Hankintaprosessin kehittäminen, Tarkastusvirasto

HEL 2020-012386
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 79 §

Hankintaprosessin kehittäminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset viestintäpalveluiden hankinnasta ja hankintaprosessin kehittämisestä.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja hankintajohtaja Jorma Lamminmäki. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnat muodostavat yli 40 prosenttia Helsingin kaupungin menoista. Hankintojen arvo koko konserni huomioiden on yli kaksi miljardia euroa vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyi voimassa olevan Helsingin kaupungin hankintastrategian 13.6.2011. Uusi hankintastrategia on valmisteilla ja sen on tarkoitus mennä kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuun 2020 lopulla.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16.30 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kertomaan saksankielisten viestintäpalveluiden hankinnasta, josta eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi 29.6.2020 huomautuksen Helsingin kaupungille. Huomautuksen syynä oli lainvastainen hankintamenettely ja laiminlyönnit tiedusteluihin vastaamisessa. Kokoukseen on kutsuttu myös hankintajohtaja Jorma Lamminmäki kaupunginkansliasta esittelemään kaupungin hankintaprosessia ja sen kehittämistä. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi