Ennakkoäänestyspaikat Helsingissä, vuoden 2021 kuntavaalit

HEL 2020-012437
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 65 §

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus muutti päätöstään 14.12.2020 § 878 ja määräsi vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen laajentamisen ja Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikan muuttamisen liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus määräsi Kauppakeskus Malmin Novan ja Töölön kisahallin Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on ilmoitettava ja vahvistettava viimeistään 29.1.2021. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään. Äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Kaupunginhallitus määräsi 14.12.2020 § 878 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat. Samalla kaupunginhallitus kehotti laajentamaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja niin, että aukioloajat olisivat lähtökohtaisesti vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat. Tämän lisäksi kaupunginhallitus kehotti lisäämään äänestyspaikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla.

Ennakkoäänestyspaikkojen tiloja hallinnoivien tahojen kanssa on sovittu ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen pidentämisestä. Kaupunginkirjaston toimipisteiden kanssa on sovittu mahdollisimman pitkistä aukioloajoista huomioon ottaen kirjastojen aukioloajat ja ennakkoäänestyksen järjestämisen edellyttämät toimet. Kirjastoissa sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat aukeavat arkisin klo 8 tai 9 ja sulkeutuvat arkisin klo 20 sekä viikonloppuna aukeavat klo 10 ja sulkeutuvat klo 16 (paitsi Keskustakirjasto Oodi ja Itäkeskuksen kirjasto klo 18). Kauppakeskuskusten kanssa on myös sovittu aukioloaikojen pidentämisestä. Aukioloajoissa on huomioitu kunkin paikan toimintakuntoon saattamiseen ja rakentamiseen kuluva aika. Pidennetyt aukioloajat ilmenevät liitteestä 1.

Kauppakeskus Kampista saadaan ennakkoäänestykseen paremmin soveltuva tila kauppakeskuksen ensimmäisestä kerroksesta aikaisemmin päätetyn kolmannen kerroksen tilan sijasta.

Ennakkoäänestyspaikat on sijoitettu aluekeskuksiin, joihin ihmiset pääsevät helposti ja joissa he muutenkin liikkuvat.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan yleiset ennakkoäänestyspaikat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikkojen tulee olla sellaisissa paikoissa, missä äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Kirjastot ja kauppakeskukset ovat toimineet hyvin yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ja kyseisistä paikoista on saatu myönteistä palautetta.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja pyritään perustamaan paikkoihin, joissa äänestäjät muutoinkin liikkuvat ja jotka täyttävät äänestämiselle asetettavat vaatimukset. Olosuhteiden tulee tukea äänestämisen helppoutta ja varmistaa äänestyksen sujuminen turvallisesti ja varmasti. Toimintavarmuus vaaleissa on ehdottoman tärkeää. Ennakkoäänestys edellyttää tietotekniikan varmaa toimintaa, jotta ennakkoon äänestämässä käyvien äänenkäyttö saadaan kirjattua vaalitietojärjestelmään ja ennakkoäänestysasiakirjat asianmukaisesti tulostettua ja täytettyä.

Oikeusministeriö korostaa ohjeissaan, että koronapandemian aikana ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kuntaa, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syntyisi. Oikeusministeriö ohjeistaa myös, että koronavirustilanteessa ennakkoäänestyspaikka on mahdollista sijoittaa myös ilmoitetun osoitteen ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle). Ohjeistuksessa todetaan kuitenkin, että edellytyksenä ulkotilaan sijoitettavalle ennakkoäänestyspaikalle on kaikkien vaalilain vaatimusten täyttyminen. Äänestysliput tai muutkaan asiakirjat eivät saa kastua. Äänioikeusrekisterin toiminta tulee olla turvattu.

On selvitetty mahdollisuutta perustaa ennakkoäänestyspaikka ulkotiloihin teltta- ja/tai konttiratkaisulla. Haasteena koronaturvalliselle ratkaisulle on löytää kaikille äänestäjäryhmille täysin esteetön ratkaisu, joka on kuitenkin samalla kestävä ja turvallinen huomioon ottaen mahdolliset hankalat sääolosuhteet sekä vaalirauhan ja vaalisalaisuuden turvaaminen. Äänestyksessä käytettävä vaalitietojärjestelmä edellyttää toimintavarmaa tietoliikenneyhteyttä ja sähkönsyöttöä. Ennakkoäänestys edellyttää vaaliasiakirjojen tulostamista jokaisen äänestäjän kohdalla. Tulostamisen on oltava toimintavarmaa kaikissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Telttaratkaisuilla on myös vaikea taata vaaliasiakirjojen ja vaalikoppien ja -uurnien turvallinen ja asiallinen säilyttäminen äänestystilassa äänestyksen aikana. Em. kalusto ja asiakirjat täytyy saada suojattua kunnolla kosteudelta ja tuulelta. Jos teltta rakennetaan hyvin suojatuksi sääolosuhteilta, ei se välttämättä ole turvallinen koronan tarttuvuuden näkökulmasta.

