Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa

HEL 2020-013044
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 131 §

Toimivallan siirtäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää toimivaltaansa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa seuraavasti:

1 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päättää
1.1 työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisia päätöksiä koskevien oikaisuvaatimusten käsittelemisestä ja ratkaisemisesta
1.2 kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa;
1.3 työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, mikäli toimivaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle, viranhaltijalle tai virkamiehelle;
 
2 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiantuntijat, sosiaalityöntekijät, palvelupäälliköt, tiimipäälliköt, johtavat asiantuntijat, palveluesihenkilöt, ammatinvalintapsykologit, yrityskoordinaattorit, työelämävalmentajat, yritysneuvojat, suunnittelijat, kehittämiskoordinaattorit, opinto-ohjaajat sekä tuntiopettajat päättävät
2.1 työnhakija-asiakkaan esittämän työnhaun käynnistämistä koskevan pyynnön ratkaisemisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 6 §:n 2 momentin mukaisesti;
2.2 työnhakija-asiakkaan informoimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 8 §:n 2 momentin ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n mukaisesti;
2.3 työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvan työnhakija-asiakkaan palvelutarpeen arvioimisesta sekä maahanmuuttajan kotoutumista edistävästä alkukartoituksesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014), kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisesti ja tarvittaessa yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa;
2.4 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja sen 2 luvun 7 §:n nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun työllistymissuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;
2.5 työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa tarkoitetun monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;
2.6 kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun aktivointisuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;
2.7 kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa työttömälle työnhakijalle laaditun kotoutumissuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;
2.8 työnhakijan haastatteluiden järjestämisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 8 § 1 momentin ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 ja 5 §:n mukaisesti;
2.9 henkilöasiakkaalle suunnattujen työnvälityspalvelujen, tieto- ja neuvontapalvelujen sekä ammatinvalinta- ja uraohjauksen järjestämisestä ja tarjoamisesta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun sekä 4 luvun 1 ja 3 §:n mukaisesti;
2.10 ohjauksen järjestämisestä ja tarjoamisesta asiantuntija-arviointeihin, työnhaku-, ura- ja työhönvalmennukseen, työ- ja koulutuskokeiluun ja työvoimakoulutukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 2, 4 ja 5 §:n sekä 5 luvun mukaisesti;
2.11 kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluita sekä työelämää koskevan ohjauksen ja neuvonnan antamisesta maahanmuuttajalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvun 8 §:n mukaisesti;
2.12 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvussa työ- ja elinkeinotoimiston tehtäväksi säädettyjen palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä työnhakija-asiakkaille työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaisesti;
2.13 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 9 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemisestä valmennuksesta ja työkokeilusta sekä sopimansa palvelun keskeyttämisestä;
2.14 palkkatuen myöntämisestä työnantajalle työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun mukaisesti muille hakijoille kuin Helsingin kaupungille;
2.15 starttirahan myöntämisestä työttömälle työnhakijalle työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun mukaisesti;
2.16 palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin sekä työttömän matka- ja yöpymiskustannuksiin ja muihin kustannuksiin liittyvien harkinnanvaraisten kulukorvausten ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentin ja 10 luvun 1 §:n mukaisesti;
2.17 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa säädetystä työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun edellytyksistä;
2.18 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitetun maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksistä;
2.19 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun ja työllistymistä edistävän palvelun sisältymisestä työnhakijan kanssa laadittuun työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti;
2.20 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta opintojen todisteellisesta keskeytymisestä, omaehtoisen opiskelun tukemisen tilapäisestä keskeytymisestä sekä omaehtoisen opiskelun seurannasta ja opintojen laiminlyönnistä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti;
2.21 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä opintojen seurannasta ja keskeytymisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti;
2.22 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen julkaisemisesta sekä niitä koskevien tietojen välittämisestä työnantajan toimeksiannon mukaisesti;
2.23 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti työnhakijoiden esittelemisestä työnantajalle
2.24 julkisen työvoima- ja yrityspalvelun epäämisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan sekä 2 momentin mukaisesti;
2.25 työnhakija-asiakkaan siirtämisestä toimivaltaisen kokeilukunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi, jos tämän kotikunta vaihtuu työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaisesti;
2.26 kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden järjestämisestä, turvaamisesta ja tarjoamisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §:n mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 osallistumisesta erillislailla säädettävään työllisyyden kuntakokeiluun (3.2.2020, 88 §). Työllisyyden kuntakokeilussa Helsingin kaupunki hoitaa Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston sijasta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut henkilöasiakkaan palveluohjaus-, neuvonta-, palvelu- sekä etuuksien myöntämiseen liittyvät tehtävät niiden työnhakija-asiakkaiden osalta, jotka kuuluvat työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään. Näiden palveluiden järjestämiseen ja tarjoamiseen sekä tätä koskevaan päätöksentekoon liittyy julkisen vallan käyttöä, joka koskettaa noin 50 000 helsinkiläistä työnhakija-asiakasta

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) tulee voimaan 1.3.2021. Kokeilulain mukaisia tehtäviä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, hoitaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhteensä 145 kaupungin viranhaltijaa. Näiden lisäksi kuntakokeilun tehtäviin kaupungin työnjohtoon on siirtymässä 232 valtion virkamiestä, jotka työskentelisivät samoilla tehtävänkuvilla, toimivaltuuksilla ja virkanimikkeillä kuin kaupungin viranhaltijat. Näin ollen heille siirretään yhtäläinen kaupunginhallituksen osoittama toimivalta kuin kaupungin omille kuntakokeilussa toimiville viranhaltijoille.

Kokeilualueen tehtävien tarkoituksenmukainen ja joustava hoitaminen edellyttää, että samaa toimivaltaa on siirrettävä usealle eri viranomaiselle. Asiassa on soveltuvin osin huomioitu, millä tavalla kyseisten tehtävien hoitaminen on tähän mennessä organisoitu työ- ja elinkeinotoimistoissa. Hoidettavan tehtävän luonteesta riippuu, missä yhteydessä ja kuinka usein toimivaltaa tosiasiallisesti käytetään. Tätä koskeva tarkentava ohjeistus tullaan antamaan työllisyyden kuntakokeilun sisäisenä työohjeena.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 82535

johannes.hirvela@hel.fi