Hankinta, metrosillan uusiminen, Kipparlahti

HEL 2020-012640
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 188 §

Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakan lisätöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakkaan liittyvän lisätyön 8 kohteen pääurakoitsijalta, Kreate Oy:ltä 21.9.2021 päivätyn tarjouksen sekä 29.9.2021 päivätyn taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan tarkennuksien mukaisesti yhteensä enintään 47.387,98 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakkaan yhteensä enintään 50.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lisätöiden tilaaminen perustuu HKL:n ja Kreate Oy:n väliseen sopimukseen Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakasta.

Lisätyö 8: Urakan aikana tehdyt pienet lisätyöt.
Työhön sisältyi asfaltointia, tien paikkausta, sillan maadoituksien tekeminen, meluseinän koepesu, ratapöllien kuljetus, sillan kuivatuksen muutokset, sähkökaappien maatyöt, kaapelien kaivua sekä metroaidan asennus.

Kyseessä olevan lisätyön tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusmateriaaleissa sitä ei ole huomioitu. Lisätöiden tarve on tullut esiin projektin edetessä.

Aikaisemmat päätökset ja tilatut lisätyöt

Liikennelaitoksen johtokunta valitsi 3.12.2020, 187 §, Kipparlahden metrosillan uusimista koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Kreate Oy:n kanssa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisätyövarauksen 184.480,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisätyöt:

Projektipäällikön valtuus: Lisätyö 1: 31.870,00 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 13.8.2021, 80 §: Lisätyöt 2 ja 3, 105.663,58 € (alv 0%)

Toimitusjohtajan päätös 20.10.2021, 102 §: Lisätyöt 1a, 4, 5, 6 ja 7, 41.278,48 € (alv 0%)

Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 226.200,04 eurolla (alv 0 %). Jäljelle jäävä lisätilausvaltuutus on tämän päätöksen ja johtokunnan päätöksen 3.12.2020 (187 §) mukaisesti 55.667,94 euroa (alv 0 %).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 13.08.2021 § 80

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 2 ja 3 kohteen pääurakoitsijalta Kreate Oy:ltä 22.4.2021 päivättyjen lisätyötarjousten mukaisesti yhteensä enintään 105.663,58 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakka, jonka toteuttajaksi on valittu Kreate Oy HKL:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella.

Nyt päätettävänä olevat rakennusurakan lisätyöt:

Lisätyö 2: Kaapeleista johtuvat ylimääräiset työt

Urakoitsija kaivoi ja siirsi alueella sijaitsevia maakaapeleita, jotka sijaitsivat suunnitelmista poiketen siirtoratojen paalujen paikoilla.

Lisätyö 3: Porapaalutuspenkereiden rakentaminen

Urakoitsijan oli suunnitelmista poiketen rakennettava porapaalutuspenkat uuden sillan porapaalutusta varten. Paalutusta ei oltaisi voitu toteuttaa maanpinnan tasolta alkuperäisen metrosillan läheisen sijainnin takia.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät vielä olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan aikana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 3.12.2020 (187 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusimista koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Kreate Oy:n kanssa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisätyövarauksen 184.480,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisätyöt:

Lisätyö nro 1: 31.870,00 euroa (alv 0 %), joka tilattiin projektipäällikön valtuuksilla.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä tilattu yhteensä enintään 137.533,58 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (187 §, 3.12.2020) mukaisesta tilausvaltuutuksesta on jäljellä 46.946,42 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 040 198 1415

eero.valkama@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.12.2020 § 187

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusimista koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Kreate Oy:n kanssa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 09 31021914

eero.valkama@hel.fi

Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 31038195

elina.laisi@hel.fi