Konttiratkaisussa ongelmina ovat turvallisuus koronatartuntariskin osalta, myös vaalivirkailijoiden osalta sekä löytää ratkaisu, joka on täysin esteetön myös liikuntarajoitteisille äänestäjille. Äänestyspaikan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestyskopit, jonot ja virkailijoiden työpisteet päätteineen ja tulostimineen voidaan sijoittaa turvavälit ja vaalisalaisuus huomioiden riittävän etäälle toisistaan. Vaalilain mukaan ennakkoäänestystilassa tulee olla riittävästi tilaa myös niitä äänestäjiä varten, jotka odottavat vuoroaan päästäkseen äänestämään. Konttiratkaisussa odottaminen tapahtuisi ulkotilassa. Myös teltassa jono olisi ohjattava ulos, jotta turvaetäisyydet säilyvät. Tämä voi tuoda lisähaasteita, etenkin iäkkäämmille ja liikuntarajoitteisille äänestäjille. Äänestyspaikat ovat pääsääntöisesti kouluissa ja päiväkodeissa, joiden pihalle teltta- ja/tai konttiratkaisua ei voi sijoittaa. Käytettävissä olevat it-resurssit ovat rajalliset ja niiden riittävyys haastavaan teltta- ja/tai konttiratkaisuun on epävarmaa. Ennakkoäänestysvirkailijoiden ja muun henkilöstön (it, it-tuki, vartiointi ym.) sosiaali- ja wc-tilojen järjestäminen on haasteellista.

Teltta- ja konttiratkaisun vaihtoehtona on etsitty myös mahdollisimman koronaturvallista ennakkoäänestyspaikkaa sisätiloista, joissa voidaan turvata tietotekniikan tarpeet, mahdollistaa äänestyksen sujuvuus ja myös äänestäjien sekä vaalivirkailijoiden turvallisuus. Tilan on oltava suuri, jotta turvavälit voidaan varmistaa ja äänestäminen suorittaa erityisoloissa. Yhdessä kaupunkiympäristön toimialan tilapalveluiden kanssa on kartoitettu ennakkoäänestyspaikaksi soveltuvia suurempia tiloja. Ennakkoäänestykseen soveltuva suurempi tila löytyy Töölön kisahallista. Esitetään kaupunginhallituksen jo aikaisemmin määräämien ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi perustettavaksi ennakkoäänestyspaikka Kisahallin katutasolla sijaitsevaan tilaan. Tila on esteetön ja saavutettavissa hyvin eri liikennevälineillä. Tila on myös riittävän suuri, jotta äänestys saadaan järjestettyä vaalilain vaatimusten mukaisesti ja koronapandemian edellyttämät erityisjärjestelyt huomioiden.

Kartoitettaessa mahdollisuuksia lisätä ennakkoäänestyspaikkoja ilmeni mahdollisuus perustaa yleinen ennakkoäänestyspaikka Kauppakeskus Malmin Novaan. Malmin Nova sijaitsee äänestäjien kannalta keskeisellä paikalla ja siellä on edellisissä vaaleissa toiminut ennakkoäänestyspiste, jolloin äänestäjät löytävät sen helposti. Esitetään, että perustetaan uusi ennakkoäänestyspaikka kaupunginhallituksen jo aikaisemmin määräämien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi Kauppakeskus Malmin Novaan.

Sulje

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 12

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 878

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupunginhallitus kehotti jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestyspaikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätösehdotukseen:

"Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupunginhallitus kehottaa jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestyspaikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla."

Perusteet:
Oikeusministeriön kirjeessä kunnille vaalien järjestämisestä todetaan, että kunnan on huolehdittava että äänestyspaikkoja on riittävästi ja niiden aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat (vaalilain mukaiset maksimit arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 9-18). Kirjeessä todetaan myös, että "Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle)". Lisäksi kirjeessä todetaan, että kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville. Ennakkoäänestyspaikkoja on esityksessä yhteensä 34, kun vuoden 2019 eduskunta- ja eurovaalien ennakkoäänestyksessä niitä oli yhteensä 37.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

07.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi