Kokoonpanon muutos, hallituksen varajäsen, Helsingin kesäyliopisto säätiö sr hallitus

HEL 2020-011853
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 106 §

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Taru Reinikaisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien tehtävien mukaisesti.

Hallitus

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n sääntöjen 6 § mukaan säätiön puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä.

Säätiön hallituksen Helsingin kaupungin nimeämä varajäsen Pia Lampola on ilmoittanut eroavansa säätiön hallituksesta.

Uusi hallituksen varajäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2021 vuosikokoukseen saakka.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi