Yhtiökokoukset vuonna 2020, Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

HEL 2020-011737
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 108 §

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen suunnattujen osakeantien järjestämiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy on vuonna 2020 perustettu yhtiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen.

Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.11.2020. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta suunnattujen osakeantien järjestämiseen.

Kokouskutsu on liitteenä 1.

Osakeantivaltuutus

Kaupunginhallitus on 15.6.2020 § 361 päättänyt perustaa yhtiön. Samalla kaupunginhallitus on hyväksynyt Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n sopimusalueilla 1 ja 2 merkintäperiaatteet ja merkintähintojen määräytymisperiaatteet.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous oikeuttaa hallituksen ottamaan Fallkullan kiilan alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Niiden mukaan hallitus valtuutetaan tarjoamaan merkittäväksi yhteensä enintään 100 kappaletta uusia yhtiön B1-sarjan osakkeita, enintään 169 kappaletta uusia yhtiön B2-sarjan osakkeita sekä enintään 96 kappaletta uusia yhtiön C-sarjan osakkeita.

Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa/omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän B1- tai B2-sarjan osakkeita ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos merkitsee asemakaavan mukaisen liityntäpysäköinnin järjestämiseksi C1-sarjan osakkeita.

Helsingin kaupunginhallituksen 15.6.2020 § 361 hyväksymiin osakkeiden merkintäperiaatteisiin perustuvan valtuutuksen mukaisesti yhtiön hallitus on määrittänyt B1- ja C1-sarjan osakkeiden merkintähinnan, joka perustuu sopimusalue 1:n pysäköintilaitoksen investoinnin hankinta-arvoerittelyssä esitettyyn omarahoitusosuuden arvioon 33 000 euroa/osake (alv 0). Lisäksi hallitus on päättänyt, että merkintähintaa tarkistetaan Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymän merkintä- ja käyttösopimuksen periaatteiden mukaisesti. B2- sarjan osakkeiden merkintähinta perustuu sopimusalue 2:n pysäköintilaitoksen investointikustannusten omarahoitusosuuden arvioon ja merkintähinta määritellään sen jälkeen, kun sopimusalue 2:n pysäköintilaitoksen investointikustannukset ja omarahoitusosuus ovat varmistuneet.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi