Valtuustoaloite, Kauppatorin kauppiaiden ja asiakkaiden pysäköintimahdollisuuksia parannettava

HEL 2020-012449
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 341 §

Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin pysäköintimahdollisuuksien parantamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Otto Meri ja 5 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki parantaa Kauppatorin torikauppiaiden ja asiakkaiden pysäköintimahdollisuuksia.

Kauppatorin suunnittelu perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.12.2016 hyväksymiin Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteisiin, joissa todetaan, että torin yhteyttä mereen vahvistetaan näkö- ja kulkuesteitä poistamalla sekä näkymiä säilyttämällä. Rantamuuria myötäilevää kävelyreittiä ja rannan oleskelupaikkoja parannetaan. Ydinalueilta poistetaan niille soveltumattomat toiminnot, kuten pysäköinti. Vanhan Kauppahallin asiakasvirtoja lisätään laajentamalla torikaupan painopistettä Lyypekinlaiturille. Suunnitteluperiaatteissa todetaan myös, että alueelle syntyneitä kehittämisideoita kokeillaan esimerkiksi kesäkauden ajan ennen kuin suunnitelmasta tehdään asemakaava. Kauppatorin asemakaavoitus tuli vireille 3.4.2018 ja kaavaehdotus on tarkoitus laatia vuoden 2021 aikana.

Kauppatorilla ja Lyypekinlaiturilla toteutettiin pysäköintikokeilu 2018 - 2019. Kokeilussa Kauppatorilta Keisariluodonlaiturilta poistettiin 39 autopaikkaa, jolloin laiturille jäi 24 maksullista asiointipysäköintipaikkaa. Paikkojen vähentämisen jälkeen tehtiin pysäköinnin seurantatutkimus. Sen mukaan kesällä 2018 pysäköinnin käyttöaste alueella oli 72 % - 100 %, kun taas kesällä 2019 käyttöaste oli 95 % - 113 %.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikön 1.11.2019 päätöksellä Kauppatorin pysäköintipaikat siirrettiin lähemmäksi Pohjoisesplanadia. Pysäköintipaikkojen määrää lisättiin kolmella asiointipysäköintipaikalla ja yhdellä liikuntaesteisten pysäköintipaikalla. Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä on näin ollen 28 kpl. Kauppatorin huoltojärjestelyihin ei pysäköinnin siirron yhteydessä ole tehty muutoksia. Kauppatorin huolto perustuu syväkeräysastioihin, jotka sijaitsevat Keisariluodonlaiturilla. Ajoyhteys keräysastioille on torialueen kautta ja samaa ajoyhteyttä käytetään pysäköintipaikoille ajoon ja Suomenlinnan lautalle ajoon.

Kauppatorin kauppiaille on myönnetty yrityspysäköintitunnukset. Lähimmät yrityspysäköintitunnuksella oikeuttavat pysäköintipaikat ovat Helenankadulla. Valtuustoaloitteessa esitetty Kauppatorin asiakkaiden pysäköintimahdollisuuksien parantaminen vähentäisi torikauppiaille varattua tilaa, josta normaalina kesäaikana on ollut pulaa. Kauppatorin alueen asiointipysäköintiä palvelee torin läheisyydessä myös Kluuvin pysäköintilaitos. Tämän lisäksi kohtuullisen kävelyetäisyyden päässä ovat Kasarmitorin sekä Tähtitorninvuoren pysäköintilaitokset. Koronakriisin aikana liikennemäärät ovat jossain määrin vähentyneet. Myös pysäköintipaikkojen saatavuus on helpottunut. Kaupungin tavoitteena on edistää ydinkeskustan alueella maanalaista pysäköintiä, koska se parantaa kaupunkiympäristön laatua ja vapauttaa tilaa muille toiminnoille, kuten asioinnille ja oleskelulle.

Edellä esitettyihin näkökohtiin ja poikkeusolosuhteisiin viitaten ei ole tarkoituksenmukaista lisätä Kauppatorille pysäköintipaikkoja. Kauppatorin asemakaavan laadinnan yhteydessä 2021 tutkitaan mahdollisuutta lisätä Kauppatorin läheisyydessä pysäköintipaikkoja yrittäjille ja lyhytaikaisia paikkoja asiakkaille.

Kauppatorin pysäköintijärjestelyiden jatkosuunnitteluun vaikuttavat myös ajankohtaisen Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun mahdollisesti tuomat maankäytölliset muutokset sekä periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa ja Katajanokalla.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 119

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 13.12.2016 Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi. Lisäksi päätöksessä todettiin, että kehittämisessä on otettava huomioon Suomenlinnassa asuvien tarpeet.

Suunnitteluperiaatteissa todetaan, että torin yhteyttä mereen vahvistetaan näkö- ja kulkuesteitä poistamalla sekä näkymiä säilyttämällä. Rantamuuria myötäilevää kävelyreittiä ja rannan oleskelupaikkoja parannetaan. Ydinalueilta poistetaan niille soveltumattomat toiminnot, kuten pysäköinti. Vanhan Kauppahallin asiakasvirtoja lisätään laajentamalla torikaupan painopistettä Lyypekinlaiturille. Suunnitteluperiaatteissa todetaan myöskin, että alueelle syntyneitä kehittämisideoita testataan esimerkiksi kesäkauden ajan ennen kuin suunnitelmasta tehdään asemakaava.

Kauppatorin asemakaavoitus on tullut vireille 3.4.2018. Kaavaehdotus on tarkoitus laatia vuoden 2021 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 5.6.2018 Kauppatorin ja Lyypekinlaiturin pysäköintikokeilun. Kokeilussa Kauppatorilta Keisariluodonlaiturilta poistettiin 39 autopaikkaa, jolloin laiturille jäi 24 pysäköintipaikkaa (maksullisia asiointipysäköintipaikkoja). Kesällä 2018 tehdyn pysäköinnin seurantatutkimuksen mukaan (paikkojen vähentämisen jälkeen) käyttöaste oli 72 % - 100 %. Vastaava luku vuoden 2019 kesällä oli 95 % - 113 %.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 1.11.2019 kauppatorin ja Lyypekinlaiturin pysäköintijärjestelyistä sekä Biennaalin liikennejärjestelyistä Lyypekinlaiturilla. Päätöksessä Kauppatorin pysäköintipaikat siirrettiin lähemmäksi Pohjoisesplanadia. Pysäköintipaikkojen määrää lisättiin kolmella asiointipysäköintipaikalla ja yhdellä liikuntaesteisten pysäköintipaikalla. Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä on näin ollen 28 kpl.

Kauppatorin huolto perustuu syväkeräysastioihin, jotka sijaitsevat Keisariluodonlaiturilla. Ajoyhteys keräysastioille on torialueen kautta ja samaa ajoyhteyttä käytetään pysäköintipaikoille ajoon ja Suomenlinnan lautalle ajoon. Huoltojärjestelyihin ei pysäköinnin siirron yhteydessä ole tehty muutoksia.

Valtuustoaloitteessa esitetään Kauppatorin pysäköintimahdollisuuksien parantamista asiakkaiden näkökulmasta. Pysäköintipaikkojen lisääminen vähentäisi torikauppiaille varattua tilaa, josta normaalina kesäaikana on ollut pulaa.

Kauppatorin kauppiaille on myönnetty yrityspysäköintitunnus. Lähimmät yrityspysäköintitunnuksella oikeuttavat pysäköintipaikat ovat Helenankadulla.

Koronakriisin aikana liikennemäärät ovat jossain määrin vähentyneet. Myös pysäköintipaikkojen saatavuus on helpottunut. Kauppatorin läheisyydessä toimii myös Kluuvin pysäköintilaitos (Fabianinkatu 27 sisään- ja ulosajo), joka palvelee Kauppatorin alueen asiointipysäköintiä. Tämän lisäksi kohtuullisen kävelyetäisyyden päässä ovat Kasarmitorin sekä Tähtitorninvuoren pysäköintilaitokset. Kaupungin tavoitteena on edistää ydinkeskustan alueella maanalaista pysäköintiä, koska se parantaa kaupunkiympäristön laatua ja vapauttaa tilaa muille toiminnoille esimerkiksi asioinnille ja oleskelulle.

Edellä olevaan ja poikkeusolosuhteisiin viitaten, ei ole tarkoituksenmukaista lisätä Kauppatorille pysäköintipaikkoja.

Kaavan laadinnan yhteydessä 2021 tutkitaan mahdollisuutta lisätä Kauppatoriin läheisyydessä pysäköintipaikkoja yrittäjille ja lyhytaikaisia paikkoja asiakkaille.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan neljännen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Kaavan laadinnan yhteydessä 2021 tutkitaan mahdollisuutta lisätä Kauppatoriin läheisyydessä pysäköintipaikkoja yrittäjille ja lyhytaikaisia paikkoja asiakkaille.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

09.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi