Toivomusponsi, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn tehostaminen

HEL 2020-013099
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 761 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus palautti 25.1.2021 (§ 68) äänin 8–7 uudelleen valmisteltavaksi vastauksen toivomusponteen, joka oli tehty kaupunginvaltuustossa 25.11.2020 (§ 329) käsiteltäessä aloitetta sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan. Toivomusponsi kuuluu: "Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään voitaisiinko naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tehostaa palkkaamalla tehtävään erityinen väkivaltatyön koordinaattori. Koordinaattorin vastuulla voisi olla kaikille lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitetun palveluketjun vahvistaminen ja aiemmin päätetyn naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimenpideohjelman laatiminen."

Kaupunginhallituksen palautuspäätöksen mukaan asiassa tulisi valmistella väkivallan ehkäisyn koordinaattorin palkkaamista ponsiesityksessä ehdotetun mukaisesti.

Kunnat ovat Suomessa vastuussa ehkäisevän väkivaltatyön suunnittelusta ja palvelujen järjestämisestä. Helsingissä on ollut toiminnassa vuodesta 2011 alkaen monialainen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä. Kansliapäällikkö asetti 18.12.2020 (§ 298) uuden lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän toimikaudeksi 1.1.2021―31.12.2025. Työryhmän tehtävänä on edistää valtakunnallisten suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmän tehtävänä on myös edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa sekä seurata lähisuhdeväkivaltarikoslukumäärän kehitystä. Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Sen tehtävänä on lisäksi vastata asukkaille tarkoitettujen ohjeiden tuottamisesta ja tiedotuskampanjoista. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kanssa ja osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa.

Lähisuhdeväkivaltatyö on kytketty myös osaksi Helsingin turvallisuussuunnittelutoimintoa. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä on kokoonpanoltaan ja tehtäviltään toimialarajat ylittävä ja sen toimintaan osallistuvat myös keskeiset viranomais- ja kansalaisjärjestötahot. Puheenjohtajuus kiertää toimialojen kesken. Vuonna 2021 puheenjohtajuus on sosiaali- ja terveystoimialalla, ja se siirtyy 2022 kesällä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hoidettavaksi. Työryhmän käytössä on ollut 180 000 euron vuosimääräraha. Työryhmän tukena toimii valmistelusihteeristö.

Väkivallan ehkäisyn kampanja ”Mehut loppu” ”Edes viimeinen pisara ei saa johtaa väkivaltaan” toteutettiin kesällä 2021. Lähisuhdeväkivaltatyöstä on kerrottu tarkemmin internet-sivustolla:

https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/hankkeet/lahisuhdevakivallan-ehkaisy/.

Kaupunginhallituksen 25.1.2021 tekemän päätöksen mukaisesti on selvitetty edellytyksiä palkata väkivaltatyön koordinaattorin tehtävää hoitava henkilö muun muassa väkivaltatyön vuosimäärärahan turvin. Lähisuhdeväkivaltatyön määräraha on kuitenkin kokonaan sidottu väkivallan vastaiseen kampanjaan, koulutukseen sekä viestintään.

Kesällä 2021 käynnistyneen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon yhteydessä tullaan tarkastelemaan uudestaan vastuualueita ja tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien toimialojen, virastojen ja liikelaitosten sekä valtion ohjaukseen siirtyvän Sote-toimialan välillä. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö on osana tätä tarkastelua, koska se ylittää verkostomaisesti toimialojen rajat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ajankohtaistiedotteessaan 9.9.2021 kuvannut suunnitelmia lähisuhdeväkivallan vastaisen työn rakenteiden uudistamiselle. Laitos on ehdottanut säädettäväksi lain lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä selkiyttämään kuntien, alueiden ja valtion yhteistyötä, rooleja ja vastuita. Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo julkaista vuonna 2022 ohjeet kunnille ja alueille väkivallan vastaisen työn rakenteellisen suunnittelun ja koordinaation tueksi.

On ennakoitavissa, että kaupungin vuoden 2022 talousarvio tulee koronapandemian aiheuttamien ylimääräisten kustannusten jälkeen olemaan kireä. Kaupunginkanslia ottaa vastuulleen lähisuhdeväkivaltatyön koordinaation kehittämisen ja palkkaa sitä varten koordinaattorin. Tehtävä on tarkoitus täyttää määräaikaisena ajalla 1.1.2022‒31.12.2022 ottaen huomioon Sote-uudistuksen täytäntöönpanon mahdollisesti tuomat muutokset toimialojen välisiin ja niiden sisäisiin rakenteisiin sekä valtion kehitteillä olevat uudet ohjeistukset väkivaltatyön rakenteellisesta uudistamisesta. Kansliapäällikkö tulee osoittamaan koordinaattorin palkkakustannusten kattamiseen määrärahan kaupunginhallituksen käyttövaroista.

Asian valmistelun kuluessa on jätetty lähisuhdeväkivallan osuuteen sovittelutoiminnassa liittyvä valtuustoaloite, joka tuodaan samaan kaupunginhallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 739

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

25.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi