiteen ja kulttuurin alalla yhdessä ja yhteistyössä muiden eettisten toimielinten kuten tasa-arvovaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ym. kanssa.

2. Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimijana. Taikella on taide- ja kulttuurialalla merkittävä rahoittajan rooli ja eettisen toimielimen toimeksiannoksi voi tulla asioita, jossa Taike on osallinen. Tämän lisäksi Taike toimii samalla alalla myös työnantajan roolissa työllistäessään taiteilijoita määräaikaisiin työsuhteisiin. “Käsivarren mitan” etäisyydestä huolimatta, voisi syntyä tilanteita, joissa toimielimen riippumattomuus saatettaisiin asettaa kyseenalaiseksi.

Taiteen edistämiskeskus on profiloitunut vahvasti taiteen edistäjänä, mutta sen roolia koko kulttuurisektorin yleistoimivaltaisena viranomaisena on vaikea tällä hetkellä tunnistaa. On vaikea nähdä, että eettisen toimielimen sijoittaminen Takeen yksistään vahvistaisi sen roolia taiteen ja kulttuurin yleisviranomaisena.

Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

3. Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Helsingin kaupunki kannattaa selvityksen esitystä toimielimen ja siinä toimivan neuvoston tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäisevään toimintaan on kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvityksessä tuotiin esiin useita haasteita ja esitetty, esimerkiksi kahden vuoden, siirtymäkausi jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liittyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen kulttuurialan eettisen toimielimen tarkastelualueelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulisi aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä ja eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi huolehtia.

4. Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Helsingin kaupungin kannalta selvityksessä esitettyihin tehtäviin perustuen ehdotus toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta on kohtuullinen. Kuten selvityksessä on esitetty, on erityisesti toimielimen käynnistämisvaiheessa tärkeää varata resursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen työssä.

5. Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Selvityksessä ehdotetaan myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja säätiöissä kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin selvittää halukkuutta ja edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden ja sääntöjen määrittelyyn ja käyttöönottoon organisaatioiden toimialoilla kulttuurin yksityinen ja julkinen rahoitus huomioiden.

Helsingin kaupungin kannalta ehdotus jää esitetyssä muodossa epäselväksi. Vaikka laaja-alainen yhteinen keskustelu eettisistä periaatteista ja toimintatavoista on tärkeää myös taiteen ja kulttuurin rahoittajien kanssa, on kuitenkin tarpeen huomioida, että jokainen rahoittaja toimii omien periaatteidensa mukaisesti eikä Kuntaliitto edusta toimivaltaisesti kuntien päätöksentekoa.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Poistetaan lausunnon kolmannesta kappaleesta kohta:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kuitenkaan kannata toimielimen sijoittamista Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen, vaan pitää luontevampana, että toimielin sijoitettaisiin Taideyliopiston yhteyteen.

Korvataan em. kohta:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

Poistetaan kuudennesta kappaleesta ensimmäinen lause:
Helsingin kaupunki ei kannata eettisen toimielimen perustamista Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteyteen.

Korvataan em. kohta:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

Korvataan kahdeksas kappale kokonaan:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi