Vuokraus, maa-alue, Kivikon liikuntapuisto, Savikiekontie 1, 20jalkaa.com Oy

HEL 2020-012203
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 48

Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuiston yhteydestä 20jalkaa.com Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa 20 jalkaa.com Oy:lle Helsingin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevan Kivikon liikuntapuiston yhteydestä karttaliitteeseen merkityn noin 3 170 neliömetrin suuruisen maa-alueen varastointia varten. Vuokra-alueelle on oikeus sijoittaa varastokontteja. Vuokrattava maa-alue on osa kiinteistöä 91-406-1-13.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 14.12.2020 - 30.11.2026.

Kuukausivuokrana peritään 2 060,50 euroa (alv. 0 %).

Vuokra-alueella on betonilaattoja yms., joita vuokralainen voi hyödyntää vuokra-alueelle sijoitettavien varastokonttien perustuksiin. Tarpeettomat betonilaatat ym. vuokralaisen tulee
toimittaa omalla kustannuksellaan asianmukaisesti vuokranantajan kanssa erikseen sovittavasti jätteisiin lain mukaisin velvoittein. Vuokralaisen kustannuksia korvaamaan ei peritä maa-alueesta vuokraa ajalta 14.12.2020 - 30.6.2021. Näin ollen vuokranmaksun perintä alkaa 1.7.2021.

Vuokraukseen liittyvät muut ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista,
mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän
toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

20jalkaa.com Oy on hakenut maa-alueen vuokrausta Kivikon liikuntapuiston yhteydestä osoitteesta Savikiekontie 1.
Vuokralaisella on oikeus sijoittaa vuokra-alueelle varastokontteja, joista vuokraa edullisia varastotiloja yrityksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille, järjestöille, seuroille ym.

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole käyttöä kyseessä olevalle alueelle, joten vuokraus voidaan solmitaan ajalle 14.12.2020 - 30.11.2026.

Kuukausivuokrana peritään 2 060,50 euroa. Vuokran määrittelyssä on käytetty konttien sijoittamisesta perittävää 0,65 euron neliömetrihintaa.

Vuokrauksen alkaessa vuokra-alueella on betonilaattoja yms., joita vuokralainen voi hyödyntää alueelle sijoitettavien konttien perustuksiin. Tarpeettomat betonilaatat ym. vuokralaisen tulee
toimittaa omalla kustannuksellaan asianmukaisesti vuokranantajan kanssa erikseen sovittavasti jätteisiin lain mukaisin velvoittein. Vuokralaisen kustannuksia korvaamaan ei peritä maa-alueesta vuokraa ajalta 14.12.2020 - 30.6.2021.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Päätös tullut nähtäväksi 30.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 3.11.2020
2. Vuokrasopimusluonnos_20jalkaa.com Oy_Kivikon liikuntapuisto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.