Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hammastekniikka tuntiopettaja, työavain KASKO-03-219-20

HEL 2020-012584
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hammastekniikka tuntiopettaja, työavain KASKO-03-219-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä virkasuhteisen hammastekniikan tuntiopettajan määräaikaisen tehtävän.

Päätöksen perustelut

Hammastekniikan virkasuhteinen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 9.11.-23.11.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on ammatillisten aineiden opettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa yksi henkilö. Hakija ei hakuhetkellä täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta toisen asteen ammatillisesta ohjaus- ja opetustehtävistä sekä CAD-osaamista hammastekniikan alalta, osaamisperusteisen pedagogiikan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta (koulutussopimus), näyttöjen arvioinnista ja näyttöjen järjestämisestä sekä vahvaa ajantasaista hammastekniikan käytännön osaamista ja luettiin eduksi kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelystä sekä omaopettajan tehtävistä, laajan hammastekniikan työelämäyhteistyöverkoston sekä yritystuntemuksen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan määräaikaiseen hammastekniikan virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävään ei ollut hakuilmoituksessa mainittuja edellytyksiä täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävää hakeneelle. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 02.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83269

mari.pohjanpelto@hel.fi

Päättäjä

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3