Hankinta, lattioiden korjausurakka, Vallilan raitiotievaunuvarikko

HEL 2020-012496
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 37 §

Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden korjausten lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden korjausten lisä- ja muutostyöt nro 1, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 VM Suomalainen Oy:ltä tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 83.272,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa korjaustyön lisä- ja muutostöitä enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun (3H20) Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden korjauksen (osat C, D, G ja H) rakennusurakasta. Urakka sisältää varikon osilla mm. lattioiden uusintaa, lattian pinnoitusta, teräslevytasojen uusimista, kellaritilojen korjausta, huoltomonttujen umpeuttamista ja nostinperustusten rakentamista sekä raiteiden uusimista.

Nyt päätettävänä ovat alla listatut lisä- ja muutostyöt:

 • Lisätyö 1: Hitsaamon rakentaminen 36.600,00 euroa (alv 0%). Nykyinen hitsaamo uusitaan nykyaikaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi.
 • Lisätyö 7: Kiskon täyttö epoksimassalla 4.400,00 euroa (alv 0%). Tavarankuljetuksessa käytettävän trukin pyörästö ei pääse heilahtamatta yli kiskovälin, jolloin se on vaarassa kaatua kuljettaessa lastia. Epoksimassalla tasataan lattiapinta ja kiskoväli, jotta kulku on mahdollisimman esteetön uusitulla trukkikalustolla.
 • Lisätyö 8: Kiskon profiilin muutos 1.400,00 euroa (alv 0%). Profiilia tarkennetaan vastaamaan tulevaa pyöräkertaa varikon C-osan raiteilla 1 ja 2. Uudessa profiilissa uraa on kasvatettu 3 mm.
 • Lisätyö 9: D-osan vanhojen kiskojen purku 22.310,40 euroa (alv 0%). Varikon D-osan lattiarakenteeseen on upotettu vanhoja kiskoja ja kiskoelementtejä. Jotta uusi, kestävä lattiarakenne voidaan toteuttaa, kiskot on poistettava, purettava ja hävitettävä.
 • Lisätyö 10: Hitsaamon lattian 30 mm purku 4.569,60 euroa (alv 0%). Hitsaamon lattia pinnoitetaan uudelleen. Koska nykyinen pintakerros on pinttynyt pinnoituskelvottomaksi, se tulee poistaa. Uuden pinnoitteen alle täytyy valaa uusi, ohut betonikerros, jotta uusi pinnoite sitoutuu kunnolla alustaansa.
 • Lisätyö 11: Tekniikkakotelon umpeutus 1.792,00 euroa (alv 0 %). Varikon D-osan lattiarakenteen alla on vanha tekniikkakotelo. Kotelo heikentää uutta lattiarakennetta, joten se on valettava umpeen.
 • Lisätyö 12: D-osan lattian purku asbestityönä 7.280,00 euroa (alv 0%).D-osan lattiarakenteen välistä löytyi kooltaan pieni bitumisively, joka osoittautui tutkimuksissa haitta-aineita sisältäväksi. Kohta on purettava asbestityönä.

Kiinteistöön on vuosikymmenten aikana tehty lukuisia muutoksia eri käyttötarkoitusten mukaan. Muutokset ovat johtaneet siihen, että mm. lattiarakenteet eivät kaikilta osin vastaa enää alkuperäisiä ja kantavat lattiarakenneratkaisut vaihtelevat useaan otteeseen varikon eri osissa. Lattiarakenteista on löytynyt toteutuksen edetessä mm. piilotettuja kiskorakenteita, purkamattomia muottirakenteita ja lvi-koteloita, jotka on poistettava, jotta uusi lattiarakenne täyttää tulevan, painavamman vaunukaluston vaatimukset. Lisäksi purettaessa vanhaa betonirakennetta on tutkimuksissa havaittu, että materiaali on kierrätyskelvotonta tiloissa vuosikymmenten saatossa käsiteltyjen öljyjen ja muiden liuotteiden imeytymisen vuoksi.

Näin ollen lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa niitä ei ollut vielä tiedossa. Tämän vuoksi tulee varautua myös mahdollisiin muihin yllättäviin lisäkorjaustarpeisiin töiden loppuun saattamiseksi.

Aikaisemmat päätökset

Johtokunta oikeutti 189 §, 3.12.2020, HKL:n tilaamaan Vallilan varikon lattioiden vahvistustyöurakan töitä VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 593.400,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Tämän päätöksen jälkeen Vallilan raitiotievaunuvarikon lattioiden korjausta koskevan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 143.510,08 eurolla (alv 0 %) ja urakkaan liittyvää lisä- ja muutostyövarausta on jäljellä 217.161,92 euroa (alv 0 %).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.12.2020 § 189

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden korjausta koskevan rakennusurakan toimittajaksi VM Suomalainen Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen VM Suomalainen Oy:n kanssa

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 593.400,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20928

petteri.nieminen@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20928

petteri.nieminen@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi