Valtuustoaloite, Reilun Pelin periaatteiden tunnettuutta lisättävä helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa

HEL 2020-013021
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 145 §

Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Otto Meri ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki edistää Reilun Pelin periaatteiden tunnettuutta ja noudattamista kaupungin avustuksia saavien liikunta- ja urheiluseurojen toiminnassa.

Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto, johon lajijärjestöt ovat sitoutuneet vuodesta 2004 alkaen. Helsingin kaupungilla Reilun Pelin periaatteiden noudattaminen on ollut vuodesta 2016 alkaen liikunnan avustusten edellytyksenä. Niiden toteutumista seurataan talouden ja toiminnan raportoinnin ja satunnaisseurannan keinoin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on viime syksynä aloitettu työ eettisten periaatteiden edistämiseksi kaikkien avustusta saavien yhteisöjen toimintatavoissa. Tavoitteena on määrittää, mitä eettiset periaatteet toimialan avustustoiminnassa tarkoittavat ja miten ne avustuksissa huomioidaan. Avustusehtojen tarkentaminen viedään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi tämän vuoden aikana. Samaan aikaan edistetään eettisten periaatteiden tunnettuutta viestinnän ja koulutuksen avulla.

Toimialan yhteisten toimenpiteiden lisäksi liikuntapalvelut edistää Reilun pelin periaatteiden tunnettuutta yhdessä Olympiakomitean kanssa. Olympiakomitealla on valmistumassa Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutus, jolla lisätään seurojen tietoa eettisestä toiminnasta. Tavoitteena on, että jokaisen liikuntaseuran jokainen valmentaja suorittaa Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen.

Avustusehtojen tarkentamisen sekä kouluttamisen lisäksi Reilun pelin periaatteita koskevaa viestintää ja seurojen kanssa käytävää keskustelua on tarkoitus lisätä eri foorumeilla. Liikuntapalvelut on keskustellut periaatteista seurojen kanssa mm. vuosittaisissa seurafoorumeissa, seuraparlamentin kokouksissa, seurojen koulutustilaisuuksissa ja sosiaalisen median ryhmissä.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 120

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 280

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 12

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana.

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

  • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • Vastuu kasvatuksesta
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli on suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden asiakirja, johon lajijärjestöt ovat yhteisesti sitoutuneet vuodesta 2004 alkaen. Se pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Reilu Peli peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. (Liite 2.)

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteiden ja tavoitteiden noudattamisvelvoite on ollut vuodesta 2016 alkaen yksi liikunnan avustusten kriteereistä. Helsingin kaupunki edellyttää, että avustuksen saajat noudattavat kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin edellä mainittuja periaatteita. (Liikunnan avustusten hakuohje 2021, liikuntajaosto 27.10.2020, § 30) Seuroja tiedotetaan vuosittain avustusten myöntämisen periaatteista ja avustuskohtaisista kriteereistä liikunnan avustusten www-sivuilla, sähköpostitse sekä avustusinfotilaisuuksissa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistettiin syksyllä 2020 liikunta-, kulttuuri ja nuorisopalveluiden yhteinen työ eettisten periaatteiden edistämiseksi avustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen toimintatavoissa. Kaikille avustuksen saajille tiedotettiin, että Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kehittää avustustoimintaa ja haluaa tuoda paremmin esille eettisten periaatteiden merkityksen. Avustuksen saajilta kerättiin marraskuussa kyselyllä tietoa siitä, miten toiminnassa on huomioitu eettisistä näkökulmista toiminnan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, hallinto ja talous, kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä tietosuoja. Lisäksi kysyttiin, onko avustettava yhteisö määritellyt omat eettiset periaatteet toiminnalleen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoiminnasta vastaavat kumppanuusyksiköt kokoontuivat joulukuussa 2020 yhteiseen työpajaan, jonka tarkoituksena oli määrittää, mitä eettiset periaatteet tarkoittavat osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoimintaa sekä miten eettiset periaatteet huomioidaan avustustoiminnassa. Yhteisen työskentelyn pohjalta tehdään päätösehdotukset lautakunnalle vuonna 2021 avustusperiaatteiden tarkentamisesta sekä edistetään käytännön toimenpiteitä eettisten periaatteiden edistämiseksi viestinnän ja koulutuksen avulla sekä avustushaun yhteydessä. Avustuksen myöntäjän ja saajan suhde perustuu jatkossakin luottamukseen ja vastuu toiminnan eettisyydestä on ensisijaisesti toimijoilla itsellään. Eettisten periaatteiden toteutumista seurataan talouden ja toiminnan seurannan, raportoinnin ja satunnaisseurannan keinoin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten toimenpiteiden lisäksi liikuntapalvelukonaisuus on käynyt Olympiakomitean edustajien kanssa keskustelua siitä, miten seurojen eettisten periaatteiden mukaista toimintaa sekä tietoisuutta asiasta voitaisiin yhteistyössä edistää. Käytännön toimenpiteenä on käyty läpi kaupungin mahdollisuutta hyödyntää Olympiakomitean valmistumassa olevan Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta osana Reilun Pelin periaatteiden mukaisen toiminnan edistämistä. Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta ollaan ottamassa Olympiakomitean ja lajijärjestöjen toimesta vaiheittain käyttöön vuonna 2021 (Liite 3). Ensimmäisenä osa-alueena lajijärjestöt ja seurat tulevat suunnitelmien mukaan ottamaan käyttöön Vastuullinen valmentaja -koulutuksen. Tavoitteena on, että jokaisen seuran jokainen valmentaja suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutuksella lisätään seurojen tietoisuutta vastuullisesta ja Reilun Pelin periaatteiden mukaisesta toiminnasta.

Avustusehtojen ja -kriteerien tarkentamisen sekä kouluttamisen lisäksi myös tämän aihekokonaisuuden viestintää ja siitä seurojen kanssa käytävää keskustelua on tarkoitus lisätä eri foorumeilla. Liikuntapalvelukokonaisuus on keskustellut eettisistä periaatteista seurojen kanssa kahden viime vuoden aikana mm. vuosittaisissa seurafoorumeissa, seurojen koulutustilaisuuksissa, seuraparlamentin kokouksissa sekä Liikuntaseurat Helsingissä -Facebook-ryhmässä, jossa on tällä hetkellä mukana yli 350 jäsentä (helsinkiläisiä seuratoimijoita, järjestöjen edustajia ja kaupungin yhdistysyhteistyötä tekeviä työntekijöitä).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö , puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi